Roztwór nasycony

Roztwór nasycony to roztwór, który w określonych warunkach termodynamicznych (ciśnienie, temperatura) nie zmienia swego stężenia w kontakcie z substancją rozpuszczoną. W praktyce oznacza to, że bez zmian warunków termodynamicznych z roztworu nasyconego nie wytrąca się żaden osad, ale nie można też w nim rozpuścić już więcej...

Czytaj Dalej

Roztwory - definicje

ROZPUSZCZALNOŚĆ-ilość substancji zawarta w roztworze nasyconym,przypadająca na 100g rozpuszczalnika.

Odczyn roztworu PH

Przez nasycenie pasków bibułki roztworami takich wskaźników i wysuszenie ich otrzymuje się papierki uniwersalne ,stosowane często w laboratoriach chemicznych do szybkiego określenia pH danego roztworu .

Roztwory

Rozpuszczalność- rozpuszczalnością substancji nazywamy maksymalną liczbę gramów substancji, jaka w danych warunkach temperatury i ciśnienia rozpuszcza się w 100 gramach rozpuszczalnika tworząc roztwór nasycony.

WITAMINY - Witamina F - nienasycone kwasy tłuszczowe

- wspomaga utratę wagi.

- dostarczana do organizmu z tłuszczami w formie, która jest łatwo metabolizowana.

- pomaga utrzymać zdrową skórę i zdrowe włosy.

- zwalcza choroby serca.

- chroni tętnice przed odkładaniem się złogów cholesterolu.

- chroni naczynia krwionośne przed zakrzepami.

-...

NIEZBĘDNE NIENASYCONE KWASY TŁUSZCZUWE (NNKT)

NNKT występują w olejach roślinnych, głównie w oleju kukurydzianym,słonecznikowym, sojowym oraz, co było pewnym zaskoczeniem dlaspecjalistów, także w tłuszczu ryb morskich. NNKT obniżają poziomcholesterolu i lipidów, mają więc działanie antymiażdżycowe.

Organizmnie potrafi syntetyzować niektórych...

Gęstość ziarn nasyconych i powierzchniowo osuszonych

Stosunek łącznej masy próbki kruszywa i masy wody w pustych przestrzeniach dostępnych dla wody do objętości, jaką próbka zajmuje w wodzie, włączając zarówno wewnętrzne puste zamknięte przestrzenie, jak i puste przestrzenie dostępne dla wody, jeżeli one występują.

ROZTWÓR GLEBOWY

ROZTWÓR GLEBOWY, faza c ie k ła gleb —krążąca w glebie woda, w której są rozpuszczonesole różnych związków mineralnych lub organicznych;ilość ciaJ rozpuszczonych w wodziekrążącej w glebie oraz ich rodzaje są bardzoróżne i zmienne; zależą od rodzaju gleby i zawartychw niej składników, od ilości...

ROZTWÓR ŚRODKA OCHRONY

ROZTWÓR ŚRODKA OCHRONY — formaużytkowa otrzymana przez rozpuszczenie substancjiaktywnej w rozpuszczalniku; w roztworachużytkowych rozpuszczalnik i stężenie substancjiaktywnej są tak dobrane, że roztwory te mogąbyć stosowane bezpośrednio do opryskiwanialub aerozolowania; często sporządza się...

Roztwór glebowy

Krążąca w glebie woda, wktórej są rozpuszczone sole różnych związków miner. i org. stanowiących pokarm dla roślin. Zob. też woda glebowa.

RSM (roztwór saletrzano - mocznikowy)

Wysoko skoncentrowany nawóz azotowy w formie wodnego roztworu saletrzano-mocznikowegoprzeznaczonego do przedsiewnego ipogłównego nawożenia roślin uprawnych itrwałych użytków zielonych. Stan wyjściowyosiąga się poprzez rozcieńczenie wodą.Wszystkie roztwory zawierają dodatek przeciwkorozyjnynieszkodliwy...

Zatężanie roztworów

Zatężanie roztworów jest procesem zmiany proporcji pomiędzyzawartością rozpuszczalnika i substancji rozpuszczonej na korzyśćzawartości substancji rozpuszczonej. Zatężanie roztworów można zrealizowaćprzez dodanie (rozpuszczenie) określonej substancji do roztworulub wydzielenie części rozpuszczalnika z...

Membranowe zatężanie roztworów

Membranowe zatężanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu procesuodwróconej osmozy z użyciem specjalnych błon półprzepuszczalnychi wielkiego ciśnienia zapewniającego przenikanie cząsteczek wody przezraikropory tych błon. Odwrócona osmoza jest szczególnym przypadkiemultrafiltracji przez membrany...

HIPERTONICZNY ROZTWÓR

Inaczej roztwór hiperosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest wyższe niż w jej wnętrzu. W sytuacji takiej woda zaczyna na zasadzie osmozy, wypływać przez selektywnie przepuszczalną błonę komórkową na zewnątrz komórki i w...

HIPOTONICZNY ROZTWÓR

Inaczej roztwór hipoosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, w którym stężenie związków osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, jest niższe niż w jej wnętrzu. W wyniku umieszenia rośliny w takim roztworze woda zaczyna na zasadzie osmozy wnikać do wnętrza komórki i wypełniać wakuole, powodując...

IZOTONICZNY ROZTWÓR

Inaczej roztwór fizjologiczny lub izoosmotyczny, roztwór otaczający komórkę, o stężeniu substancji osmotycznie czynnych, np. soli mineralnych, identycznym ze stężeniem w jej wnętrzu, czyli o takim samym ciśnieniu osmotycznym. W sytuacji takiej nie dochodzi do przepływu wociy między komórką, a...

WYJAŁAWIANIE ROZTWORAMI CHEMICZNYMI ŚRODKÓW O DZIAŁANIU STERYLIZUJĄCYM

Przybory i sprzęt medyczny z materiałów Wrażliwych na działanie wysokich tempera-** tui można wyjaławiać przez zanurzenie w roztworach chemicznych środków o działa-| niu. sterylizującym. Wszystkie czynności związane z przeprowadzaniem wyjaławiania chemicznymi środkami należy wykonywać w warunkach...

Opatrunki z opasek nasyconych żywicami poliuretanowymi

Obydwie wykonane są z włókna szklanego nasyconego żywicami poliuretanowymi.

Wzbogacająca hodowla w roztworze

Celem tej techniki jest zwiększenie liczby komórek danego mikroorganizmu w stosunku do innych komórek istniejących w pierwotnym inokulum.

Hodowle rozpoczyna się od kultury mieszanej i tworzy warunki korzystne dla wzrostu pożądanego mikroorganizmu. Można dodawać odpowiedni sub-strat promocyjny lub też...

Elektromigracja białek w roztworach

Elektromigracja opiera się na zależności ładunku cząsteczki białkowej od pH roztworu. Cząsteczki białek posiadają na swojej powierzchni kwasowe grupy karboksylowe, pochodzące z reszt aminokwasowych kwasu glutaminowego i asparaginowego oraz grupy zasadowe, związane z obecnością lizyny, argininy i...