Rozrachunki

Rozrachunki – należności lub zobowiązania zarachowane w księgach jednostki gospodarczej na podstawie dokumentów księgowych (zewnętrznych lub wewnętrznych), charakteryzujące się precyzyjnym określeniem wierzyciela i dłużnika, zaakceptowaną przez nich kwotą, będącą przedmiotem rozrachunku, oraz ściśle określonym terminem i sposobem rozliczenia. Rozrachunki wykazywane są w kwotach nominalnych...

Czytaj Dalej

Rozrachunki publicznoprawne

Rozrachunki , o których mowa wyżej, mogą być ujęte w ewidencji księgowej na jednym koncie „220- Rozrachunki publiczno-prawne” lub na kontach szczegółowych takich jak: * 226-Rozrachunki publiczno-prawne ZUS * 223-Rozrachunki publiczno-prawne US (Urząd Skarbowy) * 222-Rozliczenie należnego VAT (VAT należny) * 221-Rozliczenie naliczonego VAT (VAT naliczony) * 224-Rozrachunki z urzędami celnymi * Korekty naliczonego ...

Ewidencja rozrachunków

W związku z mnogością tytułów rozrachunków, celowe może być prowadzenie następujących kont: Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu: podatki od towarów i usług (VAT) "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" podatku akzyzowego podatku dochodowego od osób prawnych podatku od dochodów osób fizycznych z innych tytułów Rozrachunki z urzędem celnym, Rozrachunki z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) Pozostałe rozrachunki ...

Praca licencjacka nt. Ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług

4 Rozrachunki z pracownikami 1. 5 Rozrachunki publicznoprawne 1. 6 Inne rozrachunki Rozdział II. ROZRACHUNKI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG 2.

Rozrachunki z pracownikami

W rozrachunkach z pracownikami - oprócz rozrachunków z tytułu wynagrodzeń - mogą występować także rozrachunki z następujących operacji: - wypłaconych pracownikom zaliczek do rozliczenia oraz dokonanych przez nich wydatków; - odpłatnych świadczeń na rzecz pracowników, np.

Rozrachunki jednostki z pracownikami - ściąga.

Termin ten nie powinien być dłuższy niż 7 dni po dokonaniu zakupu i dostarczeniu F-ry VAT lub rozrachunku przez pracownika. Termin ten nie powinien być dłuższy niż 7 dni po dokonaniu zakupu i dostarczeniu F-ry VAT lub rozrachunku przez pracownika.

Bank Rozrachunków Międzynarodowych

Powstanie Bank Rozrachunków Międzynarodowych powstał w 1930 roku, aby ułatwić zarządzanie rozrachunkami (settlements) reparacji wojennych, które Niemcy zobowiązane były zapłacić po I wojnie światowej, zgodnie z postanowieniami Traktatu Wersalskiego (Plan Young'a).

ROZRACHUNEK GOSPODARCZY

Zarządzenie opartena rozrachunku polega zatem na dobrym zharmonizowaniusamodzielności przedsiębiorstw(podstawową jednostką organizacyjno-produkcyjną)z planowym oddziaływaniem centralnym. Rozróżnia się dwie formy rozrachunku gospodarczego:rozrachunek gospodarczy przedsiębiorstw,czyli pełny, i rozrachunek wewnątrzzakładowy.

BADANIE ROZRACHUNKÓW

Rozrachunki obejmujące należności i zobowiązania stanowią w większości jednostek istotną pozycję bilansu.

Ewidencja płac i rozrachunków z pracownikami

Do konta Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń należy prowadzić ewidencję szczegółową, która powinna zapewnić ustalenie kwoty i struktury wynagrodzenia dla każdego zatrudnionego, z całego okresu zatrudnienia.

Rozrachunek z powstaniem listopadowym w "Kordianie" J. Słowackiego.

Rozrachunek z powstaniem listopadowym w "Kordianie" J.

Określ zadania rozrachunku wewnętrznego w firmie

Rozrachunek wewnętrzny między wydziałami przedsiębiorstwa stanowi istotną funkcje umożliwiającą podnoszenie efektywności gospodarowania w przedsiębiorstwie.

ROZRACHUNKI MIĘDZYBANKOWE I MIĘDZYODDZIAŁOWE

Rozrachunki związane z przeprowadzaniem rozliczeń pieniężnych między posiadaczami rachunków w jednostkach organizacyjnych różnych banków (r.

Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banków - gotówkowe i bezgotówkowe

Szczegółowe warunki przedstawienia czeku do rozrachunku ze skutkami zapłaty w banku innym niż trasata określa umowa między tym bankiem i posiadaczem czeku.

Różnice kursowe

Charakterystyka

Księgi rachunkowe należy prowadzić w walucie polskiej (art.9 oraz art.23 ust.3 ustawy o rachunkowości). Transakcje zawierane w walucie obcej powinny być przedstawione w formie zapisu dającego możliwość ustalenia wartości transakcji w walucie obcej jak i polskiej. Wartość transakcji...

Warunki wstępne projektowej organizacji firmy.

Wewnętrzny rozrachunek zakłada, że każdy projekt może zainicjować jedynie osoba dyspo¬nująca pieniędzmi (realnymi lub budżetowymi), która chce wydać na niego jakąś część zgroma¬dzonych czy przyznanych środków.

Rachunkowosc przedsiębiorcza

rozrachunki z pracownikami obejmuja należności i zobowiązania z tytułu wynagrodzeń za pracę nalezności w pieniądzu i ich zmniejszeń w postaci skł. Pozostałe rozrachunki dotycza rozrachunków dział.

Rozrachunek z utopią

Jerzy Żuławski (1874—1915), filozof — autor np. rozprawy o Spinozie (1899), dramaturg — z jego utworów szczególny rozgłos zyskał Eros i Psyche (1904), autor nowel, szkiców literackich i rozpraw o sztuce. Znany był też jako poeta, twórca liryki erudycyjno-intelektualnej (np. poematy o filozofach: Spinoza...

Podsumowanie literatury XX-lecia międzywojennego.

Czyny świadczą o ludziach, ale w ostatecznym rozrachunku tracą one znaczenie.

Echa romantyzmu i pozytywizmu w literaturze okresu międzywojennego.

Wymowa muzyki Mochnackiego, podobnie jak u Mickiewicza gra Jankiela, zinterpretowana została przez poetę jako alegoryczny skrót historii walk narodu o niepodległość i rozrachunek z tragedią powstania.

Oblicza patriotyzmu.

„Kordian” jest postacią rozrachunku z moralnymi i politycznymi problemami pokolenia.