Rozpoznanie

Czytaj Dalej

Rozpoznanie przez sąd zażaleń na postanowienia prokuratora

Ilekroć ustawa nie stanowi inaczej, właściwym sądem do rozpoznania zażalenia na postanowienie prokuratora jest sąd powołany do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji art.

Postępowanie uproszczone (rozpoznanie skargi w trybie uproszczonym postępowania sadowoadm.)

Postępowanie uproszczone jest dopuszczalne jeżeli: decyzja lub postanowienie są dotknięte wada nieważności albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania; strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy; organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia ...

Cukrzyca insulinozależna - Rozpoznanie cukrzycy typu 1

Jeżeli rozpoznanie choroby nie dokona się, bardzo szybko dochodzi do rozwoju kwasicy ketonowej, która objawia się znacznym nasileniem w/w objawów, a także silnymi bólami brzucha, nudnościami i wymiotami. Na ogół rozpoznanie w pełni rozwiniętej cukrzycy typu 1 nie powinno nastręczać większych trudności.

CHOROBA PARKINSONA - Rozpoznanie choroby Parkinsona

Kolejny, trudny problem diagnostyczny przed którym stają lekarze to fakt, że tylko u 3/4 chorych z klinicznie rozpoznaną chorobą Parkinsona występują charakterystyczne zmiany neuropatolologiczne.

Etapy outsourcingu - Rozpoznanie stanu podaży usług

Koniecznym jest bowiem rozpoznanie aktualnego stanu ofert rynkowych usług w rozpatrywanym zakresie, aby możliwości usługodawców uwzględnić w zamierzeniach przyszłego zleceniodawcy.

Wpływ badania cytologicznego na wczesne rozpoznanie i leczenie chorób szyjki macicy

Rola cytodiagnostyki w rozpoznaniu chorób szyjki macicy obecnie jest niezaprzeczalna i bezdyskusyjna. Dotyczy ona rozpoznawania raka na podstawie mikroskopowej oceny złuszczonych komórek nabłonkowych pobranych z tarczy części pochwowej szyjki.

Metoda błędnych rozpoznań

metoda błędnych rozpoznań - odmiana metody — rozpoznawania stosowana w badaniach kodowania pamięciowego. Analizując liczbę błędnych rozpoznań, występujących przy różnych kategoriach słów, ustala się, jakie cechy zostały zakodowane.

Rozpoznanie śmierci pnia mózgu

Rozpoznanie śmierci pnia mózgu (ryc. rozpoznano przyczynę śpiączki, d,    wykazano strukturalne uszkodzenie mózgu, e.

Wstępne rozpoznanie ciąży

Pojawiające się w tym okresie objawy dzieli się również na objawy prawdopodobne ciąży, które mogą budzić podejrzenie rozwijającej się ciąży, ale nie stanowią podstawy do jej rozpoznania, oraz objawy pewne ciąży. W celu rozpoznania wczesnej ciąży przeprowadza się badanie ginekologiczne ciężarnej.

Postępowanie rozpoznawcze w obu instancjach sądu administracyjnego - Granice rozpoznania

NSA rozpoznaje skargę kasacyjną w granicach skargi kasacyjnej, co oznacza, że jest związany wskazanymi podstawami skargi kasacyjnej.

Pedagogika osób z trudnościami w uczeniu się: Edukacja dzieci z trudnościami w uczeniu się - Diagnoza i wczesne rozpoznanie

W wielu krajach szczególną uwagę kieruje się na wczesne rozpoznanie problemów rozwojowych dziecka i w miarę szybkie ich łagodzenie (tzw.

Pozostawienie powództwa cywilnego bez rozpoznania

Jednym z nich jest możliwość pozostawienia przez sąd powództwa cywilnego bez rozpoznania jeżeli po rozpoczęciu przewodu sądowego ujawni się jedna z następujących okoliczności : powództwo cywilne jest z mocy przepisów szczególnych niedopuszczalne, roszczenie nie ma bezpośredniego związku z zarzutem oskarżenia, powództwo zostało wniesione przez osobę nieuprawnioną, to samo roszczenie jest przedmiotem innego postępowania lub o roszczeniu ...

Jak rozpoznać alkoholizm w rodzinie ucznia szkoły podstawowej

ARKUSZ OBSERWACYJNY DZIECKA Z RODZINY Z PROBLEMEM ALKOHOLOWYM Kwestionariusz jest narzędziem diagnostycznym mającym na celu rozpoznanie obecnej sytuacji domowej dziecka aby w razie niepokojących sygnałów podjąć wobec dziecka i jego rodziny odpowiednie działania.

Rozpoznanie zmian nowotworowych kręgosłupa

Rozpoznanie zmian nowotworowych kręgosłupa należy różnicować z gruźlicą kręgosłupa, infekcyjnym zapaleniem trzonów kręgowych, złamaniami urazowymi kręgów.

Jakie kryteria diagnostyczne do rozpoznania rozwojowych zaburzeń mowy stosuje się w klasyfikacjach międzynarodowych?

Dowodzi to, że wczesne i prawidłowe rozpoznanie zaburzeń rozwojumowy i języka je st ważne. Wszystkie te zaburzenia pojawiają się i są rozpoznawane w pierwszychlatach życia i często s ą połączone z pewnym stopniem upośledzeniaumysłowego.

Dlaczego diagnostyka logopedyczna jest ważna, jeżeli pacjent z afazją ma już rozpoznanie neurologa?

Wobec powyższego fakt, żc pacjent trafił do gabinetu logopedy z rozpoznaniem zapisanym w historii choroby wcale nic oznacza, iż diagnoza jcsl właściwa i można rozpocząć terapię.

Rokowanie i rozpoznanie udaru mózgu

Rozpoznanie ustala się na podstawie wnikliwej analizy obrazu klinicznego i wyników badań laboratoryjnych.

Rozpoznanie otyłości

Rozpoznanie otyłości oraz jej typu na podstawie pomiaru wzrostu, masy ciała oraz obwodu talii oraz prostych metod matematycznych (BMI, WHR) nie sprawia trudności.

Rozpoznanie krwiaka

Rozpoznanie krwiaka może być łatwe w stłuczeniach i naciągnięciach mięśnia połączonych z obrzękiem, chełbotaniem (jeśli jest powierzchowny) i wybroczynami na skórze.

Późne rozpoznanie dysplazji stawu biodrowego

Późne rozpoznanie zwichnięcia stawu biodrowego opieramy głównie na podstawie opisanego uprzednio objawu ograniczenia odwiedzenia, skrócenia kończyny, poszerzenia obrysu stawu biodrowego, przemieszczenia krętarza większego ku górze, braku głowy kości udowej w panewce i nadmiernej obracal-ności uda.