Rozmnażanie

Rozmnażanie, reprodukcja – właściwy wszystkim organizmomproces życiowy polegający na wytwarzaniu potomstwa przez organizmy rodzicielskie. Jako synonim rozmnażania podaje się czasem rozród jednak pojęcia te bywają rozróżniane. Organizmy wytwarzają specjalne narządy służące do rozmnażania takie jak:zarodnie, gametangia...

Czytaj Dalej

Rozmnażanie bezkręgowców w odniesieniu do warunków egzystencji

Rozmnażanie organizmów żywych jest moim zdaniem najważniejszym procesem podtrzymujący istnienie owych form na naszym globie. Różnorodne czynniki egzo- i endogenne spowodowały powstanie różnych odmian rozmnażania

W sposób najprostszy można to przedstawić na podstawie wykresu:

ROZMNAŻANIE

BEZ...

BIOLOGIA ROZMNAŻANIA GLONÓW, MSZAKÓW I PAPROCI

Oogamia-typ rozmnażania polegający na łączeniu się ruchliwej gamety męskiej-plemnika z nieruchliwą gametą żeńską-komórką jajową.

Anizogamia-typ rozmnażania polegający na łączeniu się dwóch gamet mających wici, ale różniących się wielkością wynikającą z różnej ilości materiału...

ROZMNAŻANIE, reprodukcja

Jedna z podstawowych cech organizmów żywych, umożliwiająca wytwarzanie osobników potomnych przez psobniki rodzicielskie, zapewniająca ciągłość trwania gatunków.

Rozróżnia się dwa podstawowe sposoby rozmnażania: płciowe i bezpłciowe. Rozmnażanie płciowe związane jest z obecnością -> gamet, w...

Grzyby i porosty - Rozmnażanie

Grzyby rozmnażają się bezpłciowo (wegetatywnie i przez zarodniki) i płciowo. Porosty jako całość wyłącznie rozmnażają się wegetatywnie.

Rozmnażanie wegetatywne polega na podziale komórki lub fermentacji grzybni. Jednokomórkowe drożdże przechodzą często pączkowanie.

U porostów rozmnażanie...

Rozmnażanie się glonów

Glony mogą rozmnażać się na wiele sposobów. Niektóre rozmnażają się wegetatywnie - fragmen­ty ich plechy odrywają się i stają się zaczątkiem nowego organizmu. Najczęstszymi formami roz­mnażania się są jednak podział komórki i rozmna­żanie płciowe. Glony jednokomórkowe zazwyczaj...

Rozmnażanie - Informacje Ogólne

Istota rozmnażania - zwiększenie liczby reprezentantów gatunku, czyli przedłużenie życia gatunku.

Podczas mitozy i mejozy zachodzą procesy biochemiczne i fizjologiczne, które zapewniają utrzymanie homeostazy genetycznej. Mejoza prowadzi u zwierząt do powstawania gamet, a u roślin - spor (lub mejospor)...

Bakterie - Rozmnażanie bakterii

Biologicznym celem rozmnażania jest zapewnienie istnienia ciągłości gatunku w czasie i przestrzeni. Bakterie rozmnażają się w sposób bezpłciowy. Jego istotą jest tworzenie potomstwa przez jednego osobnika macierzystego. Formy jednokomórkowe rozmnażają się prze podział, który rozpoczyna podwojenie...

Rozmnażanie się mszaków

Mchy i wątrobowce mogą rozmnażać się drogą płciową i bezpłciową - w sposób wegetatywny i przez zarodniki. Rozmnażanie wegetatywne po­lega na tym, że oderwane od rośliny kawałki łody­gi, liści lub chwytników mogą rozwinąć się w sprzyjających warunkach w nowy samodzielny organizm...

EWOLUCJA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO PLECHOWCÓW

 

Rozmnażanie się na drodze płciowej u plechowców może mieć postać izo- anizo- lub oogani, przy czym dość często zachodzi przemiana pokoleń. Ewolucja rozmnażania płciowego przebiegała od izogamii przez anizogamię do oogamii.

Nie zawsze jednak postęp ewolucyjny w budowie organizmu szedł w parze...

Rozmnażanie się bakterii

Bakterie rozmnażają się na kilka sposobów. Naj­prostszym jest podział komórki. Na początku dzie­li się jej materiał genetyczny. Kwasy nukleinowe formują pojedynczy pierścień zwany neoforem, który pęka na pół, a następnie cała komórka dzie­li się na dwie identyczne komórki potomne. Niektóre...

Rozmnażanie się grzybów

Większość grzybów rozmnaża się poprzez zarodniki. Dojrzały owocnik grzyba kape­luszowego wytwarza ogromną liczbę ma­leńkich zarodników, które rozpraszają się w powietrzu. Większość workowców może rozmna­żać się bezpłciowo, poprzez zarodniki powstające w tzw. workach, jednak mogą one...

Rozmnażanie ssaków

Charakterystyczną cechą rozmnażania się ssaków jest zapłodnienie wewnętrzne. Układ rozrodczy żeński składa się z parzystych jajników i jajowodów. Pod wpływem hormonów produkowanych przez przysadkę dojrzałe jajo uwolnione jest do jajowodu. Owulacja może być uzależniona od warunków środowiska lub...

ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO

ROZMNAŻANIE MATERIAŁU SIEWNEGO— coroczny wysiew i zbiór materiałów siewnychod superelity do ostatniego stopnia odsiewu,ustalonego dla danego gatunku roślin uprawnych.Poniew^aź stacje hodowli roślin produkują corocznietylko niewielkie ilości superelit (łub elit hodowlanych),rozmnaża się je tak długo...

REPRODUKCJA, rozmnażanie

Wytwarzanie nowych osobników przez organizmy rodzicielskie. Jest jedną z podstawowych cech wszystkich organizmów żywych, zapewnia ciągłość istnienia gatunku. Wyróżnia się dwa zasadnicze sposoby r.: rozmnażanie bezpłcicwe i rozmnażanie płciowe.

Rozmnażanie

 

ROZWÓJ PRENATALNY- Główne fazy rozwoju prenatalnego

Faza embrionalna(od końca 2 tygodnia do końca ok. 2 miesiąca)· wszystkie ważne cechy zewnętrzne i wewnętrzne zaczynają się rozwijać i funkcjonować;· narządy płciowe są dość dobrze rozwinięte, można już odróżnić płeć zarodka;· wzrost...

Rozmnażanie się paproci

Obecnie żyjące paprocie, w przeciwieństwie do wielu innych roślin, nie produkują nasion, aby się rozmnażać, nie mają bowiem kwiatów. Ich rozwój ma charakter cyklicznej przemiany pokoleń, która została w pełni opisana w połowie XIX wieku przez niemieckiego botanika Friedricha Hofmeistera. Badacz ten...

Ogólna charakterystyka ryb - Rozmnażanie

W zasadzie ryby rozmnażają się składając jaja, są więc jajorodne. Zapłodnienie jaj odbywa się po złożeniu ikry na zewnątrz ciała ryby. Samiec polewa jaja nasieniem (tzw. mleczkiem). Rozwój zarodkowy odbywa się u przeważającej większości ryb bez opieki rodziców. Zwykle samce i samice są bardzo...

EWOLUCJA ORGANÓW ROZMNAŻANIA PŁCIOWEGO RODNIOWCÓW

 

Ważnym zadaniem, przeciwstawiającym się trudnym warunkom życia na lądzie, było przystosowanie procesów rozmnażania. Ruchliwe gamety męski (plemniki) musiały jeszcze korzystać z obecności wody, ale mejospory mające charakter przetrwalnikowy musiały uzyskać zabezpieczenie przed wyschnięciem.

Nie...

ZMIANY W BUDOWIE ORGANÓW I SPOSOBU REALIZACJI PROCESU ROZMNAŻANIA SZCZEGÓLNYM ZNACZENIU DLA EWOLUCJI ROŚLIN ZARODNIKOWYCH

 

Tendencje ewolucyjne prowadziły do przekształcenia sporofilu, który z prostego, kilku telomowego (lub nawet jednotelomowego) utworu stał się organizmem o skomplikowanej budowie i wielu różnych organach. Kolejna wyraźna zmiana dotyczy mejospor: początkowo są one tworzone w większych ilościach , w...

Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN

Rozmnażanie SIĘ ROŚLIN — proces wy.twarzania przez rośliny nowych osobników; roślinyrozmnażają się płciowo, czyli g e n e r a t y w -n i e (przez połączenie dwóch komórek rozrodczych:męskiej i żeńskiej) lub bezpłciowo, czyliw e g e t a t y w n i e , tj. bez udziału komórekpłciowych, np. przez...