Rozliczenia pieniężne

Czytaj Dalej

Rachunki bankowe i bankowe rozliczenia pieniężne

W treści polecenia rozliczeniowego powinny być określone: a) rodzaj usługi rozliczeniowej, czyli forma rozliczenia (np.

Podstawowe formy rozliczeń pieniężnych

Do podstawowych form rozliczeń pieniężnych zaliczamy: - rozliczenia gotówkowe, - rozliczenia bezgotówkowe. Rozliczenia gotówkowe: Rozliczenia gotówkowe to podstawowy sposób rozliczania się, polegają na dokonaniu wpłaty (bądź też wypłaty) należnej kwoty do kasy.

Bankowe rozliczenia pieniężne

  Banki mogą tworzyć izby rozliczeniowe w formie spółek prawa handlowego w celu wymiany zleceń płatniczych oraz ustalania wzajemnych wierzytelności wynikających z tych zleceń.

Rozliczenia pieniężne za pośrednictwem banków - gotówkowe i bezgotówkowe

Banki mogą zawierać porozumienia, w których- na zasadach wzajemności określą inny tryb przedstawienia czeków rozrachunkowych do zapłaty z rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych.

BANKOWE ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

przeprowadzane są między stronami, jeżeli przynajmniej jedna ze stron rozliczenia (wierzyciel lub dłużnik) ma rachunek bankowy. są przeprowadzane w formie rozliczeń gotówkowych lub bezgotówkowych.

OPOWIADANIA O ROZLICZENIU ŻEROMSKIEGO Z IDEOLOGIĄ POZYTYWISTYCZNĄ

Obarecki, Bozowska, Piotr to realizatorzy haseł pozytywistycznych., których urzeczywistnienie jest niemożliwe - utopia. Te hasła miały realizować jednostki. Po Stasi nie było następczyń. Ideologia pozytywistyczna realizowana była przez jednostki, które nie mogły sobie poradzić.

Stosunek Żeromskiego do...

Przepływy pieniężne

(cash flow) Oznaczają albo wpływ pieniądza (cash inflows) albo wypływ pieniądza - wydatek (cash outflows).

Szacowanie przepływów pieniężnych związanych z danym projektem jest najtrudniejszą częścią analizy projektu inwestycyjnego.

Obowiązuje przy tym kilka ogólnych zasad:

1.Zasada ignorowania...

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Celem powinno być minimalizowanie ilości środków pieniężnych przy jednoczesnym utrzymaniu płynności; ważnym narzędziem jest plan wpływów i wydatków pieniężnych oraz ustalenie optymalnego poziomu gotówki (modele Baumola, Millera - Orra i inne).

Systemy pieniężne

Istota tej formy płatniczej polega na zapisie w pamięci komputera rachunków bankowych, a wszelkie wpłaty, wypłaty, rozliczenia są realizowane za pomocą kart magnetycznych, na których zapisywane są wszelkie ruchy związane z naszymi finansami.

Zobowiązanie pieniężne

 

Zobowiązanie pieniężne – jeżeli dłużnik ma obowiązek zapłacić pewną sumę pieniędzy

wierzycielowi (określonej wartości majątkowej wyrażonej w jednostkach pieniężnych). W

pozostałych przypadkach są to zobowiązania niepieniężne, np. związane z dostarczeniem

rzeczy.

KONSEKWENCJE PRAWNE...

Typ operacji pieniężnych

 

 

* wydatki bieżące ® wydatki bieżące w formie świadczeń rzeczy i usług, odsetki, subwencje, świadczenia zabezpieczenia społecznego, inne przelewy, przelewy na rzecz zagranicy.

* wydatki kapitałowe ® transfery kapitałowe, pożyczki ? w kraju, na rzecz zagranicy.

2) Z kolei zgodnie z kryterium...

Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych

 

Sprawozdanie o przepływach środków pieniężnych – wyjaśnia zmiany w ich stanie, raportuje wpływy gotówki i jej płatności w danym okresie czasu dla działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej, pokazuje związki zysku netto z saldem końcowym środków pieniężnych; pomaga: określić przyszłe...

Terminy i sposoby rozliczeń

 

osoby fizyczne

zobowiązane są złożyć właściwemu organowi gminy wykaz nieruchomości, sporządzony wg. ustalonego wzoru na formularzu w terminie

14 dni od powstania obowiązku podatku,

14 dni od zaistnienia zmian;

podatek ten na rok podatkowy ustala w drodze decyzji wójt...

Akredytywa pieniężna

Występuje ona rzadko i jest wypierana przez sprawniejsze operacyjnie metody rozliczeń, np. W rozliczeniach przy użyciu akredytywy pieniężnej kwotę wypłaty określa sam beneficjent w granicach kwoty podanej w akredytywie.

SCHARAKTERYZUJ POJĘCIA: RYNEK FINANSOWY, RYNEK PIENIĘŻNY, RYNEK KAPITAŁOWY.

 

Rynek kapitałowy występuje tutaj podaż kapitału długoterminowego. Umożliwia emitentowi pap. wartościowych uzyskanie przez emitenta środków na planowaną przez niego działalność gospodarczą nabywcy natomiast stwarza możliwość zyskownej lokaty posiadanego kapitału.

Rynek pieniężny jest...

Agregaty pieniężne

 

Agregaty pieniężne –M0-pieniądz banku centralnego, baza monetarna, pieniądz o najwyższej sile, bilety banku centralnego, bilon depozyty na rachunku BC, M1 pieniądz o ścisłym znaczeniu, pieniądz gotówkowy w obiegu +depozyty na każde żądanie rozporządzalne czekiem, M2 –pieniądz potencjalny...

Na czym polega szacowanie strumieni pieniężnych?

 

Wartość składników majątku przedsiębiorstwa zarówno jego aktywów fizycznych jak i finansowych uzależniona jest od wielkości strumieni pieniężnych generalnych przez te aktywa w okresie ich użytkowania. Szacowanie wielkości strumieni pieniężnych przychodów, określenie właściwego poziomu stopy...

Rozliczenia międzynarodowe

Bezgotówkowe rozliczenia międzynarodowe mogą przebiegać w formie rozliczeń dewizowych lub bezdewizowych.