Rozkaz dzienny

Czytaj Dalej

Obliczanie dziennej wartości energetycznej

  Średnie zapotrzebowanie młodzieży męskiej w wieku 16 – 20 lat na energię wynosi 3200 – 3700 kcal, moja dzienna wartość energetyczna wyniosła: 3416,5 kcal, więc mieszczę się w tym przedziale.

Piosenka o porcelanie (z tomu Światło dzienne 1953)

Wiersz toniczny, trójzestrojowy (wersy ośmiozgłoskowe: dwa am­fibrachy i trochej lub siedmiozgłoskowe: amfibrach i dwa trocheje), urzeka kunsztowną, regularną strukturą i wyrazistą rytmizacją, nawią­zującą do wiersza klasycznego. Refreniczne powtórzenie zamykające każdą z trzech strof (Niczego mi...

Słońce - nasza gwiazda dzienna

Słońce jest centralnym obiektem Układu Słonecznego oraz naszym podstawowym źródłem światła i ciepła- jednakże jako gwiazda jest całkiem zwyczajne.

Słońce jest takie, jak miliony gwiazd we Wszechświecie. Ponieważ znajdujemy się tak blisko niego- zaledwie 149.000.000 km- możemy mu się dokładnie...

W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH DZIAŁANIE NA ROZKAZ UCHYLA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ?

Rozkaz przełożonego jest okolicznością wyłączającą winę sprawcy tylko wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie 3 przesłanki zawarte w rt. 318 KK. Artykuł ten dotyczy tylko żołnierza:

- żołnierz który popełnia czyn zabroniony

- czyn ten musi być dokonany w wyniku wydanego wcześniej rozkazu...

JAKA JEST DOLNA I GÓRNA GRANICA STAWKI DZIENNEJ KARY GRZYWNY I CZY KODEKS KARNY MA OD TEJ REGUŁY JAKIEŚ WYJĄTKI?

33 przewiduje grzywnę w stawkach dziennych, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych w granicach od 10 do 360 stawek. 77 KK, zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w wysokości do 180 stawek dziennych, natomiast zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności sąd może orzec grzywnę w wysokości do 90 stawek dziennych.

CO SĄD BIERZE POD UWAGĘ PRZY OKREŚLENIU WYSOKOŚCI JEDNEJ STAWKI DZIENNEJ?

Zgodnie z art. 33 par. 3 KK sąd ustalając stawkę dzienną bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

NATRĘCI. Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta ... napisana...

NATRĘCI. Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta ... napisana..., komedia w 3 aktach J. Bielawskiego, wyst. w Warszawie 19 XI 1765 na inaugurację pol. sceny publ., wyd. 1766 tamże. Służyła król. programowi poprawy „złych obyczajów", sygnalizowanemu w panegirycznym prologu i epilogu, za...

„Autorytet więcej niż rada a mniej niż rozkaz”

Współczesna cywilizacja stawia przed oświatą szereg złożonych i trudnych zadań. Analizując proces wychowania we współczesnej szkole, coraz wyraźniej zwraca się uwagę na rolę nauczyciela, któremu stawia się duże wymagania, nie tylko co do jego wiedzy i umiejętności pedagogicznych, ale również co do moralnego poziomu jego własnej osobowości. Przedmiotem moich rozważań jest nauczyciel, chodzi mi głównie o człowieka w wieku 35 – 60 lat, a więc znajdującego się w ...

Charakterystyka żywienia, dzienny jadłospis osoby w podeszłym wieku chorej na cukrzycę

MOJA PIERWSZA PRACA KONTROLNA NA ROKU, GDZIE WIEDZA WYNOSIŁA NIEWIELE :) ALE NIENARZEKAM Odżywianie lecznicze staje się coraz ważniejszym osobnym czynnikiem, odgrywającym znaczącą rolę w leczeniu chorób. Zasadniczą sprawa w czasie sprawowania opieki i pielęgnowania chorych jest podtrzymywanie sił pacjenta i jego odporności poprzez właściwe odżywianie Współczesna nauka mówi, że właściwe odżywianie może zapobiec powstawaniu wielu chorób. Żywienie lecznicze określa ...

Domy dziennego pobytu

domy dziennego pobytu; stanowią formę pośrednią między opieką w domach pomocy społecznej a pomocą środowiskową. Korzystający z tych placówek przychodzą do nich na kilka godzin dziennie, otrzymują posiłki i korzystają z zajęć świetlicowych.

Domy dzienne pomocy społecznej

Zapewniają cało­dzienny pobyt, trzy posiłki, wszystkie formy rekreacji, możliwości terapii zajęciowej, a jednocześnie nie odrywają od dotychczasowego środowiska. dziennie z wyjątkiem niedziel i świąt.

Oddział dzienny

oddział dzienny; jedna z m form pośrednich opieki psychiatrycznej, za­pewniająca przez część dnia chorym leczenie i rehabilitację w zakresie po­dobnym do świadczeń udzielanych przez psychiatryczne oddziały pełno-dobowe.

Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI)

Maksymalna dawka subst. chem., która może byćcodziennie pobierana wraz z pożywieniem iwodą pitną w ciągu całego życia człowiekabez dostrzegalnego ryzyka zdrowotnego.

Wartości ADI podawane są w mg/kg masyciała człowieka i obejmują ogólną ilość subst.,która może wniknąć do organizmu z...

Ptaki - DZIENNI MYŚLIWI

Dawniej wszystkie ptaki drapieżne zaliczano do jednego rzędu. Dzisiaj rozpadł się on na kondory (Cathartiformes), jastrzębiowe (Accipitriformes) z rodzinami jastrzę-biowatych (Accipitridae), rybołowów (Pandionidae) i sekretarzy (Sagittaridae) oraz sokołowe (Falconiformes) z jedną tylko rodziną...

ETAP, przestrzeń do przebycia w ciągu dnia, przemarsz dzienny

W WA przyjęto zasadę, że piechur z pełnym obciążeniem (od 20 do 35 kg) może przejść dziennie 25-30 km, z tym jednak iż po trzech dniach marszu powinien nastąpić dzień odpoczynku.

Dzienne racje pokarmowe dla kobiety w drugiej połowie ciąży

Dzienne racje pokarmowe są to dzienne normy żywienia wyrażone w ilościach produktów spożywczych. Na przykład podana dzienna ilość warzyw musi obejmować wszystkie warzywa występujące w okresie 4 pór roku, a na wiosnę oprócz tzw.

Dzienne i życiowe szlaki człowieka

Wewnątrz pryzmy dziennej mieszczą się podpryzmy określające możliwości człowieka w czasie przerwr w pracy, a także przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu. Zmiany w harmonogramach, zwłaszcza nagłe, mogą mieć wielorakie konsekwencje dla realizacji dziennego programu człowieka. Szlak dzienny obejmuje m.