Równowaga

Czytaj Dalej

Kryterium Pareto a równowaga w gospodarce konkurencyjnej

WPROWADZENIE Ekonomia czasami zajmuje się problemami normatywnymi, jak i pozytywnymi i oba te działy wchodzą w zakres ekonomii dobrobytu. Aby analizować problemy ekonomii normatywnej, należy najpierw je przedstawić. Na początku zajmę się opisaniem etycznej zasady, która jest szeroko używana jako podstawa ekonomii dobrobytu. Zasada ta występuje w literaturze pod nazwą Kryterium Pareto. Następnie wykorzystam ja do oceny celowości stanu ogólnej równowagi w warunkach ...

Równowaga cząstkowa, ogólna i idealna w warunkach gospodarki rynkowej

Równowaga ogólna (globalna) ma miejsce wtedy, gdy w jakimś momencie w danym kraju suma popytu zgłaszanego na wszystkie dobra równa jest sumie podaży dóbr w tym czasie zaoferowanych. Równowaga określona w ten sposób jest niezbyt precyzyjna. Będzie ona występować także gdy:

połowa towarów dotknięta...

Równowaga i rozwój zrównoważony

Równowaga i rozwój zrównoważony Równowaga czynników produkcji w agrobiznesie. W skali przedsiębiorstwa (gospodarstwa) równowagę statyczną osiąga się wtedy gdy funkcja celu danej jednostki osiąga swoje maksimum, a wszystkie czynniki wytwórcze którymi ona dysponuje są wykorzystane (zatrudnione) a) statytczna równowaga czynników wytwórczych- ustala się w agrobiznesie w wyniku przepływu danego czynnika z jednostek (zastosowań), gdzie przynosi on mniejszy produkt krańcowy ...

Kierunek równowagi ekonomicznej: A. Marshall i szkoła neoklasyczna; L. Walras i szkoła lozańska

Równowagę rozpatrywał Marshall w ramach czterech okresów. Siły naruszające i przywracające równowagę na rynku działają dość odmiennie w zależności od rozpatrywanego okresu. Krótki okres charakteryzują stała podaż i wysoce zmienny popyt, a krańcowa cena popytu wyznacza bieżącą cenę rynkową. W drugim okresie wzrasta rola podaży i kosztów produkcji, ale aparat wytwórczy pozostaje taki sam. Natomiast w okresie trzecim - długim - główną rolę przejmują podaż i ...

Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów - Równowaga w organizmie (odżywianie i sport)

Nasz organizm, podobnie jak cały otaczający na świat jest jednostką bardzo złożoną i skomplikowaną. Nasze ciało jest tylko małym trybikiem w stosunku do całej przyrody. Nie umniejsza to faktu, że ciało człowieka jest organizmem niezwykle złożonym i delikatnym, a naruszenie jego równowagi jest bardzo...

Teoria równowagi ogólnej w szkole lozańskiej

Teorią równowagi ogólnej w szkole lozańskiej zajmował się przede wszystkim Marie Esprit Leon Walras. Obiektem badań nauki ekonomicznej, zdaniem Walrasa, jest gospodarstwo społeczne, rozumiane jako zbiór rzeczy materialnych i niematerialnych, które są rzadkie, użyteczne i dostępne w ograniczonych ilościach. Ekonomia dzieli się na: ekonomię polityczną stosowaną, która zajmuje się produkcją i stosunkiem ludzi do rzeczy; ekonomię społeczną, badającą proces podziału ...

Strategie przywracania lub obrony równowagi makroekonomicznej

Zakłócenia równowagi makro. Występują najczęściej w pięciu obszarach:

a) pierwszy obszar to budżety gdzie przejawem braku równowagi jest deficyt budżetowy;

b) drugi obszar to ceny - przejawem braku równowagi jest inflacja;

c) trzeci obszar to rynek pracy – brakiem równowagi jest bezrobocie;

d) czwarty...

Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów

Równowaga jest rzeczą bardzo ważną. Bez względu, czy jest to równowaga w społeczeństwie, ekosystemie, czy organizmie żywej istoty. Równowaga jest rzeczą trudną do otrzymania, często (dla człowieka) wręcz niemożliwą. I tu znowu ujawnia się wyższość natury nad człowiekiem. Natura zawsze bowiem...

Pojęcie równowagi i nierównowagi bilansu płatniczego

Bilans płatniczy jest uważany za zrównoważony gdy nie występują transakcje wyrównawcze, których celem jest zrównoważenie bilansu płatniczego (np. celowe zaciąganie kredytu w warunkach deficytu handlowego lub deficytu obrotów bieżących ). Z równowaga bilansu mamy do czynienia gdy równoważą się...

Równowaga rynkowa

Charakterystyka

Równowaga rynkowa jest to taka sytuacja na rynku danego dobra w której wielkość popytu równa jest wielkośći podaży. Rynek na którym występuje stan równowagi jest rynkiem stabilnym. W przeciwnym wypadku mówimy o rynku niestabilnym.

rownowaga.png

Cena równowagi

Cena równoważąca...

Równowaga rynkowa

 

Występuje w przypadku zrównania się wielkości popytu i podaży, przy określonej cenie (cenie równowagi rynkowej) w określonej jednostce czasu.

 

STANY NIERÓWNOWAGI

NIEDOBÓR występuje w przypadku, gdy wielkość popytu przewyższa wielkość oferowanej ilości dóbr. Cena, przy której występuje...

Samopogłębianie się nierównowagi popytowej

W gospodarce centralnie zarządzanej występuje sprzężenie zwrotne, z tym że działa ono w przeciwnym kierunku niż w gospodarce rynkowej. W ramach nierównowagi popytowej sprzężenie zwrotne nie powoduje spadku popytu lecz jego nasilenie i wzrost. Do głównych ciągów przyczynowo - skutkowych prowadzących do...

Cena równowagi

Charakterystyka

Cena równowagi jest to cena równoważąca rynek. Oznacza to, że przy tej cenie rozmiary zapotrzebowania (ilość nabywana) są równe ilości oferowanej, czyli popyt (D) zrównuje się z podażą (S).

Gdy cena jest mniejsza od ceny równowagi rynkowej, następuje nadwyżka popytu nad podażą...

Nierównowaga w bilansie płatniczym

Charakterystyka

[[Bilans płatniczy[[ jest rocznym zestawieniem wszystkich wpływów i płatności dewizowych danego państwa, wynikających ze stosunków międzynarodowych.

Może się zdarzyć, że mimo posiadania ujemnego handlowy|bilansu handlowego państwo ma zrównoważony lub dodatni bilans płatniczy...

Problem równowagi bilansu płatniczego

Równowaga płatnicza jest wtedy, gdy suma transakcji autonomicznych wynosi zero

Nie ma potrzeby transakcji wyrównawczych

Nadwyżka bilansu płatniczego – wzrost rezerw walutowych

Deficyt – spadek

Równowaga płatnicza ma miejsce, gdy gospodarka rozwija się w tempie zbliżonym do...

Znaczenie równowagi w życiu żywych organizmów - Równowaga w ekosystemie

Ekosystem jest rzeczą bardzo skomplikowaną. Jak sama nazwa wskazuje jest to pewien system. Tworzą go organizmy zwierzęce i roślinne wzajemnie od siebie uzależnione i wpływające na siebie. Całość jest doskonale zgrana i wspaniale “urządzona, zaprojektowana”. Poszczególne składniki są ze sobą dobrze...

ZASADY BUDŻETOWE - Równowaga

Oznacza takie ukształtowanie wydatków, aby nie przekraczały one wysokości dochodów tzn. aby nie wystąpił deficyt budżetowy. Nie objaśnia o równowagę jakich wydatków i jakich dochodów chodzi. Dlatego stosowanie jej w klasycznej formie w przepisach prawa jest mało użyteczne.

Dlatego w praktyce...

Pojęcie i przejawy asymetrii nierównowagi popytowej

Asymetria nierównowagi - im bliżej początku ciągu technologicznego tym (poza niektórymi okresami) natężenie nierównowagi jest większe. Przejawy asymetrii nierównowagi popytowej:

a) kopalnie pracujące bez przerwy;

b) zakłady produkujące dobra finalne - pracujące tylko na jedną zmianę;

c) nasilenie...

Równowaga kwasowo-zasadowa

Wiele produktów przemiany materii to kwasy, dlatego nawet w warunkach fizjologicznych istnieje tendencja do zakwaszania ustroju. I tak, w procesach utleniania węglowodanów, tłuszczów i białek powstaje kwas węglowy, który w większości jest wydalany w postaci dwutlenku węgla przez płuca; w wyniku oksydacji...

RÓWNOWAGA KWASOWO-ZASADOWA W CZASIE WYSIŁKU FIZYCZNEGO

W większości przypadków codzienne wysiłki zdrowych ludzi wykonywane są bez zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Jednak właśnie wysiłek fizyczny jest najczęstszym bodźcem fizjologicznym, który - pomimo reakcji buforowych w środowisku wewnątrz- i zewnątrzkomórkowym - powoduje czasowe zakwaszenie...