Równość

Czytaj Dalej

Oświata w układzie nierówności społecznej

OŚWIATA W UKŁADZIE NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNEJ SOCJOLOGIA EDUKACJI MGR KAROLINA GÓRSKA Stan oświaty w Polsce można nazwać stanem zawieszenia pomiędzy dokonaną przeszłością a ocze-kiwaniami przyszłości, ponieważ dzisiejsze problemy strukturalno – organizacyjno - programowe, pomimo zasadniczych przemian są efektem rozstrzygnięć i zaniechań minionych dziesięcioleci, jak również niedo-pracowanej reformy. Wśród zespołu przyczyn, których wpływ decyduje o stanie i ...

Teorie nierówności społecznej

Refleksja na temat nierówności nie ogranicza się do ideologicznych uzasadnień. Wkracza też na teren nauki, najpierw filozofii, a później nauk społecznych. Powszechność i dotkliwość nierówności społecznych wyzwalała od najdawniejszych czasów dążenie do wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska. Socjologia...

Nierówności społeczne

Chyba każdy człowiek, jeżeli nawet nie na co dzień to w niektórych sytuacjach odczuwa, że nie jest równy drugiemu. Państwo, w którym wszyscy byliby równi nie mogłoby istnieć, bo zawsze znajdzie się jakaś cecha, która sprawia, że jeden czuje się gorszy lub też lepszy od innych. Nierówność nie polega na zwykłych różnicach między ludźmi – nie jest to wzrost, wiek, czy uroda, ale różnica w dostępie do pewnych bardzo cenionych społecznie dóbr. Różnią nas od ...

Zasada równości

Pojęcie zasady równości Według słownika języka polskiego równość to: całkowite podobieństwo, identyczność, jednakowość, tożsamość pod względem ilości, jakości, wartości, wielkości itp., zaś w znaczeniu społecznym: równouprawnienie, brak podziału społeczeństwa na uprzywilejowanych i wyzyskiwanych. Równość jest, zatem relacją, do której potrzeba, co najmniej dwóch członów, które są ze sobą porównywalne. Równość jest jedną najczęściej używanych ...

Wahania regionalnych nierówności

Z ogólnego prawa cybernetyki, z którego wynika, że zróżnicowanie nic może być nieograniczone, można wyprowadzić wniosek, iż również regionalne nierówności nie mogą się pogłębiać ciągle, nieprzerwanie. Wniosek taki wymaga jednak uzasadnienia w kategoriach właściwych geografii ekonomicznej...

Ideologie nierówności społecznej

Usytuowanie różnych grup, warstw czy klas w obrębie hierarchii stratyfikacyj-nych czy układów biegunowych decydowało o charakterze wytwarzanych przez nie lub przyjmowanych jako swoje ideologii. Ideologie te legitymizowały nierówności, albo przeciwnie - domagały się ich zniesienia. Zapytywały w...

Inne nierówności dychotomiczne

Bardzo podobna logika, aczkolwiek zastosowana do nierówności zupełnie innego rodzaju, pojawia się dzisiaj w kręgu myśli feministycznej skupiającej uwagę na przeciwieństwie płci. Płeć jest oczywiście obiektywnym faktem biologicznym, wyrażającym się zarówno w oznakach cielesnych, swoistości...

Nierówność a nierówność społeczna

To, że indywidualni, konkretni ludzie są innym ludziom nierówni, to jest spostrzeżenie banalne. Już omawiając problematykę grup społecznych, przytaczaliśmy myśl Clyde'a Kluckhohna, że ludzie są pod pewnymi względami podobni do wszystkich innych ludzi, pod pewnymi względami do niektórych innych ludzi, a...

Zasada równości wobec prawa

Art. 32 Konstytucji :

Ust. 1 wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

Ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Obok wolności także równość znalazła wyraz w postanowieniach...

Zasada równości w prawie wyborczym

Równość wyborów ma dwie strony , można mówić o równości w sensie formalnym i materialnym.

Równość w sensie formalnym – oznacza, że każdy wyborca ma jeden głos. Spełnienie tego warunku nie gwarantuje jeszcze pełnej równości wyborów, gdyż do tego niezbędna jest jeszcze równość w sensie...

Zasada równości praw wyborczych w znaczeniu materialnym i formalnym

Zasada równości występuje we wszystkich dziedzinach życia politycznego i społecznego. Zasada równości mówi na podstawie jakich reguł uprawnione podmioty będą korzystały z przysługujących im praw. Równość praw wyborczych można rozumieć w znaczeniu:

-sensu largo- przyznanie praw wyborczych wszystkim...

Nierówności społeczne

Problem nierówności społecznych jest bardzo bliski myśleniu i odczuwaniu potocznemu. Zwykli ludzie, którzy, jak podkreślaliśmy, są zawsze w pewnym stopnia amatorskimi socjologami, zapewne od najdawniejszych czasów dostrzegali i przeżywali fakt, że jedni są nierówni drugim.

Wyrażało się to w różny...

Zasada równości gospodarczej

Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach, czyli przedsiębiorcy powinni być traktowani równo, według jednolitej miary, bez zróżnicowań zarówno dyskryminacyjnych, jak i faworyzujących. Zasada wolności gospodarczej gwarantuje jednakowe traktowanie...

Zasady prawa administracyjnego gospodarczego - Równość gospodarcza

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach.

Zasada równości wewnętrznej – gwarantuje jednakowe traktowanie przedsiębiorców krajowych, bez względu na formę prawną wykonywania działalności gospodarczej oraz rodzaju własności.

Zasada...

Scharakteryzuj zasady równości wobec prawa, solidarności

 

Zasada równości wobec prawa odnosi się do zywkłych obywateli i do najwyższych dostojników państwowych. Za wszelkie przewinienia muszą być tak samo odpowiedzialni jak pozostali obywatele. Równość wobec prawa nie znaczy jednak to samo co równość ekonomiczna czy społeczna, gdyż każde społeczeństwo...

Nierówności społeczne- socjologia

1. Czy nierówności społeczne, z punktu widzenia socjologii, są czymś złym, jeśli wszyscy maja dach nad głową, ubiór na sobie i pełny garnek? Myślę ze socjologia w ogólnym tego slowa znaczeniu nie powinna oceniać czy dane zjawisko jest złe czy dobre, a natomiast powinna opisywać i analizować zaistniałe reakcje i wzajemne wpływy ludzi na siebie, co oczywiście zawsze wiąże się z pewnym subiektywizmem autora danej teorii. Takim przykładem obiektywizmu uważam ze jest Max ...

Funkcje i geneza nierówności społecznej

Nierówność społeczna jest zjawiskiem, które szczególnie mocno dotyka sfery ludzkich interesów i angażuje silne emocje. Dlatego refleksja na jej temat zamyka się bardzo często w ramach ideologii, czyli takich systemów myślowych, które - jak pamiętamy - są służebnic podporządkowane określonym interesom...

Władza jako odmiana nierówności społecznej

Władza jest odmianą nierówności społecznych, ale wśród różnych form nierówności, jakie omawialiśmy w poprzednim rozdziale, posiada znaczenie szczególne. Powtarza się jako swoisty wspólny mianownik zarówno w nierównościach gradacyjnych, jak i dychotomicznych. Jest obecna nie tylko w obrębie specyficznej...

Zasada wolności a równości w prawach obywatelskich

Zasada wolności – została wymieniona we Wstępie do Konstytucji, a szerzej ujęto ją w art. 31 ust. 1 i 2. Zasadę tą należy rozpatrywać w dwóch aspektach. W znaczeniu pozytywnym oznacza ona swobodę czynienia wszystkiego, co nie jest przez prawo zakazane. W znaczeniu negatywnym oznacza, że nałożenie na...

Solidarność społeczna – dobroczynność czy minimalizacja nierówności społecznych?

termin solidarność społ. Dla wielu ludzi kojarzy się trochę z ideą dobroczynności. Jednak jego sens jest zupełnie inny obecnie (ówcześnie) społeczeństwa zmierzają do solidarności interesów i oddalają się coraz bardziej od dobroczynności. Jest nawet prawdopodobne, że społeczeństwa...