Choroba przeciążeniowa u rolników

W przeciwieństwie do prac w przemyśle lub zawodach siedzących, te same powtarzające się czynności w zasadzie nie trwają dłużej niż 3-4 dni (kopanie, orka, przerywanie, żniwa, sianokosy), a i w tym czasie rolnik wykonuje równolegle wiele innych prac.

Sytuacja rolników w okresie transformacji

Po PG Ruskich) które produkują połowę całości Jest to mniej w 1/3 55% gosp nie działa na rynku 45% działa częściowo lub w pełni Wieś dotknęły wszystkie negatywne skutki transformacji: -bezrobocie, -bieda, -zapaść cywilizacyjna, -zanik instytucji kulturowych W latach 90-tych dochody rolników były jednak większe niż robotników ,zmienia się styl życia młodych rolników- samochody ,TV.

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

Umowa ubezpieczenia OC, zawarta na okres roku kalendarzowego lub do końca roku kalendarzowego, ulega przedłużeniu na rok następny, chyba że rolnik na jeden miesiąc przed upływem roku kalendarzowego bądź też - gdy umowa ubezpieczenia OC jest zawierana w grudniu danego roku kalendarzowego - przy zawarciu tej umowy powiadomi ubezpieczyciela o wypowiedzeniu umowy ubezpieczenia.

SUWERENNOŚĆ W ORZECZNICTWIE TRYBUNAŁU - Orzeczenie w sprawie rolniczki Liselotte Hauer

Powoływanie się przez osoby fizyczne na konstytucyjne prawo krajowe w celu podważenia norm wspólnotowych nie uzyskiwało akceptacji Trybunału.

Trybunał zapewnił, iż Traktat gwarantuje poszanowanie podstawowych praw człowieka.

Prawo własności jest gwarantowane w systemie prawa...