Rolnictwo intensywne

Rolnictwo intensywne - system produkcji rolniczej ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany w warunkach dużego nakładu pracy i środków finansowych. Charakteryzuje je powszechne zastosowanie wysoko wydajnych maszyn, technik uprawy i hodowli, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin. Rolnictwo intensywne występuje przede wszystkim w krajach wysoko...

Czytaj Dalej

Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech na przykładzie Saksonii i Hesji

produkcji rolniczej i marketingu Produkcja roślinna · Doradztwo w sprawach płodozmianu, stabilności plonowania, ewidencji upraw i dotacji bezpośrednich/płatności kompensacyjnych · Rolnictwo ekologiczne · Nawożenie i ochrona roślin · Odmianoznawstwo roślin uprawnych Produkcja zwierzęca · Doradztwo w sprawach jakości paszy i stosowanych technologii · Ustalanie dawek pokarmowych · Prawidłowe utrzymanie zwierząt użytkowych · Poprawa jakości mleka ...

Czym jest współczesne rolnictwo intensywne?

Intensywne rolnictwo krajów rozwiniętych ciągle ulega różnym zmianom, jednak pewne trendy są szczególnie widoczne. Rolnictwo intensywne bar­dzo często prowadzi do nadwyżek zbiorów, które powodują zmniejszenie zyskowności produkcji rolnej, zwłaszcza w małych i średnich gospodar­stwach.

Czym jest rolnictwo intensywne?

Rolnictwo intensywne rozwija się w pobli­żu dużych miast. Trzy podstawowe typy rolnictwa intensywnego to ogrodnictwo, hodowla bydła mlecznego i rolnictwo wielokierunkowe.

Jakie są typy rolnictwa intensywnego?

Trzy podstawowe typy rolnictwa intensywnego to ogrodnictwo, hodowla bydła mlecznego i rolnictwo wielokierunkowe. Czwarty typ, tak zwane rolnictwo śródziemnomorskie, spo­tkać można wszędzie tam, gdzie panuje klimat śródziemnomorski.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Szczególnym rodzajem rolnictwa intensywnego jest ogrodnictwo. Zwiększanie plonów odbywa się poprzez zmianę uprawianej powierzchni, a nie poprzez zwiększanie wydajności z hektara, tak, jak odbywa się to w rolnictwie intensywnym.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Szczególnym rodzajem rolnictwa intensywnego jest ogrodnictwo. Zwiększanie plonów odbywa się poprzez zmianę uprawianej powierzchni, a nie poprzez zwiększanie wydajności z hektara, tak, jak odbywa się to w rolnictwie intensywnym.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Szczególnym rodzajem rolnictwa intensywnego jest ogrodnictwo. Zwiększanie plonów odbywa się poprzez zmianę uprawianej powierzchni, a nie poprzez zwiększanie wydajności z hektara, tak, jak odbywa się to w rolnictwie intensywnym.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Szczególnym rodzajem rolnictwa intensywnego jest ogrodnictwo. Zwiększanie plonów odbywa się poprzez zmianę uprawianej powierzchni, a nie poprzez zwiększanie wydajności z hektara, tak, jak odbywa się to w rolnictwie intensywnym.

Co to jest rolnictwo osiadłe?

Tak intensywna eksploatacja ziemi możliwa jest przy spełnieniu trzech warunków - gleba musi być bardzo żyzna, najlepiej wzbogacona przez osady aluwialne (muły i piaski naniesione przez rzekę), musi też istnieć odpowiednie nawadnianie oraz nawożenie. To intensywne rolnictwo wymaga szczególne­go wysiłku na terenach górzystych.

Jak dzielimy rolnictwo?

Z dala od obszarów zurbanizowa­nych rolnictwo jest zazwyczaj ekstensywne - gos­podarstwa są duże i wymagają stosunkowo niewiel­kich nakładów finansowych oraz wkładu pracy w przeliczeniu na hektar ziemi. W przeciwieństwie do tego typu gospo­darstw, rolnictwo intensywne rozwija się w pobli­żu dużych miast.

Co to jest rolnictwo ekstensywne?

W przeciwieństwie do gospodarki ekstensyw­nej strefy umiarkowanej rolnictwo intensywne cha­rakteryzuje się dużymi nakładami pieniędzy i środ­ków pracy na jednostkę powierzchni, a co za tym idzie wysokimi plonami.

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron)

Środkami pochodzącymi z pomocy zagranicznej, przeznaczonymi dla rolnictwa, dysponuje Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA) oraz Fundacja Rozwoju Wsi Polskiej.

Unia Europejska a polskie rolnictwo

Wspólna Polityka Rolna „Dzięki Wspólnej Polityce Rolnej możliwe było i jest utrzymanie w rolnictwie dominacji gospodarstwa rodzinnego – podstawy ustroju rolnego Unii – oraz ochrona historycznie ukształtowanego Modelu Wsi Europejskiej” Europejski Model Rolnictwa (EMR) Główne cechy modelu: - rolnictwo konkurencyjne zdolne stopniowo zwiększać eksport (na rynek światowy) bez nadmiernego subsydiowania - zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w ...

Stanowisko Unii Europejskiej - Rolnictwo

Ponadto wzrost dochodów w rolnictwie spowoduje zatrzymanie procesu modernizacji polskiej wsi, gdyż rolnikom nie będzie się opłacać opuszczać rolnictwa.

Stan rolnictwa polskiego w okresie dostosowawczym przed wstąpieniem do UE

STAN ROLNICTWA POLSKIEGO W OKRESIE DOSTOSOWAWCZYM PRZED WSTĄPIENIEM DO UE Stan rolnictwa polskiego w okresie przygotowań do akcesji i tuż po niej był zły, co wiązało się szczególnie z jego niewłaściwą strukturą produkcji i szeregiem zjawisk specyficznych powodujących, że sektor ten ?

Technizacja rolnictwa

Celowe wyposażanie rolnictwa w nowocz. też biologizacja rolnictwa.

Jak rozwija się rolnictwo intensywne?

Na wielu ranczach stosuje się bardzo nowoczesne metody produkcji rolnej. Należy do nich przywra­canie naturalnej roślinności w rejonach o korzyst­nych warunkach, podnoszenie jakości paszy po­przez stosowanie pestycydów i herbicydów (środ­ki chwastobójcze), poprawianie warunków wod­nych (melioracja) i...

Rolnictwo intensywne

System produkcji roln.ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany dzięki dużej wydajności, przy wysokich nakładach na nawozy mineralne i pestycydy, co prowadzi do skażenia gleby i środowiska.

Zagadnienia egzaminacyjne z prawa rolnego

Systemy ewidencyjne w rolnictwie związane z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej. Prawna koncepcja rolnictwa ekologicznego. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ubezpieczenia majątkowe w rolnictwie.

Efektywność makrologistyki

To, czy do tego dojdzie, zależy w znacznej mierze od nowych wzajemnych związków ekologicznych, które towarzyszą zmianom mikroklimatu i składu gatunkowego roślin, struktury gleby czy zastosowania w rolnictwie środków chemicznych.