Rolnictwo intensywne

Czytaj Dalej

Czym jest współczesne rolnictwo intensywne?

Intensywne rolnictwo krajów rozwiniętych ciągle ulega różnym zmianom, jednak pewne trendy są szczególnie widoczne. Rolnictwo intensywne bar­dzo często prowadzi do nadwyżek zbiorów, które powodują zmniejszenie zyskowności produkcji rolnej, zwłaszcza w małych i średnich gospodar­stwach.

Czym jest rolnictwo intensywne?

Rolnictwo intensywne rozwija się w pobli­żu dużych miast. Trzy podstawowe typy rolnictwa intensywnego to ogrodnictwo, hodowla bydła mlecznego i rolnictwo wielokierunkowe.

Jakie są typy rolnictwa intensywnego?

Trzy podstawowe typy rolnictwa intensywnego to ogrodnictwo, hodowla bydła mlecznego i rolnictwo wielokierunkowe. Czwarty typ, tak zwane rolnictwo śródziemnomorskie, spo­tkać można wszędzie tam, gdzie panuje klimat śródziemnomorski.

Jak rozwija się rolnictwo intensywne?

Na wielu ranczach stosuje się bardzo nowoczesne metody produkcji rolnej. Należy do nich przywra­canie naturalnej roślinności w rejonach o korzyst­nych warunkach, podnoszenie jakości paszy po­przez stosowanie pestycydów i herbicydów (środ­ki chwastobójcze), poprawianie warunków wod­nych (melioracja) i...

Rolnictwo intensywne

System produkcji roln.ukierunkowany na maksymalny zysk osiągany dzięki dużej wydajności, przy wysokich nakładach na nawozy mineralne i pestycydy, co prowadzi do skażenia gleby i środowiska.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Szczególnym rodzajem rolnictwa intensywnego jest ogrodnictwo. Zwiększanie plonów odbywa się poprzez zmianę uprawianej powierzchni, a nie poprzez zwiększanie wydajności z hektara, tak, jak odbywa się to w rolnictwie intensywnym.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Szczególnym rodzajem rolnictwa intensywnego jest ogrodnictwo. Zwiększanie plonów odbywa się poprzez zmianę uprawianej powierzchni, a nie poprzez zwiększanie wydajności z hektara, tak, jak odbywa się to w rolnictwie intensywnym.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Szczególnym rodzajem rolnictwa intensywnego jest ogrodnictwo. Zwiększanie plonów odbywa się poprzez zmianę uprawianej powierzchni, a nie poprzez zwiększanie wydajności z hektara, tak, jak odbywa się to w rolnictwie intensywnym.

Rolnictwo i wyżywienie ludności

Szczególnym rodzajem rolnictwa intensywnego jest ogrodnictwo. Zwiększanie plonów odbywa się poprzez zmianę uprawianej powierzchni, a nie poprzez zwiększanie wydajności z hektara, tak, jak odbywa się to w rolnictwie intensywnym.

Dystrybucja intensywna

Umożliwia potencjalnym nabywcom zakup produktów przy minimalnym wysiłku, gdyż są one oferowane w maksymalnej liczbie punktów sprzedaży. Stosowana jest w przypadku dóbr powszechnego użytku. Dostępność produktów w miejscu i czasie dogodnym dla nabywcy jest ważnym czynnikiem decydującym o wielkości...

Funkcje rolnictwa

udział w tworzeniu dochodu narodowego

źródło surowców biologicznych

udział w handlu wewnętrznym

udział w handlu zagranicznym

źródło utrzymania ludności

kształtowanie krajobrazu kulturowego

Przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa; klimat wody gleby ukształtowanie powierzchni Pozaprzyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa; struktura użytków rolnych (rolnicze użytkowanie ziemi) struktura zasiewów struktura agrarna ( zasiewów ) wyposażenie techniczne zużycie nawozów sztucznych zaopatrzenie w wodę

Przyrodnicze uwarunkowania ROZWOJU ROLNICTWA

Oto najważniejsze z nich: - uprawa roślin wymaga dostatecznej ilości ciepła i wilgoci umożliwiających rozwój roślin (od 6ºC - 30ºC); - długość okresu wegetacyjnego zmniejsza się ze wzrostem szerokości geograficznej; - im teren upraw wzniesiony wyżej nad poziomem morza, tym okres wegetacji krótszy; - im większe nachylenie terenu, tym trudniejsze warunki prowadzenia uprawy rolnej; - wpływ żyzności gleby na stopień wykorzystania gatunków przez ...

SPOŁECZNO - EKONOMICZNE uwarunkowania rozwoju ROLNICTWA

Typy gospodarki: - Gospodarka intensywna – związana jest z dużymi nakładami środków i pracy.

Brazylia - Rolnictwo

Rolnictwo oparte na plantacyjnej uprawie ziemi i hodowli.

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Charakterystyka warunków naturalnych

c) Obszary pustynne Egiptu są właściwie nieurodzajne dla potrzeb rolnictwa.

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa

Ocena warunków dla potrzeb rolnictwa panującego w Egipcie w skali 0-6 to: -ukształtowanie terenu oceniam na 5, gdyż większą część tego kraju zajmują tereny równinne z wyjątkiem górzystej Pustyni Arabskiej, na terenie równinnym łatwiej jest prowadzić działalność rolniczą; -klimat oceniam na 3, ponieważ temperatura jest sprzyjająca dla rolnictwa (szybszy okres wegetacji roślin, a co za tym idzie możliwość kilkukrotnych ...

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Rozmieszczenie upraw

Ze względy na rodzaj gleb rolnictwo w Egipcie skupione jest w delcie i dorzeczu Nilu.