Rokowania

Czytaj Dalej

Etapy i efekty rokowań rozbrojeniowych

Nadal prowadzono rokowania rozbrojeniowe na forum 6 gremiów: rokowania między ZSRR i USA w sprawie broni rakietowej średniego zasięgu w Europie ("eurorakiety") rozpoczęto 30 XI 1981; Rokowania między ZSRR, USA i Wielka Brytanią w Genewie dotyczące całkowitego zakazu prób z bronią jądrowa rozpoczęto 13 VII 1977; Rokowania uczestników- KBWE w SPRAWIE- środków budowy zaufania, bezpieczeństwa oraz rozbrojenia, rozpoczęte 17 I ...

PIERWSZY ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

Rokowania Komitetu Rozbrojeniowego nie doprowadziły do osiągnięcia oczekiwanych porozumień w sprawie broni chemicznej.

ROZBROJENIA - Rokowania rozbrojeniowe

Rokowania radziecko-amerykańskie doprowadziły do porozumienia SALT I (Strategic Armaments Limitation Talks) oraz SALT II. Natomiast rokowania wiedeńskie doprowadziły w 1990 do układu w sprawie redukcji broni konwencjonalnych w Europie.

Padaczka - rokowanie

Rokowanie u chorych z padaczką zależy w znacznym stopniu od wczesnego rozpoczęcia leczenia, właściwego doboru leków, systematycznego leczenia oraz podatności chorego na leczenie.

Padaczka — rokowanie społeczne

Pozycję społeczną i rokowanie ocenia się na podstawie analizy takich zmien­nych, jak: poziom wykształcenia cho­rych, ich kwalifikacje zawodowe, za­trudnienie lub inwalidztwo, stan cy­wilny, przestępczość.

DRUGI ETAP ROKOWAŃ ROZBROJENIOWYCH

Do wyjątkowo trudnych problemów w rokowaniach rozbrojeniowych należała kwestia likwidacji broni chemicznej.

Zasady rokowań rozbrojeniowych

Rokowania rozbrojeniowe rozpatrywane były na forum ONZ oraz w wyniku porozumień między wielkimi mocarstwami.

Jakie są rokowania dla ofiar udaru mózgu?

Rokowania dla ofiar udarów mogą być różne.

Padaczka — rokowanie medyczne

padaczka — rokowanie medyczne; możliwość ustąpienia napadów pa­daczkowych zależy od wielu nie zaw­sze znanych czynników, z których naj­ważniejsze to: rodzaj czynnika etio­logicznego, czas jego zadziałania (wiek chorego), lokalizacja i nasilenie usz­kodzenia padaczkorodnego mózgu i wynikające stąd częstość i rodzaj napa­dów padaczkowych, współistnienie in­nych zespołów ...

Rokowanie w cukrzycy

Z chwilą wprowadzenia do leczenia cukrzycy insuliny rokowanie co do życia w tej chorobie uległo wybitnej poprawie.

Rokowanie i rozpoznanie udaru mózgu

Rokowanie co do prSywrócenia czynności zależy od umiejscowienia i wielkości ogniska, wieku i stanu ogólnego chorego, stanu naczyń mózgowych, chorób towarzyszących.