Rokosz Lubomirskiego

Rokosz Lubomirskiego

Czytaj Dalej

LUBOMIRSKIEGO ROKOSZ 1665-1667

Zwolennicy Lubomirskiego zawiązali rokosz, w latach 1665-1668 zrywali sejmy, paraliżując działal­ność ustawodawczą. Rokosz Lubomirskiego na długo przekreślił możliwość reformy ustroju Rzeczpospolitej.

Rokosz Lubomirskiego

Lubomirski nie uznał wyroku i wzniecił rokosz. Rokosz Lubomirskiego na wiele lat pogrzebał ideę naprawy ustroju państwa.

Panowanie Jana Kazimierza

Rokosz Lubomirskiego, wojna domowa w Polsce 1665-66 wywołana przez przywód­cę opozycji, hetmana J. Rokosz Lubomirskiego zakończył się ugodą w Łęgonicach.

Sarmata o sobie - pisarze oświecenia o sarmatyzmie

Podczas rokoszu Lubomirskiego stanął po stronie króla.

PAMIĘTNIK JAKO GATUNEK LITERACKI - FUNKCJA I ZNACZENIE W CZASACH BAROKU

  opowiadania oparte na faktach historycznych wojnach jakie Polska prowadziła w XVII wieku (wojny ze Szwecją, Moskwą i Turkami, wojna domowa, zwana rokoszem Lubomirskiego) 2.

ŻYCIORYS JANA CHRYZOSTOMA PASKA

Podczas rokoszu Lubomirskiego stanął po stronie króla, brał udział w elekcji Michała Korybuta Wiśniowieckiego, a w 1667 roku powierzono mu dowodzeniem pospolitym ruszeniem przeciwko Turkom.

Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska

Po pobycie w Danii Pasek znów znalazł się w armii, na wojnie przeciwko Rosji, a potem na wojnie z Turcją, brał też udział w rokoszu Lubomirskiego po stronie króla.

PAMIĘTNIKI PASKA ZWIERCIADŁEM EPOKI

Pasek opowiada o walkach Czarnieckiego ze Szwedami w Polsce i Danii, o rokoszu Lubomirskiego i o odsieczy Wiednia, którą przedstawił w oparciu o relację jej uczestnika.

"Pamiętniki" J. Ch. Paska świadectwem obyczaju i dokumentem językowym epoki

Mimo widoków osobistych korzyści, dochował jednak wierności królowi - nie brał udziału w rokoszu Lubomirskiego.

Stopniowe ograniczanie władzy królewskiej w XVI - XVII w.

Opozycja na czele Lubomirskiego zagroziła zbrojną interwencją. To spowodowało rokosz antykrólewski i wojnę domową, w wyniku której Jan Kazimierz abdykował.

Demokracja szlachecka XV - XVIII w.

Odzew szlachty; rokosz Zebrzydowicki (sandomierski) 1606 - 1609 w celu odebrania przywileju monarchy w rozdawiennictwie urzędów i w celu ukrucenia prób zmiany ustroju § Władysław IV - chciał wzmocnić władzę, co spotkało się z mocnym sprzeciwem magnaterii § Jan Kazimierz - chciał wzmocnienia władzy królewskiej, i przeprowadzania koronacji za życia króla Odzew szlachty: rokosz Lubomirskiego 1655 -1666 § Michał ...

Polska w okresie rządów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Odzew szlachty; rokosz Zebrzydowicki (sandomierski) 1606 - 1609 w celu odebrania przywileju monarchy w rozdawiennictwie urzędów i w celu ukrucenia prób zmiany ustroju § Władysław IV - chciał wzmocnić władzę, co spotkało się z mocnym sprzeciwem magnaterii § Jan Kazimierz - chciał wzmocnienia władzy królewskiej, i przeprowadzania koronacji za życia króla Odzew szlachty: rokosz Lubomirskiego 1655 -1666 § Michał ...

Wojna siedemnastowieczna z Turcją

Rokosz Lubomirskiego - wystąpienie przeciwko królowi - bitwa pod Mątwami.

ŁOŚ JAKUB

W czasie rokoszu Lubomirskiego walczył w chorągwi husarskiej rokoszan.

NOWAK-DŁUŻEWSKI JULIUSZ, pseud. Aleksander Gostecki, Aleksander Krasieniecki, St. Więcławski i in.

obraz tej literatury; opracowywał edycje tekstów: Poezja powstania kościuszkowskiego (1946), Poezja Związku Święconego i rokoszu Lubomirskiego (1953), Pisma wybrane (t.

OKOLICZNOŚCIOWA LITERATURA POLITYCZNA

Lubomirski . Z programu egzekucyjnego, choć rozumianego opacznie, wyrósł rokosz Zebrzydowskiego. Rokosz Zebrzydowskiego był ostatnim ogniwem samodzielności myślowej poetów okolicznościowych dawnej Rzplitej.

PASEK JAN CHRYZOSTOM

Czarnieckiego; walczył ze Szwedami, Węgrami, Moskwą, uczestniczył w wyprawie Czarnieckiego do Danii, podczas rokoszu Lubomirskiego stał po stronie króla. Święconego i rokosz Lubomirskiego.

ROKOSZ

W dziejach Polski głównymi rokoszami były: rokosz Mikołaja Zebrzydowskiego z 1606-09 i rokosz Jerzego Sebastiana Lubomirskiego 1665-66, które osłabiły władzę królewską i przekreśliły perspektywę reform.

Literatura i publicystyka XVII i XVIII w.

na dworze króla Władysława IV powstaje i utrzymuje się teatr; W połowie wieku następuje kryzys będący wynikiem wojen toczonych w latach 1648-1660, które zachwiały podstawami państwa i osłabiły pozycje międzynarodową Polski, dochodzi do walk bratobójczych (rokosz Lubomirskiego).

Jan III Sobieski - Działalność publiczna

W czasie rokoszu Lubomirskiego opowiedział się po stronie króla i królowej. Uczynił to mimo faktu, że honor żołnierski wiązał go z dawnym dowódcą, Lubomirskim - człowiekiem, który uratował mu życie podczas bitwy pod Beresteczkiem.