Polityka appeasementu próbą ratowania pokoju po 1933 roku

Nowy premier Wielkiej Brytanii Nevill Chamberlain reprezentant skrajnej prawicy i świata finansjery wybrany na to stanowisko w marcu 1937 roku z po-czątkiem 1938 roku mianował lorda Halifaxa na ministra MSZ - tu .

Układ sił w Europie po 1871 roku

Rok później w obronie słowiańskich braci wojnę Turcji wypowiedziały Serbia i Czarnogóra. Nowy kryzys międzynarodowy przyniósł rok 1911.

ROK

'do tamtego (przyszłego) roku', na ten Nowy Rok, szczęśliwego roku, abyśmy doczekali następnego roku. Rok kalendarzowy zawierający całkowitą liczbę dni, zbliżony do czasu trwania roku zwrotnikowego; do wprowadzenia tego roku zmusiło posługiwanie się jednocześnie obu jednostkami - rokiem i dobą.

W kręgu państw komunistycznych - Zagadnienia wybrane. Historia powszechna po 1945 roku.

W lipcu 1954 roku odbyła się konferencja w Genewie, która zdecydowała o podziale Wietnamu wzdłuż, 17 równoleżnika oraz zarządziły demokratyczne wybory w obu częściach Wietnamu równocześnie, wybory te przewidziano na rok 1956.

Rok podatkowy

Kolejnym odstępstwem od dwunasto-miesięcznego roku podatkowego może być sytuacja gdy działalność gospodarcza jest otworzona w drugiej połowie roku i jednocześnie przyjęta zostaje zasada pokrywania się roku podatkowego z kalendarzowym, w tym przypadku rok podatkowy trwa do 31 grudnia roku następującego po roku otwarcia działalności.

Pory roku - Chłopi

Jest okrągły jak tarcza ze zwierzętami zodiaku — pełny rok. I choćby do Lipiec wracało się rok w rok, nic nowego się już nie dostrzeże, ponieważ zasadnicze dzianie się, jego istota — nie ulegnie zmianom.

Rok 1989 w przebudowie systemu politycznego w Polsce.

Każdy ruch społeczny przybliżał nasz naród do momentu przełomowego dla polskiego systemu politycznego , którym z pewnością był rok 1989. Był to rok przełomowy, o którym powinni pamiętać wszyscy Polacy. Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001.

Przejmowanie władzy przez komunistów w Polsce i Jugosławii - porównanie do roku 1956

Co ważniejsze, rok później nagle zmarł podczas kuracji w radzieckim sanatorium. W 1945 powołano Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk, a 3 lata później upaństwowiono wszystkie wydawnictwa i czasopisma.

Rok obrachunkowy

W przypadku wyboru pierwszego roku obrotowego (podatkowego) innego niż rok kalendarzowy lub zmiany dotychczasowego roku obrotowego jednostka gospodarcza ma obowiązek poinformować właściwy urząd skarbowy w oznaczonym przez ustawodawcę terminie.

Europa Środkowa i Wschodnia w stalinowskim imperium (1945 - 1955) - Związek Radziecki po 1945 roku

  Sytuacja w Związku Radzieckim w pierwszych latach powojennych stała się pod znakiem powolnej odbudowy kraju ze straszliwych zniszczeń, prób reinteg­racji społeczeństwa i ostatecznego podporządkowania ziem zagarniętych w 1939-40 i ponownie w 1944-45 roku.

Pierwsze drukowane książki polskie - Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543

Do najwcześniejszych i najpoczytniejszych należy obszerny życiorys Pana Jezusa, po raz pierwszy wydany w Krakowie w roku 1515 albo następnym (to pierwsze wydanie zaginęło); natomiast z roku 1522 znamy nie jedno, ale aż dwa wydania krakowskie, a potem wydawano je w Polsce jeszcze prawie czterdzieści razy-dla ludu wiejskiego (wydanie ostatnie wyszło w Poznaniu w roku 1884!

Kultura polityczna, a kampania wyborcza na tle wyborów prezydenckich z 2005 roku.

Kampania wyborcza w mediach publicznych i komercyjnych w czasie kampanii prezydenckiej w 2005 roku nie miała takiego oddźwięku jak przy wyborach parlamentarnych.

Rozwój wydarzeń rewolucyjnych we Francji po 1791 roku

Jakobini jeszcze w czerwcu 1793 roku ogłosili konstytucję jakobińską. W tej sytuacji wiosną 1794 roku, Francja zaczęła odnosić kolejne sukcesy. Przewrót 9 thermidora (27 lipca) 1794 roku.

Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543 - przekłady powieści średniowiecznych

Tak na przykład kalendarz krakowski wydany w roku 1529 zapowiadał, że w roku następnym panować będzie światu głównie Wenera, że przeto urodzaje będą dobre, ale ludzie będą mieli wiele przykrości w życiu małżeńskim, że «dnia Zwiastowania Panny Maryje chmurno - a deszcz zimny a krupny, a śnieżny przez trzy dni potrwa», że «naszym krainam polskim i inym królestwom polskiemu przyległym dosyć pokojny rok ...

Emerytury dla osób urodzonych po 1969 roku

Za rok kalendarzowy Zarobki - dochód stanowiący podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne (w zł) Kwota rocznego przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego za rok kalendarzowy (w zł) Stosunek podstawy wymiaru składek do przeciętnego wynagrodzenia za rok kalendarzowy ( w %) 1 2 3 4 5(3:4) 1 1996 12 043,32 10 476,00 114,96 2 1997 14 964,24 12 743,16 117,43 3 1998 17 191,20 14 873,88 115,58 Średnia arytmetyczna: 115,99 Dla poniższego przykładu ...

Unia lubelska z 1569 roku i jej konsekwencje

Koronacja Henryka Walezego odbyła się z opóźnieniem na sejmie w lutym 1574 roku. Wiadomość o śmierci króla francuskiego Karola IX, zarazem brata Henryka Walezego, dotarła na Wawel w połowie czerwca 1574 roku.

Kino po 1945 roku

Urodzony w Austrii w roku 1906, w latach trzydziestych wyemigrował do USA. W roku 1988 Martin Scorsese wyjechał do Maroka, by tam nakręcić kontrowersyjny obraz Ostatnie kuszenie Chrystusa - film będący wyrazem religijnych niepokojów reżysera.

Życie polityczne i organizacje spisków w Królestwie Polskim do 1830 roku

Wśród wojskowych w 1819 roku pod kierunkiem maj. W miejsce dawnego związku powołano nową organizacje o nazwie Towarzystwo Patriotyczne w 1821 roku.

ROKI SĄDOWE

Odłożenie roków, łac. Rok zawity w dawnej Polsce ostateczny termin stawienia się w sądzie, którego nie można było już odroczyć.

Elekcja Zygmunta III Wazy i jego polityka do 1609 roku

Po śmierci Zamoyskiego w tym samym roku, kierownictwo nad popularystami przejął wojewoda krakowski Mikołaj Zebrzydowski pod wodzą którego doszło w roku 1606 do rokoszu szlacheckiego zwanego też sandomierskim.