Rok

Rok

Rok – odstęp czasu między dwoma jednakowymi położeniami Ziemi w jej ruchu po orbicie wokół Słońca. Analogicznie można mówić o roku marsjańskim lub wenusjańskim – jest to odstęp czasu między dwoma położeniami planety w jej ruchu po orbicie wokół macierzystej gwiazdy. Rok kalendarzowy w kalendarzu gregoriańskim rozpoczyna się o 00:00 1 stycznia i kończy wraz z końcem doby przypadającej na 31...

Czytaj Dalej

Powstanie styczniowe w okolicach Radomia

W kwietniu 1863 roku przebywał Czachowski w Grabowcu koło Iłży. 2 marca 1864 roku wydał ukazy uwłaszczeniowe, pokrywające się w zasadzie z dekretami Rządu Narodowego z dnia 22 stycznia 1863 roku.

Analiza wybranych danych statystycznych dotyczących transportu w latach 2000-2005

Największe wzrosty wystąpiły tutaj w okresach początkowych: w 2001 liczba ta była większa o 3,4% w zestawieniu z rokiem poprzednim; 2002 rok wykazał wzrost rzędu 3,8%(rok do roku). Duży wzrost nastąpił w roku 2004; wówczas długość autostrad powiększyła się, rok do roku, o 36,3%.

Pierwsze drukowane książki polskie - Literatura polska od początku wieku XVI aż do roku 1543

Do najwcześniejszych i najpoczytniejszych należy obszerny życiorys Pana Jezusa, po raz pierwszy wydany w Krakowie w roku 1515 albo następnym (to pierwsze wydanie zaginęło); natomiast z roku 1522 znamy nie jedno, ale aż dwa wydania krakowskie, a potem wydawano je w Polsce jeszcze prawie czterdzieści razy-dla ludu wiejskiego (wydanie ostatnie wyszło w Poznaniu w roku 1884!

WŁADYSŁAW IV - Informacje Ogólne

Rok 1614 był rokiem bardzo ciężkim dla Rzeczypospolitej, gdyż pomimo rozliczenia się z wojskiem po kłopotach finansowych , zawisło nad krajem widmo tatarskiego najazdu .

Aspekty funkcjonowania funduszy emerytalnych

Z roku na rok przybywa towarzystw emerytalnych, które notują dodatnie wyniki finansowe. Z roku na rok rośnie znaczenie wyniku finansowego wypracowanego przez zarządzających funduszami.

Układ sił w Europie po 1871 roku

Rok później w obronie słowiańskich braci wojnę Turcji wypowiedziały Serbia i Czarnogóra. Nowy kryzys międzynarodowy przyniósł rok 1911.

Polacy na frontach II Wojny Światowej

Uczestniczyła ona w największej w tej wojnie operacji powietrzno-desantowej pod kryptonimem Market-Garden walcząc w Holandii we wrześniu 1944 roku.

Stosunki Polsko - Krzyżackie

1519 roku wybuchła jednak jeszcze jedna wojna w której Polacy odnieśli znaczące sukcesy zakończyła się ona pokojem 1521 roku na mocy którego Zakon krzyżacki stał się państwem świeckim.

Średniowieczna idea jedności Europy

Ostatecznie konkordat wormacki (1122 rok) zakończył spór o inwestyturę sukcesem papiestwa.

Parki narodowe w USA

W 1992 roku Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) obliczyła, że 11% powierzchni Stanów Zjednoczonych stanowią rezerwaty i parki narodowe. Rdzenni Amerykanie zamieszkiwali te ziemie od około 500 roku naszej ery do roku 1300.

Władcy Wysp Brytyjskich

Ryszard, bohater wypraw krzyżowych, w czasie swego panowania przebywał w Anglii mniej niż rok. Griffith był jednym z założycieli Sinn Fein, ruchu, który przewodził buntowi przeciwko Wielkiej Brytanii w latach 1919-21.

Władcy Azji Południowej

Zmarł rok później, a koronę otrzymał jego syn Akbar (1542-1605), który rządząc krajem w latach 1556-1605, dał się poznać jako wybitny dowódca i administrator.

Polityka przekształceń strukturalnych i prywatyzacji

Znaczące w okresie prywatyzacji są lata początkowe. W przypadku Polski bardzo istotnym był także rok 1991. Założenia komercjalizacji na rok 1991 zawierał także inne sposoby prywatyzacji.

Kariera polityczna Michaiła Gorbaczowa i dojście do władzy.

W 1971 roku został członkiem Komitetu Centralnego KPZR, a następnie od 1978 roku sekretarzem KC ds. W sierpniu 1968 roku awansuje na drugiego sekretarza, ale już krajowego komitetu partyjnego, a w czerwcu 1970 roku zostaje pierwszym sekretarzem tegoż komitetu.

DIOKLECJAN

W Italii, w Hiszpanii i w Afryce, pod wpływem augusta Maksymiana, prześladowanie było gwałtowne, lecz krótkotrwałe; nie sięgnęło poza rok 304.

Unia lubelska z 1569 roku i jej konsekwencje

Koronacja Henryka Walezego odbyła się z opóźnieniem na sejmie w lutym 1574 roku. Wiadomość o śmierci króla francuskiego Karola IX, zarazem brata Henryka Walezego, dotarła na Wawel w połowie czerwca 1574 roku.

Kino po 1945 roku

Urodzony w Austrii w roku 1906, w latach trzydziestych wyemigrował do USA. W roku 1988 Martin Scorsese wyjechał do Maroka, by tam nakręcić kontrowersyjny obraz Ostatnie kuszenie Chrystusa - film będący wyrazem religijnych niepokojów reżysera.

Wojna obronna we wrześniu 1939 roku. Ocena postawy Polaków i jej przebiegu

Gdyby polityka sojuszników Polski była inna, to wojna obronna 1939 roku mogła by mieć poprzez swój sukces wpływ na zupełnie inny układ geopolityczny po zakończeniu wojny.

OKRES PRZEDSZKOLNY OD 3 DO 7 ROKU ŻYCIA

*najszybciej dziecko rośnie między 2-3 rokiem, w 5roku wzrost jest dwa razy większy niż w momencie urodzenia.

Twórcy "o sobie samych do potomności". Autobiografizm w literaturze i sztuce albo Subiektywne postrzeganie świata - pamiętnik i motywy autobiograficzne w literaturze.

Spokojne i szczęśliwe życie rodziny Kochanowskich zostało nagle zakłócone, kiedy pod koniec 1579 roku zmarła ich ukochana córeczka Urszulka, mająca niespełna trzy lata.