Robin Hood: Legenda Sherwood

Czytaj Dalej

ROBIN HOOD

Mały Janek', główny jego kompan, potężny osiłek, który w pierwszym spotkaniu z Robinem Jeszcze jako John Little, sprawił mu porządne lanie; potem Robin jako ojciec chrzestny przemianował go.

Służyć temu, cóż ci jest w niebie  (Legenda o św. Aleksym) jako dewiza sztuki i literatury średniowiecznej.

Legenda ta przedstawia żywot świętego: narodziny ( urodził się lepszy od rodziców ), młodość, ożenek z królową Familianą - lecz Aleksy składa ślub czystości i odchodzi w tułaczą wędrówkę, a bogactwo rozdaje ubogim.

HOOD - okręt

Pancernik (a właściwie krążownik liniowy) typu Admirał, zbudowany w 1920 r., w chwili wybuchu 11 wojny światowej był najwięk­szym okrętem świata i najszybszym pancernikiem brytyjskim. Wadą okrętu było zbyt cienkie opance­rzenie pokładu, nie chroniące przed bombami lotniczymi i pociskami...

Czy asceza prowadzi do świętości? Ideał ascety w kulturze i literaturze średniowiecza na podstawie Legendy o św. Aleksym

Bohaterem legendy jest jedyny potomek książęcego rodu, który od dzieciństwa przewyższał swych rodziców cnotami chrześcijańskimi. Twórca Legendy o św.

Legenda o ś. Aleksym i Kwiatki św. Franciszka – dwa oblicza średniowiecznej ascezy

Legenda o św. Franciszka, opisana w zbiorze legend i przypowieści o nim pt.

Motyw śmierci w literaturze średniowiecznej na przykładzie Rozmowy mistrza Polikarpa ze Śmiercią, Pieśni o Rolandzie, Dziejów Tristana i Izoldy, Legendy o św. Aleksym.

Literackimi przykładami spokojnego oczekiwania na śmierć są żywoty świętych, legendy o męczennikach. Drogę do zbawienia poprzez ubóstwo, prostotę i pokorę wskazuje autor Legendy o św.

Średniowieczne wzory świętości („Legenda o św. Aleksym”, „Kwiatki św. Franciszka”).

bohater „Legendy o św. Franciszka” to anonimowy zbiór legend o św.

Średniowieczne wzorce osobowe na podstawie „Legendy o św. Aleksym”, „Pieśni o Rolandzie” i „Kroniki polskiej” Galla Anonima.

[Więcej o „Legendzie” w pyt. „Kronika” obejmuje dzieje Polski od czasów legendarnego Popiela do panowania Bolesława Krzywoustego, na którego dworze przebywał autor.

„Legenda o św. Aleksym”

Aleksego - rozdawanie pieniędzy ubogim - żebracze życie, narażanie się na celowe poniżenie - największa ofiara - miłość do ojca - nie żąda chwały, jest ubogim i skromnym człowiekiem - asceza pogłębiona przez przypadkowy powrót do Rzymu - spędza nierozpoznany 16 lat u schodów do pałacu swego ojca - legenda - pochodzi z Syrii z V - VI w.

Gatunki Średniowiecza ; mist., kaz. + , ,,Legenda o.‘’, ,,Rozmowa Mistrza Polikarpa ’’

**   Żywot, legenda - opowieść narracyjna o  przeszłości,  wierszem lub prozą, wprowadzająca elementy  fantastyki   i   cudowności, zwłaszcza w rozpowszechnionych w średniowieczu legendach  o  życiu świętych; f) Utwór parenetyczny - to utwór mający charakter  pouczający, moralizatorski; Przykładem utworu parenetycznego jest „Pieśń o  Rolandzie”.

Ideał św.Ascety w „Legendzie o św. Aleksym”

Celem literaturu średniowiecza było pouczenie, wychowanie tworzenie odpowiednich postaw moralnych stąd częstym motywem jest afirmacja dobra i potępienie zła. Litaratura śradniowieczna utworzyła dwa wzorce osobowe : świętego i idealnego rycerza.

Pierwszy z nich był kreowany w utworach hagiograficznych...

BRANSOLETKA. Legenda dziewiętnastego wieku

Legenda dziewiętnastego wieku, nowela C. 7, 1973); Legendy, oprać, i wstęp tenże, W.

CYWILIZACJA. Legenda

Legenda, nowela C. 7,1973); Legendy, oprać, i wstęp tfenże, W.

LEGENDA, opowieść prozą lub pieśń epicka

folklorze legendowe wątki apokryficzne (—> apokryfy): śpiewana Legenda o Matce Boskiej i zbóju i druga o cudownym wzroście zboża zasianego podczas ucieczki do Egiptu, obie znane też z wersji prozaicznej, nadto opowiadania o dzieciństwie Chrystusa i jego męce, o Lucyferze i stworzeniu aniołów.

LEGENDA MŁODEJ POLSKI. Studia o strukturze duszy kulturalnej

W ten sposób Legenda zawiera imponującą swym rozmachem, niezmiernie oryginalną i błyskotliwą fenomenologię różnorodnych form oderwanej od życia, „bezdziejowej" świadomości oraz ich literackich sublimacji. IRZYKOWSKI Dwie „Legendy" St.

LEGENDA O ŚWIĘTYM ALEKSYM

legendy hagiograficznej o „człowieku bożym", wywodzącej się z Syrii z V-VI w. Legenda jest odzwierciedleniem jednego z zasadniczych ideałów średniow. w: Polskie wierszowane legendy średniowieczne, wyd.

LEGENDA TATR

LEGENDA TATR, łączny tytuł 2 powieści K.

LEGENDY, zbiór opowiadań A. Niemojewskiego

Niemojewski, posługując się formą —» legendy, przedstawił Chrystusa jako człowieka doskonałego, ale tylko człowieka, zaangażowanego w świat ludzki, stojącego zawsze po stronie pokrzywdzonych, zbuntowanego przeciwko prawom tego świata.

LEGENDA

The Legend of Good Women, poemat w kupletach heroicznych (1372-86j wyd. Królowa Alcesta wzywa poetę do zaprzestania krytycznych uwag o wierności kobiet i do głoszenia chwały dam wiernych w miłości; poeta zapożycza z różnych źródeł 9 legend o antycznych bohaterkach: Kleopatrze, Tysbe, Dydonie, Medei, Lukrecji, Ariadnie, Filomeli, Filis, Hypermestrze.