Rezydent

Czytaj Dalej

Co odróżnia rezydenta od nierezydenta

Rezydentami są osoby fizyczne zamieszkałe w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju a także inne podmioty mające siedzibę w kraju posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów A nierezydentami są os fizyczne mające zamieszkania za granicą.

PODMIOTY PRAWA DEWIZOWEGO - Rezydenci

- Osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju oraz osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; Rezydentami są również znajdujące się w kraju oddziały, przedstawicielstwa przedsiębiorstwa utworzone przez nierezydentów.

Podaj pojęcie rezydenta

Rezydent oznacza osobę fizyczną, mającą miejsce zamieszkania w kraju oraz osobę prawną mającą siedzibę w kraju, a także inny podmiot mający siedzibę w kraju posiadający zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu (np.

REZYDENT

W Polsce XVI-XVIII w. członek przybocznej rady królewskiej; hist. gubernator, przedstawiciel dyplomatyczny państwa-protektora w państwie zależnym; dawn. ubogi krewny a. oficjalista przesiadujący na łaskawym chlebie u zamożnej rodziny we dworze szlacheckim, odwdzięczający się usługami domowymi za...

REZYDENT

R. są:

1) osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania w kraju, czyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) osoby prawne mające siedzibę (miejscowość, w której ma siedzibę organ zarządzający, jeśli inne przepisy nie stanowią inaczej) w kraju;

3) inne podmioty mające siedzibę w kraju...