Reżim polityczny

Czytaj Dalej

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji

Jeśli chodzi o semiprezydencjalizm – najbliższe jemu reżimy polityczne to reżimy Rosji, Białorusi, Chorwacji i Rumuni.

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji - Parlament: Zgromadzenie Federalne

a) 2 izby (bo: duży kraj, tradycja, federacyjny charakter) – Duma Państwowa (450 deputowanych, ordynacja mieszana, kadencja – 4 lata), Rada Federacji (178 członków, po 2 powoływanych przez wszystkie podmioty tworzące federację, kadencja 4 lata)

b) Do obalenia prezydenckiego weta wobec ustawy potrzeba...

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze.

Motyw naprawy Rzeczypospolitej w staropolskim piśmiennictwie politycznym i literaturze. Mieli oni bardzo zbliżone poglądy polityczne.

CHARAKTERYSTYKA ŻYCIA POLITYCZNEGO I SPOŁECZNEGO

476 (upadek cesarstwa Rzymskiego)- 1492 (odkrycie Ameryki) W Polsce początek to rok 966. W średniowiecznej Polsce (i nie tylko) panował ustrój feudalny, którego istotnym elementem była pańszczyzna, czyli chłopski wyczerpujący obowiązek pracowania na pańskim polu. Duchowieństwo było największą potęgą...

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA I KULTURALNA NA ZACHODZIE EUROPY

−  czas kontrreformacji

−  tolerancja religijna zanikała

−  we Francji rozwijała się kultura

−  zapanowała moda na wszystko co francuskie

CHARAKTERYSTYKA CZASÓW BAROKU - SYTUACJA POLITYCZNA POLSKI

−  kryzys renesansowych ideałów humanistycznych: harmonii, ładu życia, umiejętności godzenia wartości ziemskich i wiecznych, tolerancji religijnej

−  spadł autorytet Polski na arenie międzynarodowej

−  dominacja szlachty i magnaterii

−  upadek autorytetu władzy króla

−  nastąpił oficjalny zakaz...

CZASY SASKIE W KULTURZE POLSKIEJ - SYTUACJA POLITYCZNA W POLSCE

−  przywileje dla szlachty

−  dwór był bardzo rozpolitykowany

W czasach saskich w Polsce panowali Wettini - August II Mocny, August III. Byli oni związani z Saksonią (byli tam władcami). Polska była dla nich tylko spichlerzem i armią potrzebną w czasie zagrożenia Saksonii. Elekcyjni królowie Polski...

WIEK XVIII W POLSCE - SYTUACJA SPOŁECZNO-POLITYCZNA

W Polsce w odróżnieniu od Francji dominowała szlachta, a nie mieszczaństwo. Następował upadek miast. Był zły stan gospodarki. Następował rozkład organizacji państwowej. Prestiż Rzeczpospolitej na forum międzynarodowym upadł. Polska stała się pionkiem w rękach sąsiadów (rozbiory). Król (Stanisław...

DZIAŁALNOŚĆ I PROGRAM SPOŁECZNO - POLITYCZNY STANISŁAW STASZICA

 „Uwagi nad życiem Jana Zamojskiego” Był to traktat polityczny wydany przed obradami Sejmu Czteroletniego.

„POWRÓT POSŁA” JAKO AKTUALNA KOMEDIA POLITYCZNA - CHARAKTERYSTYKA BOHATERÓW

W tym utworze są zaprezentowane dwa stronnictwa. Jedno z nich to stronnictw patriotyzmu (obóz reform). Zalicza się do nich: Podkomorzy z żoną, Walery i Teresa. Drugie to obóz wsteczny, konserwatywny: Starosta, Sarmacki. Wytknięte są tu ich wady.

 •  Obóz reform

−  działacze stronnictwa patriotycznego

− ...

„KORDIAN” - WYMOWA POLITYCZNA UTWORU

Swoją postawą i deklaracjami dowodzi niedojrzałości politycznej swojej i programu jakim jest szlachecki rewolucjonizm. Niedojrzałość polityczna Kordiana: 1. brak politycznego programu 6.

Obraz XVII – wiecznej Polskiej w wierszach W. Potockiego – krytyka niesprawiedliwości społecznej i wad politycznych

W swych utworach wnikliwie krytykował wady społeczne i polityczne, bronił swobody religijnej, wykazywał dobro ojczyzny.

W jaki sposób Julian Ursyn Niemcewicz przedstawił w Powrocie posła aktualne konflikty polityczne?

Jak już było wspomniane, najważniejsze są w komedii dyskusje polityczne przedstawicieli dwóch obozów. Sztuka szła przy pełnej sali 16 razy, gorący aplauz wywoływały padające ze sceny hasła i tyrady dotyczące ważnych kwestii politycznych.

Narodziny nowożytnej propagandy politycznej w dobie oświecenia.

Posługuje się poetyką parodii i oszczerstwa - obnaża fakt, iż ustrój polski jest amorficzny, krytykuje przywileje, których skutkiem jest nierząd, oficjalny podział stanowy, fakt, iż chłopi i mieszczanie pozbawieni są praw obywatelskich i politycznych.

Program polityczny Andrzeja Frycza Modrzewskiego - ojca polskiej myśli demokratycznej

Należał do galerii pisarzy politycznych złotego wieku ale był pisarzem politycznym w całej swej działalności.

Przedstaw poglądy społeczno-polityczne publicystów oświecenia

"Monitor" początkowo atakował ideologię sarmacką w różnych przejawach życia indywidualnego i zbiorowego, z negatywnym pojęciem Sarmaty wiązało się wszelkie zła, a zwłaszcza obskurantyzm, obsesyjna niechęć do nowości, pogarda dla cudzoziemców, polityczny anarchizm ukryty pod zasłona "złotej wolności", fanatyzm religijny, a nawet takie przywary jak pijaństwo i rozrzutność.

Narodziny nowozytnej propagandy politycznej w dobie oswiecenia

Posluguje sie poetyka parodii i oszczerstwa - obnaza fakt, iz ustrój polski jest amorficzny, krytykuje przywileje, których skutkiem jest nierzad, oficjalny podzial stanowy, fakt, iz chlopi i mieszczanie pozbawieni sa praw obywatelskich i politycznych.

Ugrupowania polityczne okresu romantyzmu

Hotel Lambert - stronnictwo arystokratyczno-monarchistyczne - przywódca ksiaze Adam Czartoryski - organ "Trzeci Maj". Droge do odzyskania niepodleglosci upatrywalo w zabiegach dyplomatycznych zjednujacych Francje, Anglie i Turcje.

Komitet Narodowy Polski - kierowniczy odlam lewicy emigracyjnej, dzialajacy w...

Oswieceniowa publicystyka polityczna w Polsce

Glówne dziela polityczne to: "Do Stanislawa Malachowskiego, referendarza koronnego, o przyszlym sejmie Anonima listów kilka" oraz "Prawo polityczne narodu polskiego" poprzedzone odezwa "Do Przeswietnej Deputacji".