Kryzys i upadek komunizmu. Wschód i Zachód w okresie rewolucji demokratycznych w Europie Wschodniej i Środkowej (1980 - 1992) - Kryzys reżimu w NRD

 

Kierownictwo węgierskie odegrało w porozumieniu z dyplomacją RFN kluczową rolę w wybuchu nagłego kryzysu w NRD.

Latem 1989 roku Węgry bez konsultacji z rządem NRD - otworzyły swą granicę z Austrią. Dziesiątki tysięcy obywateli NRD podążyło do Austrii.

Gwałtowny odpływ młodych ludzi i...

Administracja publiczna w reżimie prezydenckim

Ścisłe rozdzielenie polityki (działalność ustawodawcza), a administracją (wykonywanie ustaw) jest niemożliwe. Powody:

- konfiguracja polit. parlamentu, będąca rezultatem wyborów, znajduje bezpośredni wyraz w partyjnej kompozycji rządu, a nierzadko i szeroko rozumianej służby cywilnej, która stanowi...

ISTOTA REŻIMU PTREZYDENCKIEGO (USA)

Występuje w nim jeden ośrodek kierowniczy całego podsystemu. Funkcję tę spełnia prezydent, będący jednocześnie głową państwa i zwierzchnikiem rządu oraz admin. federalnej (tzw. monizm egzekutywy).

Funkcja prezydenta powierzana jest określonej osobie na z góry przewidziany stały termin...

Pozycja rządu w reżimie prezydenckim USA

2 okoliczności tkwiące we właściwościach otoczenia subsystemu admin. pub.:

System dwupartyjny i natura amerykańskich partii polit. => rywalizacja między dwoma wielkimi, mało spójnymi ideologicznie i organizacyjnie ugrupowaniami; nie ma dyscypliny partyjnej bo i tak nie można odwołać prezydenta...

Administracja publiczna w systemie semiprezydenckim - ISTOTA REŻIMU SEMIPTREZYDENCKIEGO

Aktywność polit prezydenta w ramach dualistycznej egzekutywy, którą współtworzy on z premierem stojącym na czele gabinetu, stanowiącym ciało kolegialne. Aktywność ta wyraża się w faktycznym przewodzeniu rządowi w zakresie kształtowania polit wewnętrznej i zagranicznej lub wręcz jej...

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji

Wśród państw EśiW model prezydencjalizmu amerykańskiego nie znalazł zastosowania. Pewne podobieństwa można wskazać jedynie w Białorusi, gdzie nie została jednak zachowana równowaga władz, będąca cechą podstawową czystego prezydencjalizmu.

Jeśli chodzi o semiprezydencjalizm –...

Charakterystyka reżimu politycznego Rosji - Parlament: Zgromadzenie Federalne

a) 2 izby (bo: duży kraj, tradycja, federacyjny charakter) – Duma Państwowa (450 deputowanych, ordynacja mieszana, kadencja – 4 lata), Rada Federacji (178 członków, po 2 powoływanych przez wszystkie podmioty tworzące federację, kadencja 4 lata)

b) Do obalenia prezydenckiego weta wobec ustawy potrzeba...