Rezerwy obowiązkowe

Czytaj Dalej

OBOWIĄZKOWE REZERWY BANKOWE

Wyznaczenie odpowiedniego poziomu rezerw obowiązkowych to dogodny instrument regulowania podaży pieniądza ze strony banków i korygowania ofert banków, głównie skierowanej do przedsiębiorców i gospodarstw domowych.

Rezerwa obowiązkowa

Rezerwa obowiązkowa Mianem rezerwy obowiązkowej określa się obowiązek utrzymywania środków pieniężnych na rachunku w centralny|banku centralnym.

Rezerwy obowiązkowe

Czynniki determinujące poziom rezerwy obowiązkowej Zgodnie z polityką rezerw obowiązkowych bank centralny ustala różne poziomy rezerw dla poszczególnych rodzajów depozytów bankowych.

Uchwała NBP w sprawie emisji przez NBP obligacji przeznaczonych dla banków w związku z obniżeniem stóp rezerwy obowiązkowej.

) rezerwy obowiązkowej kwota rezerwy jaka byłaby naliczona za ten miesiąc wg stop rezerwy obowiązkowej (obowiązujących w dn.

Rola wskaźnika rezerwy obowiązkowej, stopy dyskontowej i redyskontowej w kształtowaniu podaży pieniądza przez Bank Centralny

Bank Centralny ma uprawnienia do ustalania stopy minimalnych rezerw, jakie banki komercyjne powinny posiadać w stosunku do złożonych w nich wkładów. Wskaźnik rezerw obowiązkowych i stopa dyskontowa pozwalają wpłynąć na mnożnik kreacji pieniądza, a przez to na podaż pieniądza.

REZERWY OBOWIĄZKOWE

Bank centralny, nakładając na banki komercyjne obowiązek przetrzymywania na swoich rachunkach bieżących lub rachunkach rezerwy obowiązkowej w banku centralnym, a w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych w banku zrzeszającym, pewnych minimalnych rezerw środków pieniężnych, określonych procentowo w stosunku do zgromadzonych na rachunkach bankowych środków pieniężnych w złotych i w walutach obcych, środków ...

Rezerwy celowe

W Polsce - z uwagi fakt, iż stopa rezerw obowiązkowych jest bardzo wysoka, a środki odprowadzane na rachunek rezerwy nie są oprocentowane - jest ona swego rodzaju podatkiem, który płacą banki na rzecz banku centralnego.

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Treści obowiązkowe i fakultatywne

W związku z tym, że opracowanie programów dla wszystkich lub więk­szości uczniów zdolnych jest przedsięwzięciem niezwykle trudnym, a jed­nocześnie wiąże się z ryzykiem zbytniej jednostronności, wprowadza się rozwiązania łatwiejsze i możliwe do zastosowania w szkołach publicznych. Podstawowym...

Ubezpieczenia obowiązkowe i ubezpieczenia dobrowolne

Zarówno w przypadku ubezpieczeń obowiązkowych jak i dobrowolnych warunkiem koniecznym do powstania stosunku ubezpieczenia jest zawarcie umowy. Przy zawieraniu ubezpieczeń obowiązkowych w przeciwieństwie do u. dobrowolnych nie obowiązuje zasada swobody umów, stanowiąca m.in. iż każda ze stron umowy ma...

Obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowców

Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za...

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków

Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (np. ognia, huraganu, powodzi, gradu, uderzenia piorunu, eksplozji, obsunięcia się ziemi lub...

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego. Rolnik obowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody mogące powstać z tytułu prowadzenia gospodarstwa...

Obowiązkowe ubezpieczenie OC doradców podatkowych

Regulowane jest przede wszystkim rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. Umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie wykonywania doradztwa...

Rezerwy budżetowe i zasady dysponowania nimi

Rezerwą ogólną dysponuje Rada Ministrów przy czym może ona upoważniać w drodze rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Finansów do dysponowania rezerwą ogólną do wysokości określonych kwot.

OBOWIĄZKOWY CHARAKTER PODATKU

Podatek to świadczenie obowiązkowe, które wynika z norm generalnych ( ustaw i aktów, którym ustawy zezwalają na kształtowanie niektórych elementów konstrukcyjnych podatku). Obowiązek podatkowy powstaje zawsze samoistnie na skutek tego, że podmiot przewidziany normą ogólną ze względu na podmiot realizuje...

REZERWY BUDŻETOWE

- rezerwy celowe ( nie mogą przekraczać 5% budżetu ) - rezerwy ogólne ( nie mogą przekraczać 0,2% budżetu )

Co oznaczają płynne rezerwy banków komercyjnych?

Posiadanie płynnych rezerw - jest potrzebne do dokonywania płatności między bankami.

Zakres podmiotowy obowiązkowych ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenie społeczne - to całokształt instytucji i rozwiązań prawnych, których celem jest ochrona ubezpieczonych przed utratą środków utrzymania lub uszczerbkiem majątkowym, spowodowanym niekorzystnymi zdarzeniami zwanymi ryzykami, albo pokrywające potrzeby w razie zajścia tych zdarzeń.

UBEZPIECZENIA...

Polityka rezerw obowiązkowych

System rezerw obowiązkowych wpływa bezpośrednio na potencjał kredytowy banków komercyjnych, w taki sposób że niedobór rezerw gotówkowych zmusza banki komercyjne do przeprowadzania akcji refinansowych refinansowych banku centralnym, z kolei nadmiar rezerw gotówkowych umożliwia bankom komercyjnym rozszerzanie akcji kredytowej.

Rezerwa produkcyjna

Pasternak "Zarys zarządzania produkcją" PWE Warszawa 2005 ) Rezerwy ekstensywne Do rezerw ekstensywnych zaliczane są przestoje w pracy maszyn i urządzeń Przestój - czas bezczynności urządzenia z powodu braku obsady, gdy znajduje się w remoncie, lub oczekuje na remont, również gdy nie może funkcjonować z powodu braku narzędzi, materiałów, energii.