Rewalidacja

Czytaj Dalej

Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Rewalidacja

Pełna działalność rewalidacyjna obejmuje nie tylko leczenie, usprawnianie i rozwijanie, ale również zapobieganie pogłębianiu się istniejących już upośledzeń oraz powstawaniu dodatkowych anomalii fizycznych, psychicznych i społecznych.

Pojęcie rewalidacji. Charakterystyka metod rewalidacji osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem pedagogiki specjalnej jest rewalidacja jednostek upośledzonych, opieka, kształcenie i przystosowanie ich do zadań społecznych i zawodowych w takim zakresie, w jakim to jest możliwe. Pedagogika rewalidacyjna – lansowana przez A.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Specyficzne cele edukacji rewalidacji niewidomych

Doniosłym celem rewalidacji wszystkich grup osób z uszkodzonym wzrokiem jest kształtowanie nawyków prozdrowornych. Kolejnym celem rewalidacji zwłaszcza niewidomych i ociemniałych jest nauka czynności życia codziennego.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Poradnictwo genetyczne i wczesna interwencja w rewalidacji

W efekcie, aby były one skutecz­ne, muszą sprzyjać procesom upodmiotowienia osób uwikłanych w proces rewalidacji, i po drugie, winny być podejmowane przez ludzi kompeten­tnych, cieszących się zaufaniem osób zainteresowanych.

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową - Rewalidacja osób o obniżonej sprawności ruchowej. Uwagi ogólne

Pojęcie rewalidacji odnieść można do różnych sfer funkcjonowania czło­wieka, a działania rewalidacyjne prowadzić z wykorzystywaniem różnych koncepcji teoretycznych.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych

Otóż w ostatnich latach w rewalidacji osób niepełnosprawnych wzrosło zna­czenie diagnozy, orientacji i poradnictwa. W czym wyraża się poradnictwo w procesie rewalidacji?

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Poradnictwo rodzinne w procesie rewalidacji

Wymaga to ponadto przygotowania jej do podejmo­wania działań usprawniających, bezpośrednio lub pośrednio w dziedzinie rewalidacji.

Pedagogika osób z lekkim upośledzeniem umysłowym - Formy, metody, środki rewalidacji osób upośledzonych umysłowo

Dobór metod rewalidacji osób upośledzonych umysłowo wymaga między innymi: dobrego poznania ucznia, zrozumienia jego trudności w poznawaniu świata, uświadomienia istoty rewalidacji uczniów, znajomości potrzeb rozwojowych dziecka, tworzenia korzystnych warunków emocjonalnych w zespołach ucz­niowskich.

Pedagogika niesłyszących i niedosłyszących – surdopedagogika - Wczesna rewalidacja

Duże znaczenie rewalidacyjne ma wczesne usprawnianie zaburzo­nego odbioru słuchowego. Idee wczesnej rewalidacji zaczęli w Europie realizować w połowie XX wieku A.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Próba syntezy

Jeżeli więc mówimy o poradnictwie w procesie rewalidacji, należy zwró­cić uwagę, że nie ma ono charakteru jednorodnego.

Pedagogika niewidomych i niewidzących - Rola Polskiego Związku Niewidomych w rewalidacji niewidomych i słabo widzących

Głównym celem PZN jest wspieranie procesu rewalidacji poprzez pomoc indywidualną członkom związku; reprezentowanie interesów środowiska niewidomych wobec władz państwowych i oświatowych; tworzenie zakła­dów produkcyjno-handlowych i spółdzielni niewidomych jako miejsc pracy głównie dla niewidomych; wspieranie ośrodków rehabilitacyjno-leczniczych; prowadzenie działalności bibliotecznej dla członków PZN z całego kraju.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Rewalidacyjne doradztwo zawodowe

Dowodzi to zarazem, że efektywną rehabilitację zawodową determinuje szereg czyn­ników, spośród których rewalidacyjne doradztwo zawodowe stanowi tylko jeden, ale bardzo istotny element.

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Doradca rehabilitacyjny a wspomaganie dziecka i rodziny

„sieć społecz­ną" oraz rozwijać, uaktywniać tkwiące w niej możliwości i korzystnie ukazywać ich rolę w rewalidacji (por.

Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Zasady rewalidacji wg. O. Lipkowskiego

1. Zasada akceptacji – dziecko upośledzone jest traktowane jako dziecko, które z racji specyficznej sytuacji ma inne potrzeby oraz prawo do szczególnej opieki i pomocy, jako dziecko, które obarczone jest większymi trudnościami rozwojowymi.

2. Zasada pomocy – ma na celu pomóc dziecku w aktywizacji jego sił...

Metoda Weroniki Sherborne w rewalidacji dziecka niepełnosprawnego

Praca egzaminacyjna z pedagogiki specjalnej Temat: METODA WERONIKI SHERBORNE W REWALIDACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO SPIS TREŚCI: 1.

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji

Nieprzystosowanie i niedostosowanie społeczne - Problemy resocjalizacji i rewalidacji .

Rewalidacja

rewalidacja; rehabilitacja; termin stosowany głównie w pedagogice spe­cjalnej.

Zakres i przedmiot zainteresowań pedagogiki specjalnej - Podstawowe zasady edukacji i rewalidacji osób niepełnosprawnych w systemowym układzie ich potrzeb życiowych i społecznego wsparcia

Rozwój, edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych wymagają po­dejścia systemowego, komplementarnego, a więc ujęcia interdyscyplinarne­go, w którym systemowa wizja człowieka, jego antroposfery, biosfery i fizykosfery wymagają jednoczesnego ekorozwoju wszystkich tych podsystemów stemów w takim układzie...

Problemy poradnictwa w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - Indywidualne poradnictwo dla osób niepełnosprawnych

Pomoc w pokonywaniu trudności - by uczyć się żyć z daną niepełno­sprawnością oraz osiągnąć samodzielność fizyczną, psychiczną, społeczną i zawodową, a także pomoc w samorozwoju i wchodzeniu (wrastaniu) w niezależne życie - egzemplifikuje poradnictwo w tej sferze działań. To, inny­mi słowy...

Pojęcie, kierunki i zasady procesy rewalidacji - Drogi oddziaływań rewalidacyjnych

Braki wymienione w punktach l, 2 i 3 wymagają rozbudzania do­stępnego danej jednostce pozytywnego napędu motywacyjnego (zwłaszcza uświa­domionego), co na płaszczyźnie pedagogicznej musi się łączyć ze wzbudza­niem dynamizmu rewalidacyjnego.