Reprodukcja

Czytaj Dalej

Pojęcie i rodzaje reprodukcji

W formacjach przedkapitalistycznych dominowała reprodukcja prosta, ale w poszczególnych fazach rozwoju formacji występowały okresy reprodukcji rozszerzonej. W rozwiniętej gospodarce rynkowej dominującym typem reprodukcji jest reprodukcja rozszerzona.

Metoda reprodukcji

metoda reprodukcji - jedna z — metod badania pamięci. , przy czym odtwarzanie może przebiegać swobodnie, bez ingerencji eksperymentatora (— metoda reprodukcji swobodnej), lub też może być przez niego sterowane (— metoda reprodukcji ukierunkowanej).

Wymiana a reprodukcja elit politycznych

Reprodukcja jest więc zjawiskiem zakrawającym na patologię, natomiast wymiana (byle nie w skrajnym wypadku – wymordowania czy innej równie tragicznej sytuacji) jest dla systemu politycznego zdrowa.

Gotowość do reprodukcji

gotowość do reprodukcji - łatwość wiernego odtwarzania w kodzie werbalnym bądź obrazowym zapamiętanych informacji, zależna od stopnia ich utrwalania (m.

Biograficzne wyliczenie sposobów posługiwania się ciałem - Sposoby dorosłych: Sposoby reprodukcji

Nic nie jest bardziej techniką niż pozycje stosunku sek-sualnego. Bardzo niewielu autorów ma odwagę mówić na ten temat. [...] Rozważ-my na przykład taką pozycję stosunku seksualnego: kobieta zawiesza nogi przerzucając kolana przez  łokcie mężczyzny. Jest to technika typowa dla całego Pacyfiku, od...

Reprodukcja

1) odtworzenie obrazu, tekstu, odbitkifot. itp. przez powielenie lub sposobem druk. Zależnieod techniki reprodukowania rozróżnia się r.cynkograficzne, offsetowe, światłodrukowe, jednobarwne,wielobarwne itp.;

2) odtworzony rysunek, obraz, fotografia,

(franc. reproduction)

Reprodukcja

1. rozmnażanie (roślin).

2. odnawianie stada, określane przez porównaniestanów zwierząt na początek i koniec roku(okresu). Wyróżnia się r.:

1) prostą, utrzymującąliczebność stada podstawowego bezzmian;

2) rozszerzoną, zapewniającą sukcesywnywzrost liczebności stada podstawowego;

3) zwężoną...

Współczynnik reprodukcji i degradacji substancji organicznej

Wskaźnik określający przyrost lub ubytek subst. org. w glebie wwyniku jednorocznej uprawy określonego gatunkulub grupy roślin na 1 ha, albo zastosowania1 t/ha suchej masy nawozów organicznych.Jest on uzależniony od rodzaju materii org. wprowadzonej do gleby oraz kategorii agronomicznej gleby.

Wskaźnik ten...

REPRODUKCJA, rozmnażanie

Wytwarzanie nowych osobników przez organizmy rodzicielskie. Jest jedną z podstawowych cech wszystkich organizmów żywych, zapewnia ciągłość istnienia gatunku. Wyróżnia się dwa zasadnicze sposoby r.: rozmnażanie bezpłcicwe i rozmnażanie płciowe.

ROZMNAŻANIE, reprodukcja

gemul gąbek, które oprócz pełnienia funkcji reprodukcyjnych umożliwiają przetwanie niekorzystnych warunków, U roślin rozmnażanie bezpłciowe wiąże się głównie z rozmnażaniem wegetatywnym, polegającym na oderwaniu od macierzystej rośliny jakiegoś organu (cebule, kłącza, rozłogi), fragmentu tkanki (urwistki —> porostów), czy zarodników powstających na drodze mitozy (mitospor).