Religioznawstwo

Religioznawstwo

Czytaj Dalej

Religioznawstwo a teologia – różnice i związki

Wyróżniamy jednakowoż następujące związki zachodzące między teologią a religioznawstwem: Związek GENETYCZNY – katedry religioznawstwa powstawały w miejscu kater teologicznych.

Geneza religioznawstwa, w tym spór o ojcostwo dyscypliny

Pyzatym uważał za niezbędne poznanie źródeł religij, był wybitnym orientalistą i w 49 tomach wydał tłumaczenie wielkich ksiąg Wschodu, uważał oczywiście, że aby badać religie należy poznać język Postulował on także za wyodrębnieniem się religioznawstwa jako dziedziny naukowej Sam traktował religioznawstwo jako naukę empiryczną, ponadto przecieżsam nadał jej miano „Sience” – czyli zwrot wskazujący na tzw.

Marksizm w religioznawstwie

W swoich badaniach powracali więc do tematów, które poruszały światowe religioznawstwo w jego początkach. Przy czym zaznaczmy, że w Polsce nigdy nie było „naukowego ateizmu”, a zawsze religioznawstwo.

Główne centra współczesnego religioznawstwa (ośrodki akademickie, przedstawiciele, organizacje)

  Współczesne religioznawstwo jest dość prężną dziedziną nauki. Jeśli już przy Polsce jesteśmy, to warto zaznaczyć, że JEDYNĄ pełną katedrą religioznawstwa w naszym kraju jest Instytut Religioznawstwa UJ!

Kategoria świętości – jej znaczenie dla religioznawstwa

Hoffmann), nie da się powiedzieć czy to obiektywnie istnieje bądź nie, więc religioznawstwo tego nie bada, nie zajmuje się kwestiami istnienia bądź nieistnienia Boga (ontologicznego statusu sacrum), nie orzeka o „prawdziwości” jakiejkolwiek religii i nie przesądza o słuszności dogmatów religijnych, traktując ludzkie poglądy na te tematy wyłącznie jako materiał badawczy.

Religioznawstwo a filozofia religii

We wszystkich tych znaczeniach – jak podkreśla dr Hoffmann – powinna być ona traktowana bądź to jako przedmiot religioznawczych zainteresowań, bądź też jako nauka dla religioznawstwa pomocnicza.

Funkcjonalizm w religioznawstwie

Funkcjonalizm w istotny sposób przyczynił się do rozwoju religioznawstwa, gdyż uznał doniosłość badań empirycznych, etnograficzno – religioznawczych badań terenowych, po drugie rozszerzył obszar badań religioznawczych, religioznawczych w stosunku dom ewolucjonizmu i dyfuzjonizmu, o problematykę społecznego funkcjonowania relkigii, po trzecie sformułował ważne teoretyczne uogólnienia na temat istotnych aspektów społecznej funkcji mitu, magii i ...

Religioznawstwo

Religioznawstwo jako takie nie wypowiada się o względnych zasługach i ostatecznej prawdzie religii, które są przedmiotem jego badań.

Definicje religii jednoaspektowe (wąskospecjalistyczne) i wieloaspektowe w religioznawstwie

 

- podział ten odnosi się do złożoności treściowej zjawiska definiowanego

1) definicje jednocechowe,

- za istotę religii uważa się jedną jej cechę, zakładają prostotę faktu religijnego

- dziedziny jak np. socjologia badają religie jednoaspektowo, zgodnie z własną metodologią

- definicja...

Strukturalizm w religioznawstwie

 

Czołowym przedstawicielem strukturalizmu był Claude Lévi-Staruss. Kładł on główny nacisk na badanie – właściwej określonemu systemu wierzeniowemu – wewnętrznej struktury religii. Metoda ta stosowana do badań społeczeństw plemiennych ułatwia w pewnym stopniu uchwycenie zależności występujących...

Egzystencjalizm w religioznawstwie

 

Zacznijmy od tego czym jest egzystencjalizm, czy inaczej, filozofia egzystencji. Jest to współczesny, niejednolity kierunek filozoficzny, którego powstanie wiąże się z dziełem duńskiego filozofa i teologa ewangelickiego S. Kierkegaarda.

Za źródła inspiracji egzystencjalnych można uznać poglądy...