Relatywizm kulturowy

Czytaj Dalej

Relatywizm kulturowy

"takie postulaty jak: :- zachowanie maksymalnego obiektywizmu przy opisywaniu systemów kulturowych, co jest możliwe poprzez: - unikanie pojęć wartościujących i sądów oceniających - zaniechanie ingerencji i prób zmiany badanej kultury Relatywizm filozoficzny - służy analizie: :- ontologiczno-aksjologicznej, badającej istotę wartości kultur - epistemologicznej - ustalającej charakter kulturowych determinant procesów mentalnych, procedur ...

Ruth Benedict - Relatywizm kulturowy

] Myśl społeczna w chwili obecnej nie ma przed sobą ważniejszego zadania niż ade-kwatne rozpatrzenie zjawiska relatywizmu kulturowego. W uznaniu relatywizmu kulturowego mieszczą się pewne wartości, które nie muszą być wartościami filozofii absolutystycznych.

Relatywizm i etnocentryzm kulturowy

RELATYWIZM KULTUROWY żadna praktyka kulturowa nie jest wewnętrznie zła lub dobra zakłada powstrzymywanie się od ocen oraz wydawania sądów na temat nieznanych praktyk wzmaga tolerancję, a nawet szacunek dla inych stylów kulturowych chroni przed skłonnościa do oceniania zwyzajów, praktyk i zachowań odmiennych od wyznawanych przez siebie wartości odimany jako zasada metodologiczna- stos perspektywy ...

FILOZOFIE - RELATYWIZM

Teoria względności.

RELATYWIZM ETYCZNY W „ZBRODNI I KARZE” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO

Relatywizm etniczny to względność wartości moralnych.

RELATYWIZM ETYCZNY W „ZBRODNI I KARZE” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO - WIZJA SPOŁECZEŃSTWA

Społeczeństwo dzieli się na ludzi zwykłych i niezwykłych. Ci ostatni mają prawo zbrodni, zmian prawa gdyż mają predyspozycje. Ludzie normalni muszą podporządkować. Niezwykli mogą przekraczać prawo bo sami je ustanowii, mogą popełniać zbrodnię, poświęcać jednostkę dla ludzi. Naruszają stare...

Otoczenie społeczno - kulturowe

Jednakże czynniki takie, jak sposób spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, wzorce konsumpcyjne, normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne mogą mieć silny wpływ na rozwój danego przedsiębiorstwa.

Czynniki społeczno - kulturowe a osobowość 

, poczucie siebie, odrębności, spójności i ciągłości, zl z samowiedzy jedn (cechy biol, fiz, biograf, społ), samoocena, przekonania o stos kryteriach ocen, wiedza o swoich cechach osob, sys wartości ▪ społeczna– cechy przypisywane jedn przez innych; tworzą ją inni, przekszt i narzucają w interakcji; silnie uzal od char struktury społ ▪ zbiorowa– dot różnych gr lub ich powiązań: narodów, gr etnicznych, kl społ, generacji, płci; poczucie my ...

Kultura i ciało - Baldwin, Kulturowy obraz cielesności

Moda- sp przyozdabiania ciała, wymiar uczestnictwa w życiu społ, manifestacja tożsamości, ma zakorzenienie w obyczaju Blumer- formy o tymczasowej akceptacji, uznaniu, zostaną zast przez formy bardziej nowoczesne Simmel dyferencjacja (os modna stara się od tłumu odróżnić) i afiliacja(podkr pokrewieństwo z innymi modnymi) Shapir- to konwencja strojąca się w szaty niekonwencjonalności Laver- 3 cele ubioru: użyteczność (chroni przed zimnem), odzwierc hierarchii, podkr ...

Pożytki z ujęcia kulturowego dla socjologii prawa

Ze spojrzeniem na prawo w szerszym kontekście, z wyjściem poza świat norm prawnych, z zastosowaniem do prawa podejścia „kulturologicznego" związane są określone oczekiwania. Według S. Russockiego, pozwoli to na:

1) zintegrowanie wyników badań różnych dyscyplin,

2) przybliży prawo „zwykłym...

Aspekty kulturowego spojrzenia na prawo (kultura prawnicza, tradycja prawna)

Może ona wyrażać się w pełnej akceptacji społecznego dziedzictwa kulturowego w zakresie prawa, przez sam fakt „dawności" (wiązać się z uznaniem za wartość historycznego doświadczenia, ciągłości systemu prawnego, jego stabilizacji i związanego z tym poczucia pewności w prawie).

Relacje między kulturowo określonymi środkami a celami (normy kultury a wartości kultury)

1) Takie reguły, których przedmiotem są sposoby czy metody działania, środki stosowane dla osiągnięcia celu, nazwiemy normami kulturowymi. 2) Natomiast takie reguły, których przedmiotem są cele działania, nazwiemy wartościami kulturowymi.

Relatywizacja sytuacyjna i personalna reguł kulturowych

Reguły społeczne obowiązują pod pewnymi warunkami. W stosunku do każdej reguły zadać można pytanie:, w jakich sytuacjach obowiązuje i kogo obowiązuje. Każda reguła jest, więc relatywizowana sytuacyjnie i personalnie. Inaczej: zawiera klauzule określającą warunki czy granice swojej...

Cechy zjawisk kulturowych

Jako cecha ludzkości bywa traktowana jako mechanizm adaptacyjny człowieka Płaszczyzny zjawisk kulturowych materialna – każde zjawisko kulturowe ma jakiś wymiar materialny, behawioralna – zjawiska kulturalne są związane nierozerwalnie z zachowaniami motorycznymi (zewnętrznymi, czyli czynnościami związanymi z tworzeniem i odbiorem dzieła kulturowego lub wewnętrznymi, czyli przeżyciami, odczuciami, bądź ...

Dyfuzja kulturowa

W ujęciu dyfuzjonistów kultura kształtuje się przede wszystkim poprzez przenikanie się elementów kulturowych społeczeństw żyjących w bezpośredniej styczności.

Ewolucja kulturowa

Ewolucja kulturowa - pojecie to pojawiło się w związku z badaniem zmiany kulturowej a więc zmiany obyczajów, przekonań, sposobów postępowania, gustów.

Ewolucjonizm kulturowy

Ewolucjonizm kulturowy - pozytywistyczny kierunek i teoria powstałe w drugiej połowie XIX w. Twórcy kierunku to Spencer, Morgan, Tylor EWOLUCJONIZM KULTUROWY pozytywistyczny kierunek i teoria powstałe w drugiej połowie XIX w.

Przedstaw czynniki hominizacji społeczno- kulturowe

Czynniki społeczno - kulturowe - Wykształcenie mowy, zaczęto się porozumiewać; - Produkcja narzędzi, broni, odzieży, biżuterii, domostw; - Życie w grupach, społeczeństwach; - Podział pracy i obowiązków; - Przekazywanie wiedzy i doświadczeń; - Opanowanie ognia; - Pochówki; - Dłuższa opieka nad potomstwem; - Magazynowanie,konserwacja,hodowla zwierząt i uprawianie roślin.

Społeczeństwo i system kulturowy pluralistyczny

To ziszczona formuła jednonarodowego i wielonarodowego systemu kulturowo – społecznego.

Społeczeństwo i system kulturowy wielonarodowy

To ona nadaje ton całemu procesowi społeczno – kulturowemu. Mogą być one całkowicie zdominowane i adaptują się do systemu naczelnej grupy lub funkcjonują we własnym systemie kulturowym.