Relatywizm kulturowy

Relatywizm kulturowy – pogląd głoszący, iż żadna praktyka kulturowa nie jest dobra ani zła sama w sobie, ale musi być oceniona w kontekście w jakim funkcjonuje. Takie spojrzenie doprowadziło obserwatorów do powstrzymania się od ocen oraz sądów wartościujących obce praktyki z punktu widzenia własnej kultury. Relatywizm kulturowy odrzuca więc możliwość wartościowania obcej kultury przez pryzmat...

Czytaj Dalej

Relatywizm kulturowy

"takie postulaty jak: :- zachowanie maksymalnego obiektywizmu przy opisywaniu systemów kulturowych, co jest możliwe poprzez: - unikanie pojęć wartościujących i sądów oceniających - zaniechanie ingerencji i prób zmiany badanej kultury Relatywizm filozoficzny - służy analizie: :- ontologiczno-aksjologicznej, badającej istotę wartości kultur - epistemologicznej - ustalającej charakter kulturowych determinant procesów mentalnych, procedur ...

Normy zachowań społecznych i politycznych

Nacjonalizm kulturowy ewoluował w kierunku nacjonalizmu politycznego, który zmierzał do połączenia granic politycznych i kulturowych oraz budowania państwa narodowego.

Kultura jako zmienna w analizie politologicznej

Kompleksowa analiza instytucji i zachowań powinna zatem brać pod uwagę wpływ wielu czynników : kulturowych, modernizacyjnych, instytucjonalnych, historycznych Redukcjonizm metodologiczny wskazujący na jednostronne wyjaśnienia (kulturowe lub ekonomiczno-racjonalne) okazuje się najczęściej podejściem zawodnym.

Teorie globalizacji kulturowej społeczeństwa

Hannerz określa go jako scenariusz „nasycenia kulturowego", w którym kraje peryferyjne powoli, z oporami, w toku kilku generacji, zastępują lokalne idee kulturowe, sensy i wartości, zuniformizowanymi treściami płynącymi z dominujących centrów.

Różnorodność kulturowa

Wniosek ten stał się podstawą relatywizmu kulturowego- hipotezy zakładającej, że żadna praktyka kulturowa nie jest wewnętrznie zła lub dobra; każda należy rozumieć w kontekście jej miejsca w większej konfiguracji kulturowej.

Tradycja i regionalizm w otoczeniu dziecka

Jednostka przebywająca w danej społeczności zaczyna z czasem utożsamiać się z daną zbiorowością regionalną, staje się wrażliwa na potrzeby własnego otoczenia i losy „mojej ojczyzny” • Istotne dla wychowania do poszanowania dziedzictwa kulturowego w regionie są także formy uczestnictwa czynnego w rekreacji kulturowo-rozrywkowej.

Pedagogika międzykulturowa

Zachodnie elity uświadomiły sobie, że europejskie wartości i sposoby myślenia mają charakter lokalny, gdyż inne tradycje kulturowe są silnie zakorzenione w dziedziczących je społecznościach, a misja cywilizacyjna Europy w rzeczywistości prowadzi do konfliktu kultur odmiennych (relatywizm kulturowy).

Ruth Benedict - Relatywizm kulturowy

] Myśl społeczna w chwili obecnej nie ma przed sobą ważniejszego zadania niż ade-kwatne rozpatrzenie zjawiska relatywizmu kulturowego. W uznaniu relatywizmu kulturowego mieszczą się pewne wartości, które nie muszą być wartościami filozofii absolutystycznych.

Relatywizm i etnocentryzm kulturowy

RELATYWIZM KULTUROWY żadna praktyka kulturowa nie jest wewnętrznie zła lub dobra zakłada powstrzymywanie się od ocen oraz wydawania sądów na temat nieznanych praktyk wzmaga tolerancję, a nawet szacunek dla inych stylów kulturowych chroni przed skłonnościa do oceniania zwyzajów, praktyk i zachowań odmiennych od wyznawanych przez siebie wartości odimany jako zasada metodologiczna- stos perspektywy ...

Szok kulturowy

W ostatnim etapie wykształca się tożsamość kulturowa. Bibliografia Szok kulturowy, [1] Maria Adamska, Leksykon zarządzania, Diffin, Warszawa 2004, s. Szok kulturowy, [2] A.

Przedstaw najważniejsze spory moralne we współczesnym świecie

Z moralnego punktu widzenia relatywizm kulturowy oznacza relatywizm wartości, a więc brak silnego wiązania się jednostek z jakimiś wartościami kulturowymi.

EWOLUCJONIZM - W ASPEKCIE KULTUROWYM

— ° podobieństwa kulturowe poza niezależnym powstaniem, będącym wynikiem ludzkiej wynalazczości, można wyjaśnić konwergencją (zrównanie pierwotnie różnych elementów kulturowych pod wpływem podobnego środowiska lub podobnych kontaktów) oraz dyfuzją (proces przenikania, rozchodzenia się i krzyżowania wytworów kulturowych drogą zapożyczeń lub wędrówek ludów); ° schemat rozwoju ...

Antropologia kulturowa - wykłady.

Mówi o 2 uwarunkowaniach życia ludzkiego: - biologiczne - kulturowe Człowiek poddany jest determinizmowi biologicznemu i kulturowemu – biologizm. W wyniku kontaktu kulturowego tworzą się nowe instytucje kulturowe lub modyfikacja istniejących lub odrzucenie dawnych instytucji.

Historia nauk o kulturze

Przekonania normatywne wchodzące w skład światopoglądowej sfery kultury wyznaczają najwyższe pietra hierarchi (systemu) wartrości kulturowych podzielanej w określonej wspólnocie kulturowej.

Antropologia kulturowa wykłady WSP TWP

Systemowe ujęcie antropologii kulturowej i jej definicje można przedstawić w następującej definicji: Kultura – jest to gatunkowy, społecznie organizowany system świadomego przystosowania się do otoczenia, realizowany za pośrednictwem przedmiotowych wytworów kulturowych mających na celu zaspokajanie potrzeb życiowych, które powodują wzbudzanie ośrodków napędów emocjonalnych w naszym mózgu.

Rozumienie kultury w socjologii

Wysunięcie tego wniosku stało się podstawą relatywizmu kulturowego”- hipotezy zakładającej, że żadna praktyka kulturowa nie jest wewnętrznie zła lub dobra.

Antropologia- wybrane zagadnienia

charakter istnienia rzeczywistości transcendentnej znajdujący się poza zasięgiem naszego doświadczenia i poznawalnego świata zadania rodziny · Prokreacyjna -zapewnia ciągłość biologiczna · Enkulturacyjna – przyswajanie norm kulturowych, przenoszenie dziedzictwa kulturowego funkcje rodziny · Bilogiczna – utrzymanie ciągłości · Ekonomiczna – prowadzenie gospodarstwa domowego, firmy · Utrzymacie ciągłości kulturalnej · Umiejętność panowania ...

RELATYWIZM ETYCZNY W „ZBRODNI I KARZE” FIODORA DOSTOJEWSKIEGO

Relatywizm etniczny to względność wartości moralnych.

Otoczenie społeczno - kulturowe

Jednakże czynniki takie, jak sposób spędzania czasu wolnego przez społeczeństwo, wzorce konsumpcyjne, normy kulturowe, stosunek do pracy czy zachowania polityczne mogą mieć silny wpływ na rozwój danego przedsiębiorstwa.

Teoria „zderzenia cywilizacji” Samuela P. Huntingtona

Ten krąg kulturowy kieruje się własnym systemem, kodeksem wartości.