Rejon nowopskowski

Rejon nowopskowski

Rejon nowopskowski - jednostka administracyjna w składzie obwodu ługańskiego Ukrainy. Powstał w 1931. Ma powierzchnię 1600 km i liczy około 37 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Nowopskow. W skład rejonu wchodzą 2 osiedlowe rady oraz 15 silskich rad, obejmujących w sumie 38 wsi.

Czytaj Dalej

Hieny

Hieny są zwierzętami terytorialnymi, zajmują­cymi dobrze strzeżony, ściśle oznaczony obszar wokół nory oraz szerszy rejon polowań.

U-BOOTY - (Unterseeboote - niemieckie okręty podwodne)

Pierwszy okręt wyruszył na patrol bojowy w rejon Wysp Brytyjskich w lutym 1945 r.

Struktura organizacyjna akcji przeciw pożarowa

Wyszukiwanie ludzi zagrożonych w rejonie pożaru odbywa się zgodnie z wiedzą potwierdzoną praktyką ratownictwa. Pierwszą czynnością ratowników w rejonie pożaru jest wyłączenie instalacji elektrycznych i gazowych, co powinno wykluczyć śmiertelne porażenia i wybuchy.

Rozwój poglądów na morza i oceany. Odkrycia i ekspedycje oceanograficzne

Żeglowali oni głownie po oceanie Indyjskim, szczególnie w jego północnej części, a był to rejon intensywnej penetracji głównie handlowej, podobnie jak Morze Śródziemne.

Regionalne zagrożenia ekologiczne

W rejonie tym znajdują się także dzielnice mieszkalne. Istnieją w naszym województwie rejony narażone na hałas lotniczy.

Bitwy kampanii wrześniowej - Obrona Rejonu Umocnionego Hel

W 1936 wschodnia część Helu uznana została za rejon umocniony, do 1939 jednak nie wybudowano na niej żadnych umocnień. W czasie wojny obronnej Polski 1939 załoga Rejonu Umocnionego Hel liczyła ok.

Cichociemni i ich znaczenie dla Armii Krajowej

Ostatecznie w roku 1942 w Oddziale V Sztabu KG AK powstał samodzielny Wydział Zrzutów “S” – “Syrena”, w skład którego wchodziły oddziały: “Import”, którego zadaniem było wyszukiwania rejonów zrzutowisk, organizacja placówek oczekiwania i odbioru zrzutów.

Funkcje gospodarcze, wojskowe, kulturalne średniowiecznych miast - powstawanie miast

objęła w wielu rejonach, zwłaszcza np. w całym naszym rejonie malarstwo ścienne w miastach, a także - w bardzo, jak się wydaje, szerokim zakresie - i we wsiach, nawet najbardziej zapadłych.

Gdańsk. Forty obronne na Grodzisku w Gdańsku na podstawie zapisów historycznych

Pod obstrzałem dział ustanowionych w rejonie Szańca Jeuzuickiego zajęły się i spłonęły prawie wszystkie stare, przeważnie ryglowe spichrze.

Kalendarium Kampanii Wrześniowej

09) z północnej Lubelszczyzny do rejonu na południe od Chełma. Oddziały rozpoznawcze niemieckiej 4 armii, nacierającej z Prus Wschodnich i 14 armii - z Małopolski, nawiązują styczność w rejonie Włodawy.

Monografia okrętu wojennego - ORP Grom

Przez kolejne dni niezmordowanie acz nieskutecznie przeszukiwały rejon.

Żebrowiec Waltla

Rozród: zależnie od rejonu żebrowce mogą być aktywne płciowo tylko w określonej porze roku lub przez cały rok.

O czym należy pamiętać wyjeżdżając do Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji?

W niektórych rejonach, na przykład w tropikach, występują bardzo niebezpieczne choroby, jak mala­ria, tyfus czy przywrzyca. W wielu rejonach Afryki, Ameryki Południowej i Środkowej oraz Azji podstawowe znaczenie ma zażywanie tabletek przeciw malarii.

Jakie są formy zabudowy wsi w krajach rozwijających się?

Na przykład południowe i centralne rejony Jawy, gdzie ziemie są niezwykle urodzajne, są bardzo gęsto zaludnione (ok. W pół­nocnych rejonach Togo wiele wiosek zbudowano na szczytach wzniesień, a ich mieszkańcy, by móc uprawiać ziemię, musieli na zboczach góry budo­wać tarasy.

Układy pokarmowe u zwierząt

Początkowym jest obszar odpowiedzialny za przyjęcie i pobranie pokarmu, po nim następuje rejon, w którym zachodzi rozdrobnienie zjedzonej masy i wstępne trawienie. Ten rejon przewo­du pokarmowego pełni szczególnie ważną funkcję u zwierząt żyjących na lądzie.

Ochrona roślin nasiennych

Do tych gatunków i odmian zaliczają się szczególnie rośli­ny najwyższych rejonów wysokich gór lub bagnisk, takie jak pięknie kwitnący storczyk obuwik i skal­nica długolistna Saxífraga longifolia.

Ochrona ptaków

Niestety, w niektórych rejonach świata nadal używa się tych trucizn w rolnictwie. Te rejony świata są za biedne, aby podołać wielu problemom związanym z ochroną ptaków.

Ochrona ssaków morskich

Obszarem chronionym jest więc cały obszar Oceanu Indyjskiego, a Fran­cuzi zaproponowali, żeby wielorybim sanktuarium był także rejon całej Antarktyki.

Lasy iglaste

Chociaż w niektórych rejonach świata (na przy­kład w Alpach) prowadzi się nowoczesną gospo­darkę leśną, to jednak nie wszystkie obszary, które zostały wcześniej ogołocone z borów, mogą być ponownie zalesione.

Orogeneza alpejska

Jej ślady można zaobserwo­wać w wielu miejscach, w tym także w północnych rejonach Wysp Brytyjskich. Na południu, w rejonie śródziemnomorskim, te same ruchy płyt kontynentalnych, które wypiętrzyły Alpy i Himala­je przyczyniły się do powstania w północnej Afryce Gór Atlas.