Rejestracja

Czytaj Dalej

Rejestracja, rozszerzenie, zmiana i rozwiązanie układu zbiorowego pracy

Jeżeli zdaniem organu uprawnionego do rejestracji, układ zawiera postanowienia sprzeczne z prawem, organ ten nie może od razu odmówić jego rejestracji, lecz obowiązany jest w pierwszej kolejności podjąć kroki zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień.

Scharakteryzuj wolność zrzeszania się w związki zawodowe pracowników i organizacje pracodawców. Rejestracja

Powołana organizacja pracodawców podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i z chwilą rejestracji uzyskuje zdolność prawną. Sprawy dotyczące rejestracji związków zawodowych są rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

WYMÓG REJESTRACJI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH (art. 102 Karty NZ)

ONZ winna dokonać rejestracji, gdy chodzi o umowę, której stroną jest ONZ albo gdy została ona upoważniona przez strony umowy do dokonania rejestracji, lub gdy jest ona depozytariuszem danej umowy wielostronnej.

Procedura zawierania umów międzynarodowych - Rejestracja i publikacja umów

102 Karty NZ nakłada na państwa członkowskie obowiązek rejestracji umów jednak bez sankcji nieważności w przypadku nie zarejestrowania.

Rejestracja działalności gospodarczej

Definicja Rejestracja działalności gospodarczej to procedura prawna umożliwiająca rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Rejestracja podatnika VAT

Podatnicy będąc zarejestrowani jako podatnicy VAT zwolnieni muszą dokonać aktualizacji tego zgłoszenia w terminach: przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi innej niż zwolnione od podatku przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia, w przypadku utraty tego prawa przed początkiem miesiąca, w którym podatnik rezygnuje ze zwolnienia,w przypadku rezygnacji z tego zwolnienia przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegające opodatkowaniu, w ...

Procedura rejestracji działalności gospodarczej

Procedura rejestracji dział gosp.

Wiatr - rejestracja i sposoby notowania

Wiatrem nazywamy poziomy ruch powietrza względem powierzchni Ziemi. Wiatr charakteryzuje się kierunkiem i predkością. Za kierunek uważamy tę stronę świata, z której wieje wiatr. Prędkość wiatru jest to odleglość, jaką przebywają czasteczki powietrza w jednostce czasu.

Obserwacje wiatru polegają na...

Rejestracja

samochodów(tablice rejestracyjne).