Rehabilitacja społeczna i zawodowa

Poradnictwo rehabilitacyjne obejmuje informowanie i pomoc w realizacji niezbędnych świadczeń  medycznych, rehabilitacji leczniczej, zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny i techniczny ułatwiający czynności życia codziennego oraz przystosowanie mieszkania do indywidualnych możliwości ruchowych.

Rehabilitacja układu oddechowego u dzieci

Znaczenie rehabilitacji od dawna doceniane jest zwłaszcza w leczeniu chorób narządu ruchu; w ortopedii, reumatologii i neurologii rehabilitacja stanowi niejednokrotnie jeden z zasadniczych elementów postępowania lekarskiego.

Rehabilitacja

Władza z będącymi na jej usługach środkami masowego przekazu ma wielką moc oddziaływania, stąd konieczność czuwania, rezygnacji ze „ślepej ufności” i bezwzględna potrzeba dokonania rehabilitacji skrzywdzonych, fałszy­wie oskarżonych, przekreślonych – także wtedy, a może zwłaszcza wtedy, gdy sarni nie mogą się bronić.

Pedagogika osób ze sprzężonymi upośledzeniami - Instytucje i organizacje wspomagające proces rehabilitacji osób ze sprzężonymi upośledzeniami

Rola wspomnianych placó­wek polega na tym, że z jednej strony, odciążają rodzinę od konieczności sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawną osobą, a z drugiej, poprzez różne zajęcia rehabilitacyjne - wspomagają jej rozwój, przeciwdziałają izola­cji społecznej i przyczyniają się do jej godnej egzystencji.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Definicja osoby zawodowo niepełnosprawnej

Pedagoga czy psychologa interesuje definicja osoby zawodowo niepełno­sprawnej wymagającej rehabilitacji zawodowej.

Rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych - Przygotowanie osób niepełnosprawnych do pracy

Przeznaczone są one głównie dla osób, które w późniejszym okresie życia stały się niepełnosprawnymi i wymagają rehabilitacji i przezawodowienia -zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych, lub dla osób, które nie nabyły ich wcześniej.

Znaczenie rehabilitacji w okresie pooperacyjnym – poszpitalnym.

Rehabilitacja ma na celu: zmniejszenie powikłań związanych z układem oddechowym i poprawę wentylacji, poprawę krążenia obwodowego i zapobieganie stanom zakrzepowo-zatorowym (szczególnie u kobiet z żylakami kończyn dolnych), dalsze zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia.

Kryteria do rehabilitacji pozawałowej w uzdrowisku

kryteria do rehabilitacji pozawałowej w uzdrowisku; warunki jakimi należy się kierować, klasyfikując chorych po leczeniu szpitalnym i rehabilitacji do rehabilitacji uzdrowiskowej, której ce­lem jest podwyższenie sprawności wy­siłkowej.

Model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po zawale niepełnościen-nym o „lekkim" przebiegu (niewielki wzrost transaminaz, temperatura ciała w normie, brak objawów niewydolności układu krążenia)

Ćwiczenia rozpoczyna się po opanowaniu ostrych objawów (-> rehabilitacja po zawale serca). Chorzy ci wymagają następnie rehabilitacji poszpitalnej — domowej lub sanato­ryjnej w szpitalu uzdrowiskowym.

Modele rehabilitacji uzdrowiskowej ruchowej pozawałowej

modele rehabilitacji uzdrowiskowej ruchowej pozawałowej; rozróżnia się dwa modele, oznaczane symbolami Ag i Bs, przeznaczone dla chorych po zawale, a zakwalifikowanych wg -> kodu prognostycznego rehabilitacji uzdrowiskowej odpowiednio do klas I i II.

Organizacja rehabilitacji zawodowej (przemysłowej)

Wyniki badań wstępnych zostają przedstawione i omówione na konferencji -> zespołu rehabilitacyjne­go, który ustala program komplekso­wej rehabilitacji, o czym pracownik zostaje poinformowany.

Przepisy prawne rehabilitacji zawo­dowej

rehabilitacji zawodowej moż­na znaleźć w „Zbiorze ważniejszych przepisów w sprawie zatrudnienia inwalidów i opieki socjalnobytowej nad inwalidami", wyd.

Rehabilitacja gerontologiczna

powinna być kontynuowana ambulatoryjnie lub w domu, stąd tak duże znaczenie mają gabinety rehabilitacji przy szpitalach, przychodniach lekarskich, -> domach pomocy społecznej dla ludzi starszych i -> ośrodkach gerontologicznych.

Rehabilitacja głucho-niewidomych

Rehabilitacja ta wymaga indywidualnych programów i metod ich realizacji. dorosłych i dzieci prowadzi — Ośrodek Rehabilitacji Za­wodowej Niewidomych w Bydgoszczy.

Rehabilitacja niewidomych

W za­leżności od realizacji zadań wyróżnia się trzy rodzaje rehabilitacji niewido­mych: podstawową, zawodową, spo­łeczną.

Rehabilitacja po operacji z powodu zarostowego zapalenia osierdzia

Czas rehabilitacji jest różny, od kilku tygodni do kilku mie­sięcy, i zależy od stanu funkcji od­dechowej. Długotrwała rehabilitacja oraz kontynuowanie leczenia przy­czynowego dają wyniki najczęściej po upływie kilku miesięcy.

Rehabilitacja pooperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

Rehabilitacja dzieci, które dzięki operacji uzyskały tylko częściową poprawę stanu układu krą­żenia, ma na celu dodatkowo przygo­towanie ich do ograniczonego trybu życia i wyboru odpowiedniego dla zdrowia zawodu, który w przyszłości pozwoli im na usamodzielnienie się.

Rehabilitacja psychiczna w chorobach układu krążenia

rehabilitacja psychiczna w chorobach układu krążenia; jest integralną czę­ścią rehabilitacji. Psychiatra lub psycholog, biorący udział w rehabili­tacji, może kierować postępowaniem psychologicznym wszystkich członków zespołu leczniczo-rehabilitacyjnego.

Rehabilitacja środowiska społecznego

jest jed­nym z zadań rehabilitacji i musi sta­nowić integralny element programu rehabilitacyjnego każdego inwalidy. W przeciwnym wypadku często wielo­letnie wysiłki zespołu rehabilitacyjnego i inwalidy mogą okazać się stracone, gdyż nie znajdzie on w swoim śro­dowisku społecznym warunków do społecznej integracji.

Rehabilitacja zawodowa

W przebiegu rehabilitacji zawodowej wyodrębnia się 4 etapy: 1) poradnic­two zawodowe oparte o kompleksową ocenę zdolności do pracy, a w jej wyniku dobór odpowiedniego zawodu; 2) przygotowanie do pracy w drodze odpowiedniego -> kształcenia zawo­dowego; 3) skierowanie do odpo­wiedniego zakładu pracy i zatrudnie­nie; 4) opiekę rehabilitacyjno-socjalną nad zatrudnionym inwalidą.