Instruktor do spraw rehabilitacji za­wodowej

Do jego zadań należy: 1) ustalenie po­trzeb i planów rozwoju rehabilitacji zawodowej; 2) udzielanie świadczeń w zakresie poradnictwa zawodowego, przygotowania do pracy i zapewnienie pracy (zatrudnienia) inwalidom; 3) współdziałanie z instytucjami i placów­kami zajmującymi się rehabilitacją za­wodową inwalidów, takimi jak: zwykłe zakłady pracy, spółdzielnie inwalidów, zakłady rehabilitacji zawodowej,

Kod prognostyczny rehabilitacji szpi­talnej w świeżym zawale serca

kod prognostyczny rehabilitacji szpi­talnej w świeżym zawale serca; służy do klasyfikacji i kwalifikacji chorych do modelu szpitalnej rehabilitacji ru­chowej oraz pomaga przy ocenie wy­ników rehabilitacji, zwłaszcza przez ich porównywanie (podczas stosowa­nia innych metod).

Model B rehabilitacji szpitalnej ru­chowej

Nasilenie dolegliwości wieńco­wych lub wystąpienie zaburzeń rytmu są wskazaniem do zwolnienia tempa rehabilitacji lub cofnięcia realizacji programu o kilka dni. W razie wy­stąpienia poważniejszych powikłań lub ponownego zawału należy rozpoczy­nać program rehabilitacji od początku.

Program pozawałowej rehabilitacji ruchowej

program pozawałowej rehabilitacji ruchowej; zestawienie i schematy ćwi­czeń z określeniem rodzaju i inten­sywności (stopniowo zwiększanej) dla różnych etapów rehabilitacji i dla róż­nych poziomów wydolności wysiłko­wej.

Rehabilitacja pooperacyjna z powodu wad serca i dużych naczyń

U pacjentów, u których do­konano całkowitej korekcji wady (do­tyczy wad wrodzonych) i nie wystą­piły powikłania pooperacyjne, etap re­habilitacji sanatoryjnej jest ostatnim etapem ich rehabilitacji.

Rehabilitacja przedoperacyjna dzieci z wrodzonymi wadami serca

Rehabilitacja przedoperacyjna późna, w odróżnieniu od wczesnej, przeprowadzana jest zwykle w warun­kach sanatoryjnych jako bezpośrednie przygotowanie do zabiegu kardiochi­rurgicznego.

Rehabilitacja w psychiatrii

Dużą rolę w możliwościach utrzymania się chorego psychicznie w środowisku odgrywać może właści­wie zorganizowana praca w -» spół­dzielczości inwalidzkiej, aczkolwiek optymalnym celem rehabilitacji, w przypadkach w których jest to moż­liwe do osiągnięcia, jest zatrudnienie w zwykłym zakładzie pracy.

Sekcja rehabilitacji zawodowej

współpracuje ze spółdzielniami inwalidów, zwykłymi zakładami pracy, wydziałem zatrudnienia i spraw socjalnych, komisją do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, poradnią rehabilitacji zawodowej, poradnią wychowawczo-zawo-dową, poradniami specjalistycznymi, ośrodkiem opiekuna społecznego, zakładami rehabilitacji zawodowej i związkami inwalidzkimi.

Jakie metody wykorzystuje się w rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych?

Chorzy z chirurgicznie wytworzonymi przetokami głosowymi mówią bezpośrednio po zagojeniu się ran lub założeniu protezy wentylowej, dzięki czemu nie trzeba z nimi prowadzić ćwiczeń kształtujących umiejętność wprowadzania powietrza do przełyku, będących istotą kształtowania głosu i mowy przełykowej Uniknięcie tych żmudnych ćwiczeń znacznie skraca czas rehabilitacji głosu i mowy laryngektomowanych.

Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w przedszkolu

Ze względu na rehabilitacyjny charakter pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi niepełnosprawnymi w przedszkolu dąży się do powiązania zabiegów rehabilitacyjnych z procesem wychowawczym w zakresie logope­dii i gimnastyki korekcyjnej.

Rehabilitacja i pomoc niepełnosprawnym w szkole

Chcąc pomóc niepełnosprawnym, należy dążyć do tego, aby jak najpeł­niej zrehabilitować każdą osobę, gdyż rehabilitacja daje człowiekowi nie­pełnosprawnemu poczucie własnej wartości, możliwość autokreacji w za­kresie zdobywania autonomii.

Kod prognostyczny rehabilitacji uzdrowiskowej

kod prognostyczny rehabilitacji uzdrowiskowej; zespoły objawów, wg których chorzy po leczeniu szpitalnym zawału serca są podzieleni na klasy, odpowiadające różnym -> modelom rehabilitacji uzdrowiskowej ruchowej pozawałowej.

Model rehabilitacji szpitalnej rucho­wej chorych po ostrym napadzie nie­wydolności wieńcowej bez zawału

Chorzy zostają uruchomieni w ciągu 10 — 14 dni i zostają wypisani ze szpitala; wymagają jednak dalszej rehabilitacji domowej łub sanatoryj­nej. też model A rehabilitacji szpitalnej ruchowej.

Motywacja w rehabilitacji

motywacja w rehabilitacji; chęć do współdziałania z personelem wchodzą­cym w skład zespołu rehabilitacyj­nego. w rehabilitacji łączy się z faktem akceptacji kalectwa i związa­nych z nim konsekwencji.

Rehabilitacja podstawowa

rehabilitacja podstawowa; 1) w spół­dzielniach inwalidów — wstępny etap rehabilitacji zawodowej umożliwiający zatrudnienie w warunkach spółdziel­czości inwalidów.

Rehabilitacja po komisurotomii mi­tralnej

rehabilitacja po komisurotomii mi­tralnej; celem tej rehabilitacji jest całkowite zniesienie następstw operacji klatki piersiowej (torakotomii), w cza­sie której zostały nacięte mięśnie bio­rące udział w oddychaniu (opłucna, osierdzie i mięsień serca) w taki spo­sób, aby serce mogło wykorzystać w pełni poprawione warunki hemodyna­miczne.

Rehabilitacja socjalna w chorobach układu krążenia

składają się: rehabilitacja ro­dzinna, -> rehabilitacja zawodowa, organizacja spędzania wolnego czasu, starania o przyznanie renty chorobo­wej i ustalenie zakresu opieki społecz­nej.

Warsztaty rehabilitacji przemysłowej

od innych normalnych wydziałów produkcyjnych zakładu pracy jest to, że w pierwszych określona produkcja i usługi są środkiem służącym do realizowania procesu rehabilitacyjnego, a nie celem naczelnym. służą w swej istocie ostatecznemu celowi rehabilitacji, tj.

Zasada wielostronności oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej

zasada wielostronności oddziaływań w rehabilitacji psychiatrycznej; uwzględnia ogólnie przyjętą w rehabilitacji osób niepełnosprawnych jednoczesną rehabilitację: leczniczą, psychologiczną, społeczną i zawodową.

Co może być istotne w rehabilitacji osób z autyzmem?

Pomimo poważnych trudności i przeszkód występujących w procesie porozumiewania się u osób z autyzmem, warto zapewnić im możliwie wcześnie systematyczne oddziaływanie rehabilitacyjne.