W czym wyraził się regres gospodarczy I Rzeczypospolitej (lata 30.XVIIw-poł XVIIIw) i jakie były jego przyczyny?

W okresie regresu nastąpiły zmany w zakresie stanu: * polaryzacja(rozproszenie), bogata magnateria, biedna szlachta, * nastąpił odwrotny proces średniowiecza w/c chłopów.

Prawo regresu w zobowiązaniach solidarnych

Dłużnik spełniający całe świadczenie mógł domagać się zwrotu od współdłużników części ich długu, tak samo współwierzyciele mogli domagać się swoich części od wierzyciela, który przejął całe świadczenie –prawo regresu. uznało prawo regresu jako składnik zobowiązania solidarnego.

Faktoring pełny (bez regresu)

  Faktoring pełny (bez regresu) zwany również właściwym, jest to sprzedaż faktorowi wierzytelności handlowej przez faktoranta z przejęciem przez faktora ryzyka wypłacalności dłużnika.

REGRES, ewolucja regresywna

Proces prowadzący do uproszczenia budowy lub całkowitego zaniku narządu. Skutkiem r. mogą być daleko posunięte uproszczenia budowy organizmu w porównaniu z przodkami. R. często występuje u form pasożytniczych oraz zwierząt osiadłych i zwykle jest połączony z równoczesnym rozrostem narządów...