Snapshot of my region

Places to visit Apart from visiting the main towns of the region such as Trzebinia and Chrzanów you can visit some places of recreation like Chechło or Balaton or have a nice walk in some forests and parks.

Procesy integracyjne w regionie Pacyfiku

APEC- ( Asia Pacific Ekonomic Cooperation ) Współpraca Gospodarcza Państw Regionu Azji i Pacyfiku. Wygląda na to, że Europę prześcigną strefy wolnego handlu w innych regionach kuli ziemskiej.

Region Pacyfiku i jego charakterystyka

Obok stałej konkurencji i rywalizacji między państwami można zaobserwo­wać zjawisko narastania współpracy w skali globalnej i regionalnej, co ma na celu niedopuszczenie do destabilizacji sytuacji politycznej i gospodarczej. Ta tendencja jest już widoczna wśród państw regionu Pacyfiku.

Dokonaj charakterystyki bezrobocia w wybranym regionie. Przedstaw konkretne sposoby walki z bezrobociem.PUW

- Z szacunkowych danych za marzec, jakie otrzymaliśmy z powiatowych urzędów pracy, wynika, że w marcu w stosunku do lutego liczba bezrobotnych wzrosła o 0,2 procent i w skali regionu wynosi 11,9 procent.

Analiza SWOT, wizja, misja i strategia rozwoju obszarów wiejskich regionu Puszczy Białowieskiej.

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ (praca w załączniku) Tabela - Analiza SWOT MOCNE STRONY: -> Unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe Walory przyrodnicze Największym naturalnym bogactwem regionu jest Puszcza Białowieska ?

Komitet Regionów

sesja plenarna w Brukseli v 1995 Wzrost liczby członków KR-u ze 189 do 222 (po rozszerzeniu UE do 15 państw) v 1997 Traktat amsterdamski: umocnienie roli KR-u (rozszerzenie zakresu konsultacji obowiązkowej oraz funkcja doradcza wobec Parlamentu Europejskiego) v 2003 Traktat nicejski: członkowie KR-u muszą posiadać mandat wyborczy lub być politycznie odpowiedzialni przed obieralnym zgromadzeniem v 2004 Wzrost liczby członków KR-u z 222 do 317 (po rozszerzeniu UE do 25 państw) ...

Walory i zagospodarowanie- Karpaty jako region turystyczny

Jako jedyny region w kraju obejmuje teren wysokogórski. Karpaty to nie tylko region wypoczynkowy i turystyczny.

Charakterystyka regionu : Góry Świętokrzyskie

Łysa Góra stanowi ważny węzeł szlaków turystycznych w tym regionie. Góry Świętokrzyskie to niewątpliwie jeden z najciekawszych i najpiękniejszych regionów Polski .

Region turystyczny Wielkopolska

Rzeźba regionu jest związana z fazą poznańską ostatniego zlodowacenia. Region w większości stanowi gęsto zaludnioną krainę rolniczą, miejscami zachowały się większe płaty lasu.

Polityka Mocarstw Światowych w regionie Pacyfiku

W USA nastąpiło przesunięcie ciężaru polityki z zagranicznej na wewnętrzną, z europejskiej na region Pacyfiku, eksperci amerykańscy ogłosili, że handel USA z państwami Ameryki Łacińskiej jest ważniejszy niż z Europa i Azją.

Komitet Regionów w strukturze Unii Europejskiej

Praca Komitetu odbywa się w ramach następujących komisji: - rozwoju regionalnego i gospodarczego oraz finansów regionalnych i lokalnych - planowania przestrzennego, rolnictwa, łowiectwa, rybołówstwa, leśnictwa, obszarów morskich i górskich- sieci transportowych i komunikacyjnych - zagospodarowania przestrzennego, środowiska i energii - kształcenia i edukacji - „ Europy obywateli”, badań, kultury, młodzieży i konsumenta - ...

Pojęcie i istota regionu międzynarodowego (regionalizmu)

Regionalizacja sprowadza się do; eliminowania barier utrudniających współpracę w regionie, kreacji podstaw prawnych dla wzajemnych akcji i interakcji, przyjmowanie umów o charakterze regionalnym, tworzenie umów o charakterze regionalnym.

Miejsca w naszym regionie, które warto zwiedzić.

Miejsca w naszym regionie, które warto zwiedzić Mielec leży w południowo - zachodniej części Kotliny Sandomierskiej, nad rzeką Wisłoka. Cmentarz mielecki jak w soczewce odzwierciedla krajobraz artystyczny regionu.

Rozwój agroturystyki na podstawie wybranego regionu/gminy

Dodatkową korzyścią jest promocja regionu, reklama, marketing, to wszystko wpływa na otwarcie na świat, ludzie przekazują sobie wzajemnie opinie o miejscach pobytu i polecają sobie te najlepsze.

Próba analizy czynników wpływających na zmienność podaży i popytu usług turystycznych na wybranym regionie lub rejonie.

W zależności od regionu czynniki te będą się zmieniać i przybierać inną postać. Natomiast gdy w regionie jest mniejsza ilość przedsiębiorstw turystycznych, konkurencja maleje i następuje wzrost popytu w danej firmie.

Polityczne, strategiczne i gospodarcze znaczenie regionu Pacyfiku

Wszystko to wykazuje, iż państwa regionu Pacyfiku rozwijają się szybko, pytanie dlaczego?

Komitet Regionów – informacje ogólne

2 TWE, pełniąc funkcje doradcze, wspomaga on Radę i Komisję działa na podstawie przepisów TWE i własnego regulamin wewnętrznego jego siedzibą jest Bruksela jego utworzenie było przejawem znaczenia, jakie UE zaczęła nadawać kwestii spójności gospodarczej i społecznej w ramach Wspólnoty oraz polityce regionalnej, zmierzającej do stopniowej likwidacji dysproporcji w rozwoju pomiędzy poszczególnymi regionami Unii.

Skład Komitetu Regionów

składa się z przedstawicieli wspólnot regionalnych i lokalnych, posiadających mandat wyborczy społeczności regionalnej lub lokalnej bądź odpowiedzialnych politycznie przez wybranym zgromadzeniem tak jak w przypadku KES, Traktat stanowi, że liczba członków KR nie może przekroczyć 350.

Europa jako region międzynarodowy – charakterystyka geopolityczna

Europa jako region międzynarodowy wykształciła własne i niepowtarzalne cechy i odznaczała się dużym zróżnicowaniem.

UNIA EUROPEJSKA - UE - region Morza Bałtyckiego

W interesie Polski leży dalszy wzrost zainteresowania UE współpraca bałtycka, szczególnie w dziedzinie infrastruktury i ochrony środowiska, a także umacnianiem stabilności w tym regionie, w tym w nawiązaniu do inicjatywy Paktu Stabilności, gdzie UE kierowała pracami tzw.