CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REFORMY WEWNĘTRZNE JUSTYNIANA

Zajął się także reformą studiów prawniczych, pragnąc zapewnić sobie tą drogą kadrę wysoko wykwalifikowanych urzędników.

CESARSTWO RZYMSKIE NA WSCHODZIE - REFORMA ZAKONNA BENEDYKTA Z NURSJI

  Życie zakonne przeszczepiono na zachód jeszcze przed reformą bazyliańską.

PAŃSTWO FRANKÓW - REFORMA MONETARNA KAROLA WIELKIEGO

Dokonywaną przez samo życie i zapoczątkowaną przez Pepina Krótkiego reformę monetarną ujął w ramy przepisów prawnych Karol Wielki.

Sobór Trydencki i jego reformy

Najważniejszymi postanowieniami w sferze teologii i działania Kościoła były: • uznano rolę tradycji przy objaśnianiu Pisma Świętego, • zachowano wszystkie sakramenty, • uznano, że do zbawienia nie wystarcza tylko wiara, potrzebne są dobre uczynki, • potępiono doktryny reformistów o predestynacji, • potwierdzono doktryny o przeistoczeniu i istnieniu czyśćca, • obowiązek wizytacji parafii należących do diecezji, • obowiązek ...

Reformy wewnętrzne cara Piotra I

  Reformy cara Piotra I, a od 1721 r.

WOJNA O REFORMY MEKSYKAŃ­SKIE 1857-1860.

Przejął następnie władzę nad całym krajem i zaczął wprowadzać w życie reformy prze­widziane w konstytucji.

Reformy w Rosji - Katarzyna II

Tyle na temat widocznych efektów reform wewnętrznych. „Reformy”; strony od 180-193 „Słownik mitów i tradycji kultury” – Władysław Kopaliński ; strona 473 Marta

Gimnazjum po reformie w 1998

GIMNAZJUM PO REFORMIE 1998 Nowy system oceniania zewnętrznego pozwala na zdiagnozowanie osiągnięć i braków edukacyjnych uczniów, ocenę jakości oddziaływań edukacyjnych szkoły oraz obiektywną i faktyczną porównywalność zaświadczeń, świadectw i dyplomów bez względu na miejsce ich wystawienia.

Reforma ochrony zdrowia w Polsce.

Prywatyzacja Stałą kwestia przy reformie ochrony zdrowia jest finansowanie i komercjalizacja ( prywatyzacja).

REFORMA I DWA SOBORY

W rozwoju reformy gregoriańskiej przeszkodą i źródłem konfliktów Kościoła z władzami była inwestytura,najdłużej w cesarstwie.

REFORMA I DWA SOBORY - W cesarstwie

Uczynił to jednak arcybiskup Gwidon na synodzie wVienne (1112), na którym ogłoszono także inwestyturę za herezję, natomiast Paschalis II na synodzierzymskim, w tym samym roku, obwieścił swój układ z cesarzem za nieważny, gdyż wywołał on wrzeniewśród zwolenników reformy gregoriańskiej, zwłaszcza we Francji.

Cerkiewne reformy Piotra Wielkiego

Strukturalne reformy Cerkwi zaczął, gdy przestał (1696) dzielić władzęz bratem Iwanem.

Reforma Kościoła łacińskiego

Oderwanie się tej sporej części północnej Europy od  łacińskiego chrześcijaństwa nazywa się zwyczajnie Reformacją.

Konsekwencje postmodernistycznych rozwiązań dla naukowych i praktycznych zadań pedagogiki - POSTULATY POSTMODERNISTYCZNEJ REFORMY EDUKACJI

Przywrócenie rangi kultury popularnej w wychowaniu

Przyznanie jednostkom prawa do odpowiedzialności za wybór sposobu życia

Urzeczywistnianie wolności bycia sobą i samostanowienia o własnej tożsamości

Uprawomocnić lokalne formy wiedzy

Pozbawić władzy dyskurs...

Reformy administracji centralnej i terytorialnej w latach 1764 - 1766 w Polsce

( Wielkie komisje i komisje dobrego porządku )

Administracja Rzeczypospolitej ukształtowana jeszcze w dobie monarchii stanowej przetrwała bez większych zmian do połowy XVIII w. Była ona z jednej strony silne zdecentralizowana, ze znaczącą pozycją organów samorządu szlacheckiego – sejmików ziemskich, z...

Reformy podziału administracyjnego w Prusach w I połowie XIX w.

W latach 1808-1815 dokonano reorganizacji władz lokalnych. W 1815 roku wprowadzono jednolity system administracji terytorialnej. Kraj podzielono na:

1) Prowincje ( 10, od 1918r. 12 ) na czele stali nadprezydenci. Przy nadprezydencie utworzono radę prowincjonalną. Organem uchwałodawczo – kontrolującym...

KRÓLESTWO POLSKIE W LATACH 1815 - 1830 - Reformy

Rada administracyjna - współpracowali z carem, ale dążyli do reform w państwie, Stanisław Kostka Potocki - wielki reformator szkolnictwa (teraz prawie nie funkcjonowało), zaczęło się rozwijać wraz z przemysłem i gospodarką.

Reformy Peryklesa

Obalenie władzy Aeropagu było koniecznym warunkiem do dalszej demokratyzacji ustroju. Zwycięztwo Peryklesa oznaczało ostateczne ugruntowanie rządów ludu, demokracji. Głównymi organami władzy była rada, zgromadzenie ludowe oraz sądy przysięgłych.

Propaganda arystokratyczna określała demokrację ujemnym...

Reformy Solona - Archont Solona

W tej sytuacji arystokracji zdecydowała się pójść na ustępstwa i zgodziła się na przeprowadzenie reform przez Solona, zubożałego arystokratę, który dzięki handlowi dorobił się majątku.

Wielka reforma teatru XIX i XX wieku - TEATR REALISTYCZNY I NATURALISTYCZNY: Teatr meiningeński

Teatr ten, reprezentujący autentyzm i eksponujący walory malarskie przedstawienia, zyskał sobie rangę teatru artystycznego, którego wpływ zaznaczył się u późniejszych reformatorów: Stanisławskiego i Reinhardta.