Reakcja Fentona

Reakcja Fentona – reakcja nadtlenku wodoru z jonem żelaza(II), Fe, będąca metodą wytwarzania rodnika hydroksylowego. Została opisana przez brytyjskiego chemika H.J.H. Fentona w 1876 r. w pracy pt. On a new reaction of tertaric acid, a później przez Habera i Weissa, którzy wykazali w 1932 r. powstawanie w niej wolnego rodnika hydroksylowego.

Czytaj Dalej

Stymulacja noworodka metodą Vojty i NDT Bobath

Strefy wywołujące reakcje: - strona dolna: łopatka, zewnętrzna strona kolana - strona górna: wyrostek barkowy, wewnętrzna strona kolana Kierunek: jak w fazie drugiej, ale reakcje obu nóg odpowiadają górnej nodze - Faza czwarta: Ta faza stosowana jest dla lepszego różnicowania bioder przy porażeniach dwustronnych, sprzyja wyprostowaniu dolnej części kręgosłupa lędźwiowego np.

Reakcje chemiczne

Reakcje egzotermiczne: 2Mg + O2 = 2MgO CH4 + 2O2 Ž CO2 + 2H2O Zn + 2HCl Ž ZnCl2 + H2 Fe + 2HNO3 Ž Fe(NO3)2 + H2 2NaOH + H2SO4 Ž Na2SO4 + H2O KOH + HNO3 Ž KNO3 + H2O Reakcje endotermiczne: 2HgO Ž 2Hg + O2 Cu(OH)2 Ž CuO + H2O N2 + O2 Ž 2NO 2% produktu przy 2000°C H2 + J2 Ž 2HJ CaCO3 Ž CaO +CO2 NH4 HCO3 Ž NH3 + CO2 + H2O wodorowęglan amonu (proszek do pieczenia) Reakcje egzoenergetyczne: a) ogniwo wolty: Zn + 2H Ž Zn +H2 + ...

Stres

Reakcje fizjologiczne: • Wzrost aktywności systemu nerwowego • Zwiększony poziom adrenaliny (lub nor-adrenaliny) we krwi, co powoduje palpitacje serca, wzrost ciśnienia • Bóle głowy, pleców, żołądka Reakcje psychologiczne: • lęk • stany depresyjne • smutek • irytacja • rozczarowanie życiem i sobą Zmiany w zachowaniu • objadanie się • palenie papierosów • nadużywanie alkoholu • obgryzanie paznokci • zaburzenia snu • ...

Warunkowanie lęku

Trudno zaprzeczyć, że behawioryści wykryli wiele prawidłowości rządzących warunkowaniem reakcji, w tym również reakcji emocjonalnych.

reakcja odroczona

reakcja odroczona - forma reakcji ujawniająca się wówczas, gdy wykonanie czynności mającej być odpowiedzią na dany bodziec jest możliwe dopiero po określonym okresie odroczenia.

TYPY REAKCJI ALERGICZNYCH

bardziej szczegółowy podział zjawisk alergicznych, wyróżniający 4 typy odczynów: 1) reakcje anafilaktyczne i atopowe, 2) reakcje cy-totoksyczne, 3) reakcje typu Arthusa, związane z działaniem kompleksów immunologicznych, 4) reakcje opóźnione typu tuberkulinowego.

Układ nerwowy i narządy zmysłów

Łuk odruchowy stanowi strukturalny (anatomiczny) element reakcji odruchowej.

Reakcje utleniania i redukcji

Reakcje utleniania i redukcji to są reakcje, w których pierwiastki zmieniają swoje stopnie utlenienia. Uzgadnianie reakcji redox (bilansowanie) odbywa się za pomocą równań połówkowych.

Pedagogika - ważne zagadnienia

Reakcje stowarzyszone – wzrost usztywnienia mięśniowego i/lub ruchów mimowolnych przy podejmowaniu wysiłków lub pokonywania większych trudności ( również psychicznych ).

Doktryna solidaryzmu w prawie

W miarę rozwoju grupy społecznej pojawia się potrzeba ustalenia i sprecyzowania norm społecznych, a w miejscu reakcji grupy przychodzi przymus zorganizowany.

Reakcje kultur lokalnych na globalizację

Historia zmian społeczno-kulturowych zna wiele wzorców reakcji zasta­nych kultur na inwazję nowej kultury.

Brak reakcji na zachęty płacowe

Innym powodem braku reakcji na zachęty płacowe jest to, że nie ceni się dodatkowych pieniędzy.

PIERWSZY OKRES FILOZOFII NOWOŻYTNEJ (ODRODZENIE, WIEK XV-XVI)

Upragniona była wiedza o przyrodzie: reakcja przeciw ześrodkowaniu myśli w pozaświatach. Upragniona wreszcie była wiedza mająca znacznie praktyczne i mogąca ulepszyć życie: reakcja przeciw czysto teoretycz­nej postawie scholastyki.

Schematy warunkowania klasycznego i instrumentalnego

Natomiast reakcja instrumentalna jest różna od reakcji bezwarunkowej b) Reakcje instrumentalne mają charakter somatyczny, są zależne od ośrodkowego układu nerwowego (ruchy dowolne).

Uczenie się reakcji złożonych i nabywanie wiedzy

Cechą charakterystyczną tych wszystkich neobehawiorystycznych czy neosocjacjonistycznych koncepcji było ujmowanie tego pośredniczącego ogniwa jako wewnętrznych bodźców lub reakcji.

Klasyfikacja obywateli wg kryterium podejmowanych decyzji politycznych oraz na podstawie reakcji na formy komunikowania politycznego

Obywatel uświadomiony: - obywatel posiadający doświadczenie i poglądy i nimi się kierujący (także wykorzystuje schematy poznawcze); - jasne przekazanie komunikatu powoduje pozytywną reakcję tego wyborcy, ponieważ poszukuje on informacji dla podjęcia najlepszej decyzji; - złożone procesy myślowe, wywierając nań wpływ, doprowadzają do dekodowania i zrozumienia przekazu; WG REAKCJI NA FORMY KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO: A.

Proces instytucjonalizacji w socjologii - Kariera innowacji

Częstym w historii przykładem jest ultrakonserwatywna reakcja na zmiany radykalne.

Wychowanie według koncepcji behawiorystycznej - Naiwny optymizm rzeczników koncepcji behawiorystycznej

Głównym jej celem jest modyfika­cja obserwowalnych reakcji człowieka. terapii behawioralnej, mającej na celu oduczenie reakcji nieprzystosowanych lub patologicznych czy dewiacyjnych.

ZABURZENIA ZACHOWANIA PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA W ROLI UCZNIA - Zaburzenia ujawniające się w reakcji dzieci z nauczycielem

Zaburzenia zachowania ujawniające się w reakcjach dzieci z nauczycielem mogą mieć swoje źródło w pozaszkolnych doświadczeniach dziecka.

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Reakcje kołowe

Reakcje kołowe wtórne – charakteryzuje się koordynacją wzroku i ruchów chwytania, jak też pojawieniem się i dominowaniem reakcji kołowych wtórnych.