Reakcja Fentona

Czytaj Dalej

Reakcje utleniania i redukcji

Reakcje utleniania i redukcji to są reakcje, w których pierwiastki zmieniają swoje stopnie utlenienia. Uzgadnianie reakcji redox (bilansowanie) odbywa się za pomocą równań połówkowych.

Reakcje kultur lokalnych na globalizację

Historia zmian społeczno-kulturowych zna wiele wzorców reakcji zasta­nych kultur na inwazję nowej kultury.

Brak reakcji na zachęty płacowe

Innym powodem braku reakcji na zachęty płacowe jest to, że nie ceni się dodatkowych pieniędzy.

Twórczość Marka Hłaski - wyrazem pokoleniowej reakcji na stalinizm i pozorność październikowej odwilży

Stalinizm w życiu Polaków to okres narzucania ideologii komunistycznej w latach powojennych aż do tzw. „odwilży” październikowej w 1956 r. W kraju naszym panował terror policyjny, toczyły się procesy byłych akowców, nawet wśród samych komunistów dokonano czystki - w 1951 r. aresztowano Władysława...

Uczenie się reakcji złożonych i nabywanie wiedzy

Cechą charakterystyczną tych wszystkich neobehawiorystycznych czy neosocjacjonistycznych koncepcji było ujmowanie tego pośredniczącego ogniwa jako wewnętrznych bodźców lub reakcji.

Klasyfikacja obywateli wg kryterium podejmowanych decyzji politycznych oraz na podstawie reakcji na formy komunikowania politycznego

Obywatel uświadomiony: - obywatel posiadający doświadczenie i poglądy i nimi się kierujący (także wykorzystuje schematy poznawcze); - jasne przekazanie komunikatu powoduje pozytywną reakcję tego wyborcy, ponieważ poszukuje on informacji dla podjęcia najlepszej decyzji; - złożone procesy myślowe, wywierając nań wpływ, doprowadzają do dekodowania i zrozumienia przekazu; WG REAKCJI NA FORMY KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO: A.

ZABURZENIA ZACHOWANIA PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W FUNKCJONOWANIU DZIECKA W ROLI UCZNIA - Zaburzenia ujawniające się w reakcji dzieci z nauczycielem

Zaburzenia zachowania ujawniające się w reakcjach dzieci z nauczycielem mogą mieć swoje źródło w pozaszkolnych doświadczeniach dziecka.

ROZWÓJ POZNAWCZY WE WCZESNYM DZIECIŃSTWIE I FUNKCJONOWANIE OSÓB GŁĘBOKO UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO - Reakcje kołowe

Reakcje kołowe wtórne – charakteryzuje się koordynacją wzroku i ruchów chwytania, jak też pojawieniem się i dominowaniem reakcji kołowych wtórnych.

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu psychofizjologii i jako reakcji na stres i zmiany w układzie odpornościowym

Mimo swojego korzystnego działania - mobilizacja rezerw tłusz­czowych, hamowanie reakcji alergicznych, przemiana różnych produktów w glukozę, ma on także działania uboczne, gdyż pośrednio wiąże się z nad­miernym wzrostem glukozy - odkładaniem się lipidów i ze zmniejszeniem liczby limfocytów, co przyczynia się do osłabienia zdolności organizmu w walce z infekcjami.

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Choroba jako stresor, procesy percepcji choroby, oceny i reakcji emocjonalnej

Choroba somatyczna stanowi najczęściej dla człowieka obciążenie, jest Uznawana za sytuację trudną, stresową i jest złożonym zespołem stresorów. Wpływa ona na człowieka drogami bezpośrednimi (przez sygnały informujące ostanie zdrowia pochodzące z układu nerwowego i z różnych wisceroreceptorów). O...

PSYCHOLOGICZNE PROBLEMY I CHOROBY CZŁOWIEKA CHOREGO SOMATYCZNIE - Emocjonalne reakcje na chorobę i dalsze jej konsekwencje

Do najczęstszych reakcji emocjonalnych na chorobę należy lęk i depresja. Ten typ reakcji jest szczególnie częsty w sytuacjach niepewnej diagnozy i przy dużym zagrożeniu.

Mol, prawo Avogadro, reakcje

Czynniki wpływające na szybkośc reakcji chemicznej: -temp. Reakcja redoks- są to procesy, w których atomy,jony lub cząsteczki pobierają i oddają elektrony.

Reakcje chemiczne

Reakcje egzotermiczne: 2Mg + O2 = 2MgO CH4 + 2O2 Ž CO2 + 2H2O Zn + 2HCl Ž ZnCl2 + H2 Fe + 2HNO3 Ž Fe(NO3)2 + H2 2NaOH + H2SO4 Ž Na2SO4 + H2O KOH + HNO3 Ž KNO3 + H2O Reakcje endotermiczne: 2HgO Ž 2Hg + O2 Cu(OH)2 Ž CuO + H2O N2 + O2 Ž 2NO 2% produktu przy 2000°C H2 + J2 Ž 2HJ CaCO3 Ž CaO +CO2 NH4 HCO3 Ž NH3 + CO2 + H2O wodorowęglan amonu (proszek do pieczenia) Reakcje egzoenergetyczne: a) ogniwo wolty: Zn + 2H Ž Zn +H2 + ...

Szybkość reakcji chemicznych

a - stężenie początkowe x - ubytek stężenia substratu t - czas reakcji (a - x) - stężenie substratu w czasie t k - współczynnik proporcjonalności /stała szybkości reakcji/ Reakcja chemiczna Reakcje chemiczne opisuje się podając ich równania stechiometryczne.

Tworzywa sztuczne powstające w reakcjach polimeryzacji

Reakcja polimeryzacji przebiega dopiero wówczas, gdy cząsteczki monomeru zostaną zaktywowane przez wprowadzenie do układu reakcyjnego wolnych rodników, powstałych przez układ odpowiednich inicjatorów (nadtlenki organiczne) lub naświetlanie promieniami ultrafioletowymi.

Energia w przyrodzie - Reakcja łańcuchowa

Reakcja ta nosi nazwę reakcji łańcuchowej. Dlatego następuje bardzo gwałtowne przyspieszenie tempa reakcji owocując nagłym uwolnieniem wielkiej energii - eksplozją.

JAKIE ZNASZ PODSTAWOWE TYPY REAKCJI KULTUROWYCH NA CHOROBĘ?

Religijna – akceptacja śmierci i choroby, której przyczyna leży w siłach wyższych od człowieka.

Magiczna – postawa czynna wobec zagrożeń spowodowanych przez siły zewnętrzne, którym można się przeciwstawić środkami magicznymi.

Rytualna – mająca wyzwolić jednostkę z tajemnych mocy.

Opiekuńczo –...

Omów teorie uwagi na poziomie reakcji

*Teoria Deuchów

*Selekcja inf dokonuje się w fazie organizowania i generowania zachowania

*Czł spostrzega wszystko, dopiero przy reagowaniu odrzuca cześć inf

Eksperyment Graya i Weddenburna:

*Do jednego ucha podawany jest następujący tekst: droga, pięć , Janka, a do drugie ucha: trzy, ciocia...

TEORIA UWAGI NA POZIOMIE REAKCJI

Selekcja trzeciorzędna- procesy selekcji występują w sekwencji przetwarzania informacji późno, dopiero w fazie organizacji i generowania się akcji. Selekcja ma charakter funkcjonalny.

Reakcja rozszczepienia jądra uranu - Reakcja łańcuchowa

Reakcja rozszczepienia jądra uranu zachodzi pod wpływem powolnego neutronu. Reakcja ta nosi nazwę reakcji łańcuchowej. Dlatego następuje bardzo gwałtow­ne przyspieszenie tempa reakcji owocujące nagłym uwolnieniem wielkiej energii - eksplozją.