Rdzeń przedłużony

Rdzeń przedłużony

Czytaj Dalej

Rdzeń przedłużony. Budowa zewnętrzna

Górna część rdzenia kręgowego po przejściu przez otwór wielki przechodzi w rdzeń przedłużony położony na części podstawnej kości potylicznej. Od tyłu jest w znacznym stopniu przkryty przez półkule móżdżku. W dolnej części rdzenia przedłużonego znajduje się kanał środkowy będący...

Rdzeń przedłużony. Budowa wewnętrzna

Na przekroju poprzecznym można wyróżnić część brzuszną zawierającą głównie drogi rozpoczynające sięw korze mózgu i część grzbietową, czyli nakrywkę, w której znajduje się twór siatkowaty oraz skupiska istoty szarej tworzącej jądra. W obrębie oliwki rdzenia przedłużonego znajduje się jądro...

Rdzeń przedłużony

Element mózgowia łączący je z rdzeniem kręgowym. W rdzeniu przedłużonym znajdują się: ośrodek oddechowy-reguluje odruchowe czynności mięśni klatki piersiowej, ośrodek pracy serca, ośrodki naczynioru-chowe - kurczenie i rozszerzanie się naczyń krwionośnych, ośrodek odruchów obronnych -...

Pedagogika osób z niepełnosprawnością ruchową: Ogólna charakterystyka zaburzeń motorycznych - Uszkodzenia rdzenia

Mogą być następstwem zniszczenia mechanicznego, chorób nowotworo­wych, naczyniowych i zwyrodnieniowych lub ucisku prowadzącego do nie­dotlenienia, a w dalszej konsekwencji do martwicy rdzenia.

Uszkodzenia rdzenia dzielą się na całkowite i częściowe. Przy uszkodze­niu całkowitym zniesione zostają - od...

Układ nerwowy - RDZEŃ KRĘGOWY

Jest ośr odruchów bezwarunkowych i przewodzi impulsy do i z mózgu. Wszystkie nerwy rdzeniowe są mielinowe i unerwiają mięśnie oraz skórę. Wychodzi z niego 31 par nerwów rdzeniowych zawierających włókna czuciowe i ruchowe, somatyczne i wegetatywne.

Rdzeń przedłużony jest najbardziej ku tyłowi...

Układ ośrodkowy, rdzeń, mózg

Osrodkowy uklad nerwowy jest zbudowany z istoty szarej i bialej.Istote szara tworza perikariony neuronow, a istote biala - peczki wypustek komorek nerwowych. W mozgu istota szara stanowi czesc obwodowa, a pod nia lezy istota biala, w rdzeniu kregowym jest odwrotnie.

Mozgowie dzieli sie na : kresomozgowie...

Kręgosłup jako narząd ochronny rdzenia

Ukryte i głębokie położenie rdzenia w ustroju stwarza już samo przez się dobre warunki ochronne. Są one jednak niewspółmiernie zwiększone przez położenie rdzenia w kanale kręgowym. Od przodu chronią go trzony kręgów, od tyłu — łuki i wyrostki kolczyste, po części dachówkowato zachodzące .na...

Rdzeń nerki

Rdzeń nerki (medulla renis) obejmuje zatokę nerkową i leży między slupami nerkowymi; występuje on w postaci stożków tzw. piramid nerkowych (pyramides renales). Liczba piramid bywa różna i waha się w granicach 10—20 odpowiednio do liczby pierwotnych płatów (lobi)\ na przekroju natrafiamy mniej więcej na...

Rdzeń jajnika

Rdzeń (medulla) zbudowany jest z wiotkiej tkanki łącznej i zawiera bardzo liczne naczynia krwionośne. Pęcherzyki jajnikowe, jeszcze bardzo liczne u noworodka, zanikają. Rdzeń przerywa korę przy wnęce jajnika wzdłuż brzegu krezkoYYTgo; Yvystępują tu pasemka mięśniowe gładkie i zachowują się...

Rdzeń nadnercza

Rdzeń (medulla) zawiązuje się (również w końcu 5 tygodnia) z komórek pochodzenia cktodermalnego wchodzących początkowo w skład zawiązku pnia współczulnego. Komórki te przesuwają się następnie na przednią powierzchnię aorty i wytwarzają tam zawiązki zwojów współczul-nych pobocznych. Część...

Budowa rdzenia nadnercza

Rdzeń (medulla) zajmuje centralne położenie w nadnerczu. Jest  zbudowany z brył i beleczek nabłonkowych łączącycli się w sieć, w oczkach której biegną zatokowe naczynia włosowate i żylne. Komórki beleczek rdzenia mają przeważnie kształt wałcczkowaty i obu swymi końcami przylegają do...

Jakie są objawy guza rdzenia kręgowego?

Guzy rdzenia kręgowego wywołują ból pleców i mogą upośledzić pracę kończyn, jelit i pęcherza moczowego. W większości przypadków usuwa się je chirurgicznie, czasem stosuje się radioterapię lub leczy farmakologicznie.

Jak działa rdzeń kręgowy?

Sam rdzeń kręgowy to mniej więcej cylindryczna kolumna tkanki nerwowej, długości około 40 cm, która u człowieka przebiega w środku kręgosłupa od mózgu do dolnej części pleców. Po pierwsze funkcjonuje jako dwukierunkowy system przewodzenia pomiędzy mózgiem a obwodowym układem nerwowym. Dokonują...

Budowa i funkcje rdzenia kręgowego

1. Rdzeń kręgowy Do ośrodkowego układu nerwowego należy rdzeń kręgowy. Znajduje się on poza czaszką w kanale kręgowym kręgosłupa. Ma wydłużony walcowaty kształt z wrzecionowatymi poszerzeniami (zgrubieniami) w okolicy szyjnej i lędźwiowej. Zaczyna się poniżej skrzyżowania piramid, na wysokości otworu owalnego czaszki, na jej podstawie, kończy się stożkowato, tzw. stożkiem rdzeniowym na wysokości drugiego kręgu lędźwiowego. Długość rdzenia kręgowego wynosi ...

Kupuję więc jestem. Konsumpcja jako rdzeń życia indywidualnego i społecznego

Nowe stulecie przyniosło nam wiele istotnych zmian społecznych i kulturowych rzutujących na nasze codzienne zachowania. Za jeden z wielu może tu posłużyć przykład stopniowo kształtowanego już wcześniej, jednak widocznego obecnie szczególnie wyraźnie, niepohamowanego pędu do konsumpcji. Współczesna rzeczywistość zdominowana przez ciągły pośpiech, media agresywnie próbujące wywierać wpływ na nasze poglądy, władzę wielkich koncernów, przez rynek i co za tym idzie ...

Urazy i rdzenia kręgowego

Rozwój motoryzacji i uprzemysłowienie pociąga za sobą zwiększenie liczby poważnych urazów, w następstwie, których dochodzi do uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Według M. Wissa roczny przyrost liczby osób z uszkodzeniami rdzenia w Polsce sięga ponad 30 na milion mieszkańców. W Szwajcarii co roku przybywa 15 osób, zaś w USA 50 osób na milion mieszkańców, u których uraz kręgosłupa prowadzi do uszkodzenia rdzenia i następstw w postaci porażeń i niedowładów.

Uszkodzenia rdzenia kręgowego

Pod określeniem urazy czy też uszkodzenia rdzenia kręgowego kryje się każde naruszenie ciągłości nerwów rdzenia. Przyczyną uszkodzenia może być uraz lub czynniki nie związane z urazem. Uszkodzenia urazowe są najczęściej następstwem wypadków komunikacyjnych, wypadków w pracy lub w domu lub w trakcie uprawiania sportu (np. skok do płytkiej wody, jazda konna, gimnastyka, motocross, jazda na nartach i inne). Uszkodzenie nie związane z urazem jest wynikiem niezamierzonego ...

Mechaniczne uszkodzenie rdzenia

Dochodzi do tego w wyniku gwałtownego zadziałania np. urazu, lub powoli narastającego ucisku np. w przebiegu gruźlicy, nieswoistych zapaleń, rozrastającego się nowotworu, narastania skoliozy lub kifozy. Zarówno przebieg i ob-iaz kliniczny, jak i rokowanie w obu grupach jest różne. Przy powolnym narastaniu...

Automatyzm rdzenia

automatyzm rdzenia; obronny, bez­warunkowy odruch skrócenia kończy­ny dolnej z potrójnym zgięciem w 3 stawach, niekiedy z towarzyszącym mu opróżnieniem pęcherza i odbytnicy (odruch masowy), występujący w od­powiedzi na ob wodo wo działający bo­dziec czuciowy w przypadku przerwa­nia połączeń...

PATOFIZJOLOGIA USZKODZEŃ KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO

Urazy kręgosłupa, chociaż występują znacznie rzadziej niż urazy kończyn czy czaszki, stanowią istotny problem leczniczy z racji podkreślonej uprzednio roli kręgosłupa w organizmie oraz częstego uszkodzenia elementów nerwowych zawartych w kanale kręgowym. Częstość występowania uszkodzeń...