Radosław Kawęcki

Radosław Kawęcki

Radosław Kawęcki (ur. 16 sierpnia 1991 w Głogowie) – polski pływak, specjalizujący się w stylu grzbietowym, dwukrotny Mistrz Świata na dystansie 200 metrów (2012, 2014), dwukrotny mistrz Europy (2012, 2014), wicemistrz świata (Barcelona 2013), czterokrotny mistrz Europy na krótkim basenie na dystansie 100 (2011) i 200 (2011, 2012 i 2013) metrów, wicemistrz Europy na krótkim basenie w 2009...

Czytaj Dalej

KAWECKI ZYGMUNT

KAWECKI ZYGMUNT, ur. 13 IV 1876 w Samborze, zm. 22 VIII 1955 w Poznaniu, dramatopisarz. Studiował prawo na Uniw. Lwow., filologię na UJ; pracował jako nauczyciel gimnazjalny, później dziennikarz. Rozgłos przyniosła mu pierwsza sztuka Dramat Kaliny (wyst. i wyd. 1902), której bohaterem jest artysta...

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.Omów na wybranych przykładach.

Biografie wybitnych ludzi źródłem inspiracji dla twórców literatury i filmu.

Omów na wybranych przykładach.

Literatura podmiotu:

 

Christie Agatha : Autobiografia tom I , Warszawa , Hachette w porozumieniu z Prószyński i S-ka , 2004 , ISBN 83-7184-398-4

Christie Agatha : Autobiografia tom II...

Pojęcie administracji publicznej. Sposoby jej definowania - Definicje

Jana Bocia:

Administracja publiczna to przejęte przez państwo i realizowane przez jego zawisłe organy, a także przez organy samorządu terytorialnego, zaspokajanie zbiorowych i indywidualnych potrzeb obywateli wynikających ze współżycia ludzi w społeczeństwie

2.Rozumienie administracji w sensie...

Podejście socjologiczne do zachowań wyborczych

Podejście socjologiczne jest inaczej nazywane podejściem socjalno- strukturalnym. Jest historycznie najstarszym nurtem badań zachowań wyborczych. Według niego głównym motywem głosowania jest poczucie przynależności wyborcy do określonej wspólnoty społecznej. U podstaw tego paradygmatu leży założenie o...

Ziemie polskie w czasie drugiej wojny światowej

Państwo polskie po wielu latach przebywania pod zaborami odrodziło się po pierwszej wojnie światowej jako wolny i niepodległy kraj. Jego mieszkańcy nie cieszyli się jednak odzyskaną wolnością zbyt długo.

Sąsiadujący z Polską Niemcy szybko zdołali odbudować swoją armię i we wrześniu 1939 roku...

DRAMAT W LITERATURZE MŁODEJ POLSKI

Młoda Polska. Dla dramaturgii okresu Młodej Polski charakterystycznajest równoległość rozwoju naturalist. i symbolicznegomodelu teatru. Naturaliści, wychodząc z ogólnych założeńrealist., starali się ukazać na scenie możliwie wierneodbicie różnych środowisk społecznych. Uznając estet...

EŁK, Łek i literatura

EŁK, Lek, miasto we wsch. części Mazur, w woj. suwalskim. W 1466-1657 E. należał do Prus Książęcych, od 1657 do Brandenburgii, od 1945 do Polski. Pow. łecki, skolonizowany przez Mazowszan, był w XVI-XX w. silnym ośrodkiem polskości. Założycielem pol. gimnazjum w E. 1546 był J. Sandecki-Malecki...

FARSA

FARSA, odmiana > komedii, oparta na błahym konflikcie, żywej akcji pozbawionej na ogół głębszych treści intelektualnych, mającej na celu wywołanie żywiołowego śmiechu, czym różni się od komedii charakterów czy obyczajowej. Posługuje się elementami komizmu sytuacyjnego, błazenady, karykatury...

PAN GELDHAB. Komedia w 3 aktach wierszem

PAN GELDHAB. Komedia w 3 aktach wierszem, pierwsza pełnospektaklowa komedia A. Fredry., powst. 1818, wyst. w Warszawie 7 X 1821, fragmenty ogł. 1823 w „Kurierze dla Płci Pięknej", całość w t. 1 Komedii, Wiedeń 1826. Generalną sprawą utworu, którego akcja rozgrywa się zapewne 1808, stanowi próba...

DRUKARNIE RÓŻNOWIERCZE

Oficyny wydawnicze prowadzone przez pozakatolickie instytucje chrześcijańskie (kal-winiści, luteranie, bracia polscy, -» bracia czescy, prawosławni) oraz żydowskie.

W 20-ych latach XVI w. powstały w Prusach pierwsze drukarskie warsztaty reformacyjne; za najstarszą uchodzi oficyna Jana Weinreicha...

EŁK

Parafia i dekanat w kat. diecezji warmińskiej, a także parafia prawosł. i ewang.augsb. oraz dawny ośrodek obrony polskości na Mazurach. Pierwotną staroprus. osadę Łek (od rzeki, nad którą się znajdowała), wzmiankowaną 1254, zajęli na przełomie XIV i XV w. Krzyżacy; chociaż 1425 otrzymała prawa...

Biznes plan

Firma: „Antydepresyjna” Właściciele: Przemysław Gwóźdź, Filip Ozga Kontakt: Firma „Antydepresyjna” Ul. Marszałkowska 26 05-092 Warszawa tel. 0-(prefix)-22-856-10-10 lub 0-501-348-963 fax. 0-(prefix)-22-856-10-10 Firma „Antydepresyjna” zajmuje się rozprowadzaniem leków na depresje. Są to środki należące do grupy leków psychotropowych, wpływające pozytywnie na nastrój. Stosuje się je w chorobach afektywnych, w fazie depresji. Wyróżnia się kilka ...

Prezydent w III RP

Urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po raz pierwszy pojawił się w Konstytucji marcowej z 1921 roku. Zniesiono go w Konstytucji z 1952 roku, a przywrócono w 1989 r. w wyniku porozumień „okrągłego stołu”. Co prawda w latach 1945-1990 istniał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie w Londynie, jednak jego znaczenie było symboliczne. W 1990 r. wprowadzono powszechne wybory prezydenckie, które utrzymała Konstytucja z 1997 roku. Obecnie obowiązująca Konstytucja ...

Społeczeństwo sieciowe a jednostka - na podstawie teorii Maneula Castellsa

Ogólny schemat koncepcji społeczeństwa sieciowego zasadniczo wykreował się w pierwszej połowie lat 90. ubiegłego wieku. Jego propagatorem był Manuel Castells, który za-warł swe poglądy w trylogii zatytułowanej „The Information Age: Economy, Society and Cul-ture”. Jego praca stanowi niejako preludium do dalszego ciągu rozważań dotyczących współ-czesnych zmian systemowych, gospodarki informacyjnej i społeczeństwa informacyjnego. We współczesnym świecie podstawą ...

Zastosowanie wybranych elementów pedeutologii do pracy nauczyciela – wpływ cech osobowości nauczyciela na styl prowadzenia zajęć.

W roku 2000 w Polsce w zawodzie nauczycielskim zatrudnionych było 721,7 tys. osób. Wśród nich 549,9 tys. pracowało w pełnym wymiarze czasu pracy. Wielu trafiło tam przypadkiem, wielu z powodu trudności związanych z zatrudnieniem w wyuczonym zawodzie, lecz zdecydowana większość znalazła się tam świadomie i z przekonaniem, iż swą karierę zawodową chce związać z nauczaniem. Wszelkie idee pedagogiczne, cele, treści i zasady kształcenia i wychowania nie działają ...

"Kształcenie charakteru" -recenzja książki Mariana Pirożyńskiego

Gdańsk 2005.09.29 Redemptorysta , Ojciec Marian Pirożyński urodził się w Lublinie w 1899r. Jako młody i pełny temperamentu młodzieniec, związał się z Redemptorystami, gidze razem z nimi podjął się głoszenia misji ludowych w Warszawie. W podziękowaniu za poświecenie się Ojczyźnie i stolicy, utytułowano go swoim patronem. Ojciec Marian Pirożyński oddawał się nie tylko sprawom kościelnym, ale także sprawom pisania szczególnie dla młodzieży. W latach ...

Pojęcie Agresja i przemoc – natura zjawiska

1.Agresja i przemoc – natura zjawiska Analizując zagadnienia agresji przemocy psychologowie najczęściej posługują się pojęciem działania agresywnego .Definiują je jako zachowanie , którego celem spowodowanie psychicznej lub fizycznej szkody . ( Anderson 1997 497 ) . Agresja jest więc działaniem intencjonalnym , ukierunkowanym na zranienie lub sprawienie bólu i moze miec dwoisty charakter – werbalny i fizyczny . Przykładami zachowań agresywnych mogą być : Zadawanie ...

Rola Organizacji Pozarzadowych w życiu społecznym

W pełni rozwinięte państwo posiada trzy dające się wyraźnie określić sektory: • Publiczny (rząd, samorząd i ich agendy), • Rynkowy (organizacje nastawione na zysk: for-profit; podlegający transakcjom kupna-sprzedaży) • Ochotniczy (organizacje działające nie dla zysku: non-profit, niestanowiące elementu struktury państwa, opierające działalność na idei samopomocy i aktywizmu, wykorzystujące inicjatywy na najniższych piętrach organizacji życia społecznego). To ...

Bariery w rozwoju rehabilitacji oraz ich pokonywanie

„Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań, w szczególności organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym udziale tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej”. (Dz.U. art. 7 z 27 sierpnia 1997r.). Rehabilitacja jest procesem medyczno - społecznym , który dąży do zapewnienia osobom ...

Silnik spalinowy podwójny dwusuwowy

Dwusuwowy silnik spalinowy z zapłonem iskrowym jest rozwiązaniem silnika dwusuwowego z dmuchawą przepłukującąw postaci wielocylindrowej sprężarki tłokowej o ilości cylindrów równej ilości cylindrów roboczych i objętościach skokowych tych cylindrów równych lub też większych od objętości cylindrów roboczych, sprężarka tłokowa ma charakter drugiego, równoległego rzędu cylindrów, z których każdy płucze odpowiedni równoległy cylinder roboczy. Ruchy ...