Radio Rekord

Czytaj Dalej

TEATR, FILM, RADIO, TELEWIZJA - Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą

Związek teatru, filmu, radia i telewizji z literaturą   Teatr, film, radio i telewizja stanowią ważne ogniwa systemu oświa-towo-wychowawczego, a równocześnie integralne składniki kultury współczesnej.

Historia Radia

Zenon Kosidowski jako jeden z pierwszych teoretyków sztuki radiowej pisał, że tak, jak sztuka filmowa posługuje się gestem, światłem, perspektywą i ruchem, tak radiowa może przedstawić bogactwo dźwięków.

Charakterystyka radia jako medium

Kiedy w lutym 1999 roku OBOP przeprowadził badanie audytorium radia, zadając respondentom pytanie na temat skłonności do zakupu pod wpływem reklamy radiowej, okazało się, że chęć zakupienia reklamowanego w radiu produktu silnie skorelowana jest z wiekiem i poziomem optymizmu słuchaczy.

Specyfika formuły radia Tok FM

Szefowie radia nie kryją, że ich produkt jest nowością na polskim rynku radiowym. Z czasem właściciele stacji radiowych zrozumieli, że przyszłość radia leży w ustaleniu jego formatu.

Radio i telewizja

spółka „Polskie Radio” otrzymała koncesję na nadawanie programu radiowego do powszechnego odbioru. Radio RMF FM z Krakowa i Radio Zet z Warszawy otrzymały koncesje.

Komunikowanie się w przestrzeni prywatnej i publicznej XIX i XX w. - Czemu służyć ma radio?

Radio nadało nowy wyraz komunikacji masowej w dwudziestoleciu. O ile gazeta codzienna zminimalizowała odstęp między wydarzeniem a relacją o nim, radio zdołało prawie zupełnie zlikwidować ów dystans.

Fale - RADIO I FALE RADIOWE

Nazwa radar jest skrótem angielskiego terminu: Radio Aids for Defence and Reconnaissance (Radiowe Wspomaganie Obrony i Rozpoznania).

What do i think about school radio?

I think, that the school radio is very good idea. We must go on a break and run school radio from there. But I think that, school radio is great idea and I hope that we will run it in further.

Media - Radio and Television

To start a new radio or television station you have to get a license from Federal Communications Commission (FCC). The government or any federal institution cannot own television and radio. If a company has one of the media (radio, newspaper, television, etc.

Jakie zastosowanie ma technika cyfrowa w radiu i telewizji?

W tradycyjnej, analogowej technologii radio­wej i telewizyjnej wykorzystuje się ultrakrótkie fale radiowe, których częstotliwość zmienia się (modulacja częstotliwościowa - FM).

Historia radia

Z biegiem czasu radio spowszedniało i dziś nie dziwi nikogo nawet bezpośrednia łączność radiowa astronauty ze stacją kontroli lotów.

Komedia - nowe formy przekazu: film, telewizja i radio.

Jego najnowszy film - Kiler - także przyniósł rekordowe wpływy z kas kinowych.

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Services)

Dzięki temu uzyskuje się przepływności w granicach 8,4-59,2 kb/s w jednej szczelinie czasowej kanału radiowego systemów trzeciej generacji (3G).

ERMES (European Radio Message System)

ERMES (European Radio Message System) - ogólnoeuropejski system przywoławczy unormowany przez ETSI (od 1992 r. Na potrzeby systemu przyznano 16 częstotliwości radiowych w paśmie 169,4-169,8 MHz z odstępem międzykanałowym 25 kHz.

GMR (GEO Mobile Radio)

GMR (GEO Mobile Radio) - standard satelitarnego systemu telefonii komórkowej wykorzystujący satelity geostacjonarne i szkieletową sieć systemu GSM opracowaną przez ETSI.

GPRS (General Packet Radio Serrices)

GPRS (General Packet Radio Serrices) - otwarty standard przekazów pakietowych, także technologia bezprzewodowej transmisji danychw systemach komórkowych drugiej generacji GSM (2+) w trybie komutacji pakietów oraz w sieciach TDMA (ANSI-136).

HERF (High Energy Radio Frequency)

HERF (High Energy Radio Frequency) - radiowe urządzenia techniczne emitujące sygnały radiowe o bardzo wysokich mocach, zdolne zakłócić lub zablokować działanie systemów komputerowych bądź wręcz zniszczyć urządzenia elektroniczne zainstalowane w stacjonarnych sieciach tele- informatycznych i terminalach ruchomych (przenośnych, samochodowych czy komórkowych).

HIPERLAN (High Performance Radio Local Area Network)

HIPERLAN (High Performance Radio Local Area Network) - europejska wersja standardu radiowego sieci lokalnych klasy WLAN (Wireless LAN), zdefiniowana jako IEEE 802.

HIPERLAN2 (High Performance Radio Local Area Network 2)

HIPERLAN2 (High Performance Radio Local Area Network 2) - bezprzewodowy wariant sieci lokalnych (WLAN) o niewielkim zasięgu.

PMR (Prirate Mobile Radio)

Brak dynamicznego zarządzania kanałami częstotliwościowymi prowadzi do nieefektywnego wykorzystania przydzielanych kanałów radiowych. Tę istotną wadę PMR usuwają dopiero systemy trankingowe - z dynamiczną alokacją kanałów radiowych.