Rachunkowość

Czytaj Dalej

Historia i istota rachunkowości

Historia i istota rachunkowości Literatura: Historia rachunkowości 1. Bień W., Messner Z., Paryziński Z.: 1907 – 1997 Rachunkowość Historia Perspektywy. SKwP: Warszawa 1997. 2. Dobija M., Dobija D.: Jak kształtowała się współczesna rachunkowość ? Ekspert 1998 nr 2, s. 3 – 10. 3. Gmytrasiewicz M., Karmańska A.: Rachunkowość finansowa. Difin: Warszawa 2002, s. 9 – 11. 4. Hendriksen E.A., van Breda M.F.: Teoria rachunkowości. PWN: Warszawa 2002, s. I - VI i ...

Podział kont (poziomy i pionowy) a elastyczność rachunkowości

TEMAT: Podział kont (poziomy i pionowy), a elastyczność rachunkowości. 1.Geneza i istota rachunkowości. Podstawą rozwoju rachunkowości były praktyczne potrzeby mierzenia zjawisk gospodarczych, potrzeby rachunku ekonomicznego, a więc przyczynowo-skutkowego powiązania nakładów i wyników działalności gospodarczej. W okresie rozwoju na szerszą skalę stosunków towarowo-pieniężnych powstały warunki ekonomiczne rodzące potrzebę tego rachunku, głównie ...

Rachunkowość a controlling

Controlling bazuje na danych dostarczanych przez system sprawozdawczy przedsiębiorstwa i przez rachunkowość finansową. Oznacza to także, że controlling bez danych z księgowości nie mógłby funkcjonować, ale także i to, że wiarygodność opracowań controllingu zależy od wiarygodności danych księgowych. Controlling nie jest definiowany jednoznacznie. Przez to pojęcie najogólniej rozumie się proces sterowania zorientowany na wynik przedsiębiorstwa, realizowany przez ...

Podstawy rachunkowości

1. Jak można zdefiniować rachunkowość? Jest to sztuka opisu, pomiaru i interpretowania przebiegu działalności gospodarczej. Rachunkowość stanowi rodzaj ewidencji gospodarczej zjawisk i procesów gospodarczych, sytuacji majątkowej i wyników działalności wyrażonej w formie pieniężnej. 2. Czy jest różnica pomiędzy pojęciem rachunkowość a księgowość? Księgowość jest elementem składowym rachunkowości, a ponieważ jest ona podstawowym członem rachunkowości,

Formy i techniki rachunkowości-podstawy prawne i organizacyjne.

Rachunkowość to system informacyjny, którego głównym celem jest dostarczenie informacji finansowych o działalności przedsiębiorstwa. Są one głównie potrzebne osobą podejmującym decyzje zarządcze, pomagają im planować i kontrolować działalność jednostki organizacyjnej. Rachunkowość prowadzi się w księgach rachunkowych w firmie, w języku polskim i w walucie polskiej. Od 01.01.1995r. obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości t.j ustawa z 29.09.1994r. opublikowana w ...

Rachunkowość zarządcza

Charakterystyka

Rachunkowość zarządcza, niekiedy określana również mianem rachunkowości menedżerskiej to jeden z członów rachunkowości (obok rachunkowości finansowej i podatkowej) służy celom wewnętrznym przedsiębiorstwa, dostarcza danych w przedsiębiorstwie niezbędnych do podejmowania decyzji...

Rachunkowość zarządcza w zarządzaniu przedsiębiorstwem hotelarskim.

Rachunkowość zarządcza jest nienormowanym przepisami prawnymi systemem identyfikowania, gromadzenia, opracowywania, interpretacji i analizy różnorodnych informacji finansowych i niefinansowych, które mogą mieć znaczenia dla prowadzącej przez daną jednostkę działalności gospodarczej. Raporty zawierające powyższe informacje służą przede wszystkim wewnętrznemu kierownictwu przedsiębiorstwa i wspomagają je w procesie podejmowania decyzji gospodarczych, wiążących się z ...

Wykłady z rachunkowości

Rachunkowość I Wykład 2.10.2004 Rachunkowość charakteryzuje się: · zdolnością adaptacji do specyficznych warunków działania · zdolnością do równoległego pełnienia różnych funkcji · przydatnością do wykorzystania w tworzeniu liczbowego obrazu · zdolnością do dostosowania się do różnych form i technik ewidencji Ustawa o rachunkowości przyjmuje, że wynika: · z opisu przyjętych zasad rachunkowości · prowadzenia ksiąg rachunkowych · okresowe ...

Międzynarodowe standardy rachunkowości

Charakterystyka

Rozwój międzynarodowego rynku kapitałowego i integracji zwłaszcza w ramach organiza­cji Unii Europęjskiej i OECD stworzyły podstawy do wolnego przepływu kapitału i inwestycji bezpośrednich. Wraz z tym rozwojem pojawiła się potrzeba ujednolicenia sprawozdawczości finansowej jako...

Ustawa o rachunkowości

Charakterystyka

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591) jest podstawowym aktem prawnym normującym zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg...

Rodzaje rachunkowości

Charakterystyka

Rachunkowość jest postrzegana jako system informacyjny, dzięki któremu można uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać dane dotyczące finansowych operacji w jednostce gospodarczej. Podstawowym narzędziem rachunkowości jest bilans, w którym przedstawia się zmiany , zarówno po stronie aktywów...

Funkcje rachunkowości

Funkcje rachunkowości

Rachunkowość ma do spełnienia wiele ważnych funkcji. Do podstawowych możemy zaliczyć funkcję informacyjną, kontrolną i analityczną. Ze względu na kryterium odbiorcy informacji tworzonych przez rachunkowość wyróżnia się funkcję wewnętrzną oraz zewnętrzną. W literaturze...

Co to jest rachunkowość i kto jest użytkownikiem inf. przez nią generowanych?

Rachunkowość to proces identyfikowania, pomiaru i komunikowania informacji ekonomicznych w celu umożliwienia rozsądnego osądu i podjęcia decyzji przez użytkowników informacji. Jest to więc język komunikujący informacje ekonomiczne tym, którzy są zainteresowani działalnością przedsiębiorstwa tzn...

Historia rachunkowości na świecie

Potrzeba wspomagania pamięci ludzkiej za pomocą różnych notatek i zapisów przyczyniła się do powstania zaczątków stopniowo rozwijanej i doskonalonej rachunkowości. Pierwsze zapisy były dokonywane już w starożytności (w Babilonii, Grecji, Egipcie, Rzymie), co niektórzy historycy uznawają je za tworzenie podstaw przyszłej księgowości. W procesie rozwoju rachunkowości istotną rolę odegrał okres średniowiecza. Począwszy od XI wieku rozwijały się stosunki handlowe miast ...

Zasady rachunkowości

Charakterystyka

Podstawowe zasady rachunkowości to usankcjonowane przepisami prawa oraz powszechnie akceptowane zasady i logika stojące za standardami rachunkowości. Stanowią one bazę do tworzenia w przedsiębiorstwie polityki rachunkowości.

Zasady rachunkowości to zbiór reguł oraz norm znajdujących...

Zagadnienia z rachunkowości.

Zagadnienia z rachunkowości 1. Omów unormowania prawne rachunkowości w Polsce po wprowadzeniu gospodarki rynkowej. Od 01.01.1991 w Polsce wprowadzono nowe zasady prowadzenia rachunkowości Dz.U nr 10 z 1991. Nowe standarty służyły gospodarce rynkowej, oparte były na polskiej tradycji i doświadczeniach. Od 01.01.1995 obowiązuje nowa ustawa o rachunkowości t.j ustawa z 29.09.1994 opublikowana w Dz.U 121/94 z póź. zmianami. Ustawa ta ma zasięg bez mała powszechny, obejmuje ...

Polityka rachunkowości w zakresie amortyzacji

Wstęp Przez politykę rachunkowości zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 11 ustawy o rachunkowości rozumie się wybrane i stosowane przez jednostkę rozwiązania dopuszczone ustawa, w tym także określone w MSR, zapewniające wymagana jakość sprawozdań finansowych. Za wykonanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiada kierownik jednostki (art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości). Do obowiązków tych można zaliczyć m.in. ustalenie w formie pisemnej dokumentacji opisującej w ...

Istota, funkcje i znaczenie rachunkowości

1. Istota rachunkowości. Rachunkowość - system rejestrowania zdarzeń gospodarczych ujmujący działalność określonego podmiotu gospodarczego w miernikach pieniężnych i naturalnych. Ma ona na celu ochronę interesów podmiotu, informowanie podmiotów zewnętrznych (inwestorów, banków) oraz dostarczanie informacji przydatnych do zarządzania przedsiębiorstwem. Rachunkowość obejmuje: prowadzenie ksiąg rachunkowych, okresowe ustalanie lub sprawdzanie w drodze inwentaryzacji ...

Zasady rachunkowości i Podmioty zobowiązane do prowadzenia ksiąg rachunkowych

Podstawowym elementem jest posiadanie przez jednostkę gospodarczą dokumentacji opisującej przyjęte przez nią zasady rachunkowości. W dokumentacji tej powinno się znajdować zakładowy plan kont, wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych oraz dokumentacje systemu przetwarzania danych przy użyciu komputera. Jednostki są zobowiązane prowadzić rachunkowość zgodnie z zasadami rachunkowości takimi jak: Zasada memoriałowa jest to ujęcie w księgach ogółu operacji, wpływający na ...

Rachunkowość trójwymiarowa

Definicja

Rachunkowość trójwymiarowa (ang. triple-entry bookkeeping) - pojęcie ukute przez amerykańskiego naukowca japońskiego pochodzenia o nazwisku Yuji Ijiri. Teorię rachunkowości trójwymiarowej opublikowal po raz pierwszy w 1986 roku w pracy pod tytułem A Framework for Triple-Entry...