Rachunek kosztów

Czytaj Dalej

HISTORIA RACHUNKU KOSZTÓW

rachunek planowanych kosztów krańcowych, elastyczny rachunek planowanych kosztów krańcowych, wielostopniowy rachunek pokrycia kosztów stałych, rachunek kosztów indywidualnych i marż pokrycia.

SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

Modele rachunku kosztów, klasy rachunku kosztów, w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji i podstawowych cech rachunku kosztów wyróżnia się zwykle systemy: 1) rachunku kosztów rzeczywistych (historycznych, faktycznych, przeszłych, ex post, retrospektywny rachunek kosztów); 2) rachunku kosztów przyszłościowych (ex ante, apriorycznych, prospektywny rachunek kosztów); 3); ...

Ogólna charakterystyka rachunku kosztów.

To zadanie rachunku kosztów wiąże się bezpośrednio z rachunkowością finansową, ze sporządzaniem arkusza bilansowego i rachunku wyników.

Rachunek kosztów jakości

Instrukcja rachunku kosztów jakości Opracowana przez specjalistów instrukcja rachunku kosztów jakości zdaniem praktyków powinna ustalać Mroczkowski 1990: pojęcie, rodzaje, grupy kosztów jakości; tryb i sposób ewidencjonowania kosztów jakości i sprawozdawczości; podział czynności związanych ze zbieraniem informacji o kosztach jakości oraz nieprawidłowościach w dziedzinie jakości; metodę analizy zebranych informacji i wyników prowadzonego rachunku ...

Rachunek kosztów standardowych

Na podstawie możliwych kombinacji określonych przez kryteria podziału systemów rachunku kosztów otrzymuje się „minimalny układ kryteriów i atrybutów”: Organizacja - | Zleceniowy | Procesowy | ABC | JIT | Kontrola - | Normatywny | Zwykły | Rzeczywisty | Wycena - | Bezpośredni | Pełny | Z tego zestawienia można wyprowadzić: Zleceniowy, zwykły rachunek kosztów pełnych Zleceniowy, normatywny pełny rachunek ...

FUNKCJE RACHUNKU KOSZTÓW

Zadania rachunku kosztów, rola rachunku kosztów, cel rachunku kosztów, funkcje spełniane przez rachunek kosztów można ogólnie podzielić na: 1) funkcje zewnętrzne realizowane na zasadach i służące celom rachunkowości finansowej; 2) funkcje wewnętrzne, które podporządkowane są regułom i zadaniom rachunkowości zarządczej.

RACHUNEK KOSZTÓW

Ustalony koszt wytworzenia produktów może: 1) zostać wykazany w aktywach bilansu w pełnej wysokości, jeżeli całość wytworzonych produktów stanowi zapas na koniec okresu; 2) być przeniesiony w ciężar rachunku zysków i strat, jako koszt sprzedaży, w części dotyczącej produktów sprzedanych oraz ujęty w aktywach bilansu w części stanowiącej zapas produktów (niesprzedanych); 3) zostać w całości wykazany w rachunku zysków i ...

Rachunek kosztów dla inżynierów

RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH i ZMIENNYCH SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW Wyróżniamy trzy podstawowe systemy rachunku kosztów: - rachunek kosztów pełnych, - rachunek kosztów zmiennych, - rachunek kosztów normatywnych.

Rachunek kosztów docelowych

Porównanie z innymi koncepcjami rachunku kosztów Odmienność koncepcji rachunku kosztów celu od tradycyjnych systemów rachunku kosztów polega na tym, że: umożliwia on oddziaływanie na koszty produktu w średnim i długim okresie; jest zintegrowany z cyklem życia produktu; służy kształtowaniu kosztów wytworzenia produkty w fazie jego przygotowania; jest zorientowany na rynek i życzenie konsumenta; uwzględnia zachowania ludzkie i umożliwia tworzenie ...

Rachunek kosztów pełnych

Charakterystyka W praktyce gospodarczej znaczenia nabrały dwa modele rachunku kosztów: rachunek kosztów pełnych oraz rachunek kosztów zmiennych.

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH

Jej wyniki mogą też być wykorzystywane do wspomagania informacyjnego procesów podejmowania decyzji krótkookresowych, zwłaszcza w takich obszarach, jak: analiza punktu krytycznego, rachunki efektywności wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, ustalanie cen na podstawie marży brutto.

Rachunek kosztów

Początkowa faza przetwarzania informacji w rachunku kosztów dotyczy dwojakiego rodzaju informacji. Informacje pochodzące z systemu rachunku kosztów wykorzystywane są wewnątrz systemu rachunkowości, w rachunkowości finansowej i zarządczej.

Rachunek kosztów

Rachunek kosztów oraz rachunek zysków i strat stanowią podstawowe źródła informacji na potrzeby różnorodnych rachunków decyzyjnych przeprowadzanych w ra­chunkowości zarządczej.

Rachunek kosztów

Rachunek kosztów jest procesem ustalania kosztów prowadzenia działal? Przedmiotem rachunku kosztów są zawsze koszty prowadzenia działalności gospodarczej wymagającej wykorzystania zasobów majątkowych przedsiębior?

Wieloszczeblowy rachunek kosztów

WIELOSTOPNIOWY RACHUNEK KOSZTOW Rachunek kosztów zmiennych stanowi punkt wyjścia dla rozwoju wielostopniowego rachunku kosztów.

DWUSTOPNIOWY RACHUNEK WYNIKÓW W RACHUNKU KOSZTÓW ZMIENNYCH

Należy jednak zaznaczyć, że wartość poznawcza rachunku dwustopniowego jest dosyć ograniczona, zwłaszcza wówczas, gdy procentowy udział kosztów stałych jest stosunkowo duży; dlatego stosuje się także inne, bardziej rozbudowane, formy rachunku wyników w rachunku kosztów zmiennych.

Czym jest rachunek kosztów

Tradycyjne systemy rachunku kosztów to system rachunku kosztów pełnych, dokonujących podziału kosztów całkowitych na bezpośrednie i pośrednie oraz system rachunku kosztów zmiennych, stanowiący częściowy rachunek kosztów.

RACHUNEK KOSZTÓW DZIAŁAŃ

Ponadto zastosowanie tego typu rachunku kosztów może okazać się pomocne w lepszym rozpoznaniu przyczyn powstawania kosztów pośrednich, co z kolei prowadzi do kształtowania racjonalnego poziomu tych kosztów.

RACHUNEK KOSZTÓW RZECZYWISTYCH

są częściowo wyeliminowane w rachunku kosztów normalnych. Rachunek kosztów normalnych jest pewnym pomostem między rachunkiem kosztów prowadzonym w trybie ex post a rachunkiem kosztów prowadzonym w trybie ex ante.

ROZDZIELCZY RACHUNEK KOSZTÓW

Rozmiar tych różnic, zwany odchyleniami inwentaryzacyjnymi (Oi), świadczy z reguły o lukach w systemie ujawniania odchyleń, określa sprawność ewidencji odchyleń i zakres popełnianych błędów, jest więc w pewnym sensie miarą efektywności rachunku kosztów wzorcowych.