Rachunek

Czytaj Dalej

Tryb zakładania i funkcjonowanie rachunku bieżącego oraz dokumentacja.

prowadzą następujące rodzaje rachunków bankowych: 1) rachunki bieżące, 2) rachunki pomocnicze, 3) rachunki lokat terminowych, 4) rachunki skonsolidowane, Rachunki o których mowa w punktach 1-4 mogą być prowadzone w walucie polskiej jak i w walutach wymienialnych.

Rachunki bankowe i bankowe rozliczenia pieniężne

Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej bank może prowadzić rachunki: - rachunki oszczędnościowe - rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rachunek oszczędnościowy Rachunek oszczędnościowy służy potrzebom osobistym, Rachunki oszczędnościowe nie mogą być wykorzystywane przez ich posiadaczy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

HISTORIA RACHUNKU KOSZTÓW

rachunek planowanych kosztów krańcowych, elastyczny rachunek planowanych kosztów krańcowych, wielostopniowy rachunek pokrycia kosztów stałych, rachunek kosztów indywidualnych i marż pokrycia.

SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

Modele rachunku kosztów, klasy rachunku kosztów, w zależności od przyjętego kryterium klasyfikacji i podstawowych cech rachunku kosztów wyróżnia się zwykle systemy: 1) rachunku kosztów rzeczywistych (historycznych, faktycznych, przeszłych, ex post, retrospektywny rachunek kosztów); 2) rachunku kosztów przyszłościowych (ex ante, apriorycznych, prospektywny rachunek kosztów); 3); ...

Umowa rachunku bankowego.

Umowa rachunku bankowego powinna określać przede wszystkim: - strony umowy - rodzaj otwartego rachunku - waluty, w jakiej rachunek został otwarty - czas, na jaki rachunek został otwarty - wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany - sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku - terminy wpłaty lub kapitalizacji odsetek - terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku - zakres odpowiedzialności banku za terminowe i ...

Egzekucja z rachunku bankowego

W celu dokonania egzekucji z wierzytelności z rachunku bankowego, komornik przesyła do oddziału lub innej jednostki organizacyjnej banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu wierzytelności pieniężnej dłużnika, wynikającej z posiadania rachunku bankowego, do wysokości należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank, aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości ...

Rachunki bankowe - Sposób nawiązywania stosunku prawnego

          rachunek bieżący  z reguły otwierane i prowadzone dla podmiotów prowadzących określony rodzaj działalności służą do gromadzenia środków pieniężnych ich posiadaczy oraz prowadzenia rozliczeń zgodnie z ich zaleceniami można mieć i inne rachunki rachunek pomocniczy prowadzony dla wszystkich podmiotów- osób fizycznych,

Rachunek zysków i strat

Wstępna analiza rachunku zysków i strat obejmuje ustalenie i ocenę zmian przychodów ze sprzedaży, koszów, wyniku finansowego w kolejnych latach badanego okresu oraz badaniem relacji zachodzących pomiędzy poszczególnymi wielkościami ekonomicznymi w rachunku zysków i strat.

RACHUNEK KWANTYFIKATORÓW (rachunek predykatów, rachunek fun­kcyjny)

Tradycyjny -^ rachunek nazw, zawierający -^ sylogistykę, okazuje się niewielkim fragmentem rachunku kwantyfikatorów, co staje się wi­doczne, gdy prawa tradycyjnego rachunku, zapisane w specyficznym dla niego języku, przełoży się na język rachunku kwantyfika­torów.

Rodzaje rachunków bankowych

Niestety wybór rachunku z tak dużej i różnorodnej ilości ofert jest trudny dlatego warto ocenić każdą z nich uwzględniając następujące kryteria: - Wysokość opłat oraz prowizji związanych z zawarciem umowy oraz z zmianami na umowie wykonywanych; - Koszty prowadzenia rachunku oraz koszty operacji na nim; - Możliwość i koszty realizacji płatności zagranicznych; - Wysokość oprocentowania rachunku i okres kapitalizacji odsetek; - Możliwość ...

Jakie znasz rodzaje rachunków bankowych?

A/ Rachunki w celu przechowywania środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń pieniężnych : 1/ Dla jednostek wykonujących działalność gospodarczą : a/ rachunki bieżące podstawowe w zł - gromadzone pieniądze ze sprzedaży, wypłacane zobowiązania wobec dostawców, wynagrodzenia; jest to tak zwany pieniądz transakcyjny, przeprowadzanie rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych, krajowych i zagranicznych; dostępny na każde ...

Rachunek bieżący

umowa rachunku bankowego powinna określać przede wszystkim: - strony umowy - rodzaj otwieranego rachunku - walutę, w jakiej jest prowadzony - czas, na jaki rachunek został otwarty - wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany - sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku - terminy wypłaty lub kapitalizacji odsetek - terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku - zakres odpowiedzialności banku za terminowe i prawidłowe ...

Rachunek kosztów jakości

Instrukcja rachunku kosztów jakości Opracowana przez specjalistów instrukcja rachunku kosztów jakości zdaniem praktyków powinna ustalać Mroczkowski 1990: pojęcie, rodzaje, grupy kosztów jakości; tryb i sposób ewidencjonowania kosztów jakości i sprawozdawczości; podział czynności związanych ze zbieraniem informacji o kosztach jakości oraz nieprawidłowościach w dziedzinie jakości; metodę analizy zebranych informacji i wyników prowadzonego rachunku ...

Rachunek kosztów standardowych

Na podstawie możliwych kombinacji określonych przez kryteria podziału systemów rachunku kosztów otrzymuje się „minimalny układ kryteriów i atrybutów”: Organizacja - | Zleceniowy | Procesowy | ABC | JIT | Kontrola - | Normatywny | Zwykły | Rzeczywisty | Wycena - | Bezpośredni | Pełny | Z tego zestawienia można wyprowadzić: Zleceniowy, zwykły rachunek kosztów pełnych Zleceniowy, normatywny pełny rachunek ...

Umowa rachunku bankowego

Prawa i obowiązki stron Banku prowadzenie rachunku poprzez dokonywanie odpowiednich wpisów ukazujących wszelkie zmiany środków pieniężnych na rachunku bankowym bank ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane wpisem nieprawidłowym bank zobowiązany jest przesyłać klientowi wyciąg z rachunku z ustaleniem salda przy każdej zmianie stanu rachunku (art.

Ogólna charakterystyka rachunku kosztów.

To zadanie rachunku kosztów wiąże się bezpośrednio z rachunkowością finansową, ze sporządzaniem arkusza bilansowego i rachunku wyników.

FUNKCJE RACHUNKU KOSZTÓW

Zadania rachunku kosztów, rola rachunku kosztów, cel rachunku kosztów, funkcje spełniane przez rachunek kosztów można ogólnie podzielić na: 1) funkcje zewnętrzne realizowane na zasadach i służące celom rachunkowości finansowej; 2) funkcje wewnętrzne, które podporządkowane są regułom i zadaniom rachunkowości zarządczej.

Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft)

Kredyt w rachunku bieżącym zwiększa saldo debetowe rachunku bieżącego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorca może zatem dokonywać płatności w ciężar rachunku na kwotę większą niż aktualny stan wolnych środków na rachunku.

Rachunki wkładów oszczędnościowych

Rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo- rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla a)osób fizycznych b)szkolnych kas oszczędnościowych c)pracowniczych kas zapomogowo- pożyczkowych Rachunek bankowy może być prowadzony dla kilku osób wspólnie (np.

Umowa rachunku bankowego – postanowienia istotne i forma

Umowa rachunku bankowego powinna określać w szczególności: strony umowy rodzaj otwieranego rachunku walutę, w jakiej rachunek jest prowadzony czas, na jaki rachunek został otwarty wysokość oprocentowania i warunki jego zmiany sposób dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku termin wypłaty lub kapitalizacji odsetek terminy realizacji zleceń posiadacza rachunku zakres ...