Pytanie retoryczne

Pytanie retoryczne - figura stylistyczna i retoryczna; pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, podkreślenia wagi problemu; ewentualnie pytanie, na które odpowiedź jest oczywista. Pytanie retoryczne służy wzmocnieniu uwagi odbiorcy, zdobyciu przez nadawcę aprobaty poprzez budowanie wspólnej płaszczyzny refleksji ze...

Czytaj Dalej

PYTANIE RETORYCZNE

PYTANIE RETORYCZNE, forma pytajna użyta w zdaniu nie dla wyrażenia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi, ale dla dobitniejszego zaakcentowania opinii mówiącego, który w ten sposób bardziej angażuje uwagę odbiorców, apelując do ich współudziału; jeden z często stosowanych chwytów oratorskich.

Czy fraszki Jana z Czarnolasu zawierają odpowiedź na pytanie o cel ludzkiego życia?

Jan Kochanowski pisał fraszki niemal przez całe życie. Przed śmiercią przygotował je do druku i w 1584 roku wydane zostały w Krakowie w Drukarni Łazarzowej. Tytuł Fraszki wywodził się od włoskiego słowa frasca, które oznacza : osobę bez znaczenia, rzeczy i sprawy małej wagi oraz językowe...

Wisława Szymborska - poetka pytań i wątpliwości

Drugi chronologicznie tomik poezji Szymborskiej (pierwszy Dlatego żyjemy) nosi tytuł Pytania zadawane sobie. Poetka pyta jak żyć, biorąc pod uwagę to, że żyjemy pierwszy raz i nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy.

Gdzie szukać prawdy o człowieku? Czy i w jakim stopniu znajdujesz odpowiedź na to pytanie w "Granicy".

Powieść Zofii Nałkowskiej "Granica" można traktować jako filozoficzne studium kariery człowieka. Świadczy o tym przekrojowy obraz życia Zenona Ziembiewicza, od domu rodzinnego do samodzielnej działalności w sferach rządzących. Autorka wykorzystała go do ukazania wpływu, jaki na...

Styl perswazyjny, retoryczny

Retoryka - jako sztuka mówienia ustalona w starożytności. Jej istotą jest perswazja, polega na pouczeniu, przekonaniu czytelnika o słuszności wypowiedzi, słuszności lub niesłuszności jakiejś myśli, tezy. W Polsce największy rozkwit przypada na czasy odrodzenia i humanizmu.

(1) M. Rej Krótka...

Starożytność - spis pytań

Starego Testamentu król Salomon otrzymał od Boga pytanie co chciałby otrzymać; on poprosił o mądrość; świadectwem tej mądrości było rozsądzenie kłótni dwóch kobiet kłócących się o to czyje jest dziecko; król rozkazał przedzielić dziecko na dwie części, lecz jedna z kobiet wzbraniała się przed takim rozwiązaniem sporu - była prawdziwą matką; obecnie wielka mądrość; kainowa zbrodnia - bratobójstwo; ...

Odrodzenie spis pytań

Istota problemu sprowadzała się do pytania: jak wierzyć? , pytania istotnego dla ówczesnych ludzi, bo rozstrzygającego o ich pośmiertnych losach (zbawieniu lub potępieniu).

Barok - Pytania

Trembecki), w okresie romantyzmu przybrał charakter mniej retoryczny, a bardziej intymny, np.

Oświecenie spis pytań

Krasickiego; "Jagiellonida" Tomaszewskiego; poemat opisowy - utwór dydaktyczno-filozoficzny, którego treścią jest przedstawienie jakiegoś fragmentu rzeczywistości jako podstawy do szerszych uogólnień; opis podporządkowany jest wizji ogólnej, określonej koncepcji natury, świata; w okresie oświecenia poemat opisowy wyrażał pochwałę człowieka jako twórcy przyrody; komedia dell'arte - literatura plebejska; oda - utwór poetycki, który ...

Romantyzm pytania

Kordian przenosi się na górę Mont Blanc, gdzie pyta i walczy o sens historii, sens życia jednostki.

Pozytywizm pytania

Na pytania kim chce być odpowiadał bez namysłu, że budowniczym wiatraków.

Młoda Polska pytania

my do Sasa, wy do lasa" - Poeta z Czepcem "Niech na całym świecie wojna, byle polska wieś zaciszna, byle polska wieś spokojna" - Dziennikarz do Czepca na pytania o wydarzenia na świecie "Pon się boją we wsi ruchu.

Styl perswazyjny, retoryczny

(1) M. Rej Krótka rozprawa... - ma formę dialogu, występujące osoby wzajemnie się krytykują - odbicie odwiecznych konfliktów. Na końcu utworu wypowiedź autora - należy przedstawić cyt., aby się nawrócili ci, którzy źle postępują, a pozostałym ku przestrodze.

Żywot człowieka poczciwego - jako...

Pytania egzaminacyjne z prawa konstytucyjnego

 

Podstawowe pojęcia prawa konstytucyjnego.

    Szczególna forma konstytucji Typy konstytucji Pojęcia „małej konstytucji” i „minimum konstytucyjnego” Jakie cechy odróżniają konstytucję od ustaw zwykłych? Szczególna treść konstytucji Szczególna...

„Jak żyć?” Omów pieśni J. Kochanowskiego, które są odpowiedzią poety – humanisty na to pytanie.

 

Pieśń jako klasyczny typ wiersza lirycznego ukształtowała się jeszcze w starożytności. Odznaczały się różnorodnością pod względem tematu, postawy filozoficznej, stylu, tonacji i metryki. W epoce renesansu najwybitniejszym dziełem inspirowanym twórczością Horacego były „Pieśni” Jana...

Pytania dotyczące narodu i sensu historii w Kordianie Juliusza Słowackiego

Ale pyta i walczy, wątpi, jednak chce działać.

ZARZĄDZANIE KADRAMI - PYTANIA TESTOWE

 

Kadra rezerwowa interwencyjna:

obejmuje pracowników przygotowanych do zastąpienia obecnych kierowników,

Do technik selekcji kandydatów na stanowiska wykonawcze zalicza się;

Wywiad,

Sprawdziany umiejętności

Cechą obecnego etapu rozwoju zarządzania zasobami ludzkimi jest:

Uznanie pracowników za...