Pytanie retoryczne

Pytanie retoryczne - figura stylistyczna i retoryczna; pytanie zadane nie dla uzyskania odpowiedzi, lecz w celu skłonienia odbiorcy do przemyśleń na określony temat, podkreślenia wagi problemu; ewentualnie pytanie, na które odpowiedź jest oczywista. Pytanie retoryczne służy wzmocnieniu uwagi odbiorcy, zdobyciu przez nadawcę aprobaty poprzez budowanie wspólnej płaszczyzny refleksji ze...

Czytaj Dalej

Pytania i zdania pytajne - referat K. Ajdiukiewicz

PYTANIA ROZSTRZYGNIĘCIA I PYTANIA DOPEŁNIENIA PYTANIA ROZSTRZYGNIĘCIA-To takie pytania, które składają się z partykuły pytajnej „czy” oraz całego zdania oznajmującego.

PYTANIE RETORYCZNE

PYTANIE RETORYCZNE, forma pytajna użyta w zdaniu nie dla wyrażenia wątpliwości i uzyskania odpowiedzi, ale dla dobitniejszego zaakcentowania opinii mówiącego, który w ten sposób bardziej angażuje uwagę odbiorców, apelując do ich współudziału; jeden z często stosowanych chwytów oratorskich.

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Faza wdrożeni, którą tworzą następujące etapy: - implementacja ostatecznej decyzji - analiza efektu - reakcja na wynik analizy, czyli korekta lub jej brak w zależności od potrzeby Pytanie 10 FUNKCIE PLANOWANIA - wpływanie na kształt przyszłości, zamiast biernej akceptacji tego co czas przyniesie - określenie celów i kierunków rozwoju organizacji - redukowanie poziomu niepewności w działaniu organizacyjnym - skupienie uwagi na oszczędnym gospodarowaniu ...

Zasady efektywnego uczenia się

Te pytania mogą: · wynikać z zainteresowania ucznia · być przerobionym tytułem rozdziałów, całej lekcji Takie stawianie pytań przed lekcją sprawia, że w czasie lekcji umysł jest zorientowany na cel uzyskania dokładnej odpowiedzi na frapujące pytania.

Metody i techniki badań socjologicznych

Nie może jednak nic zmieniać, ani kolejności pytań, ani słów użytych w pytaniach. kafeteria pytań- to pytania, które mają gotowe odpowiedzi i respondent wybiera spośród podanych.

POZNANIE - STAWIANIE PYTAŃ

Rozróżnijmy: 1) świadomą czynność zadania (postawienia) pytania, akt zapytywania, 2) wytwór i językową wypowiedź aktu, mianowicie zdanie pytajne, 3) samo znaczenie pytania jako wytworu (zdania pytajnego), czyli formułowane w pytaniu zagadnienie (z grecka - problemat czy problem, z łacińska -kwestia).

TROP, retoryczny ozdobnik do tekstu sakralnego

TROP, retoryczny ozdobnik (—> tropy) do tekstu sakralnego (liturgicznego) w średniow.

Indeks

Polega ona na analizie pytań, co pozwala zbadać, w jakim zakresie indeks jest powiązany z poszczególnymi pytaniami w nim zawartymi lub w jakim zakresie indeks pozwala przewidzieć odpowiedzi na te pytania udzielone przez badanych (E.

Prawo konstytucyjne -sesja- wshe

Piotr Pakulski powstał i zadał pytanie burmistrzowi – czy przekazano informacje na temat zatrudnienia 60 osób, o której to sprawie wspominał burmistrz przed wyborami.

Ponad 60 pytań i odpowiedzi z filozofii społecznej

Sprzyjało temu wolność,możliwość organizowania się, zrzeszania,możliwość uczestniczenbia w wyborach itd Pytanie 51 Czy społeczeństwo obywatelskie ma szansę zaistnieć w państwie autorytarnym? Wspomaga ona tworzenie Pytanie 51.

Całość

Pierwsza kwestia – odrzucili koncepcję stworzenia świata, spór trwa do dzisiaj, uważają, że świat nie ma początku (punktu zero), ich teza: pytanie o początek świata jest bez sensu: po prostu jest, odrzucili mitologiczną tezę powstania świata, pytanie: to z czego ten świat jest zbudowany?

Sytuacja rodzinna dzieci a ich skłonność do popadania w depresję

Pytania testu zostały przez autora sklasyfikowane do trzech odrębnych podskal: 1) depresyjny nastrój i niska samoocena (25 pytań) 2) zachowania prowokujące - 25 pytań odnoszących się do zachowań agresywnych lub zaczepnych 3) problemy psychosomatyczne i męczliwość – 15 pytań opisujących utratę energii (aktywności) oraz psychosomatyczne aspekty stanów depresyjnych.

Pedagogika społeczna- sciąga

#należy stosować formy grzecznościowe, #nie należy stosować terminów naukowych lub pseudonaukowych, starając się o jednakowe brzmienie #nie należy zadawać pytań na tematy drażliwe i dotyczące osobistych spraw (margines intymności), #należy przechodzić z jednej gr, pytań do innych dopiero po wyczerpaniu wszystkich pytań, aby unikać skoku myślowego i chaosu u os, bad.

Wybrane problemy komunikacji z klientem

Odzwierciedla się to również w ich wypowiedziach – częściej występują pytania retoryczne, formy bezosobowe, a rzadziej z kolei zwroty wyrażające niepewność.

Czasy teraźniejsze,przeszłe i przyszłe

FUTURE PERFECT CONTINUOUS Budowa I/ We + will/ shall + have + been + V1 + ing You/ He/ She/ It/ They + will + have + been + V1 + ing Pytania i przeczenia podobnie jak w pozostałych czasach przyszłych Zastosowanie Wykonywanie czynności lub jej etapu zostanie zakończone do określonego momentu w przyszłości.

PÓŹNE CESARSTWO RZYMSKIE. OD DIOKLECJANA DO UPADKU CESARSTWA ZACHODNIEGO (284-476)

Dbałość o formę i efekty retoryczne przy nikłości i małoważności podejmowanej tematyki, tak znamienna dla schyłkowości epoki, rzuca się łatwo w oczy, jeśli wymienić tytuły kilku utworów Auzoniusza.

"Tańczący jastrząb”, czyli koszty awansu

Uciekając się do apostrofy lub pytań retorycznych, nie ma zamiaru usprawiedliwiać bohatera determinizmem historycznym, ale zadaje mu kłopotliwe pytania etyczne: I czy wtedy dobrze rozróżniałeś, co można zostawić, a czego zostawić nie wolno, ale trzeba zabrać z sobą i wlec z sobą, nawet gdyby się wchodziło bardzo wysoko.

Dzisiejsze spojrzenie na wartość literatury polskiej okresu średniowiecza

Krasicki Pijaństwo) e) teksty są ożywione za pomocą licznych pytań retorycznych i wykrzyknień. Podejmował on w swej twórczości wszystkie ważne problemy, o których pisali romantycy, ale dochodził do innych wniosków, formułował inne odpowiedzi na te same pytania.

„Nie dosc nauczyc, trzeba bys sie bawil". Jak tworcy literatury polskiego oświecenia realizowali tę zasadę?

Krasicki Pijaństwo) e) teksty są ożywione za pomocą licznych pytań retorycznych i wykrzyknień.