Puszcza Bieniszewska

Puszcza Bieniszewska - kompleks leśny w powiecie konińskim w gminie Kazimierz Biskupi. Drzewostan puszczy jest lasem mieszanym. Na jej obszarze wydzielono cztery rezerwaty przyrody: Podzielona jest na dwa leśnictwa - Głodów na zachodzie i Bieniszew od wschodu. W puszczy znajduje się klasztor kamedułów. Obszar wpisany do obszarów chronionych Natura...

Czytaj Dalej

PUSZCZA

Dawn. miejsce puste, bezludne, pustynia; wielki las dziewiczy; pierwotny; wielkich puszcz liczono w dawnej Polsce sześć: Białowieska, Kampinoska, Kozienicka, Niepołomicka (zob. Niepołomice), Łomżyńska i Zielona; obecnie - większy kompleks leśny; zob. też Las. Głos wołąjącego na puszczy zob...

Krótko o Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym

BIAŁOWIESKA, PUSZCZA, największy w Europie naturalny kompleks leśny, w pd.-wsch. części Niz. Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu gł. Narwi i Jasiołdy; pow. ok. 1460 km2, z czego w granicach Polski ponad 580 km2; drzewostan P.B. reprezentują różne zbiorowiska leśne; wśród...

Mazury

GIŻYCKO

Miasto leży na przesmyku między jeziorami Niegocin i Kisajno, w regionie zwanym Krainą Tysiąca Jezior.

Miasto powstało na miejscu pruskiej osady, która istniała przed podbojem Krzyżaków. W pierwszej połowie XIV wieku Krzyżacy zbudowali tu zamek, spalony w 1365 roku przez Litwinów, następnie...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to rozległy kompleks leśny rozciągający się na północ od Białegostoku i zajmujący 73094 hektarów, z otuliną 125349 hektarów. Niedostrzegany przez naukowców i turystów, zapatrzonych w sąsiednią Puszczę Białowieską, późno doczekał się uznania. W 1970 r...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ochrona krajobrazu

Ochrona środowiska zmierza do zabezpieczenia przed zniszczeniem bądź degradacją walorów przyrodniczych i cech estetycznych krajobrazu na określonych obszarach, z uwzględnieniem ich znaczenia jako terenów rekreacyjnych. Jest ona realizowana przez tworzenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Jałówka

Został utworzony w 1990 roku. Jest to rezerwat częściowy. Zajmuje powierzchnię 277 hm. Za utworzeniem rezerwatu przemawiały duże walory przyrodnicze obiektu, zwłaszcza: znaczne zróżnicowanie ekosystemów ( leśnych, wód płynących, źródliskowych ), różnorodność zbiorowisk roślinnych, występujących w...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Krasne

Został utworzony w 1990 roku. Ten niewielki obiekt o powierzchni 83,61 ha leży po prawej stronie szosy Białystok - Supraśl, w pobliżu stawów rybnych Polskiego Związku Wędkarskiego. Zabiegi hydrotechniczne i okresowe regulacje stanu wody w stawach mają duży wpływ na stosunki wodne w rezerwacie.

Płaski...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat "Woronicza"

Został utworzony w 1989 roku. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Supraśl, obręb Sokółka i zajmuje powierzchnię 133,80 ha. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem geomorfologicznym. Centralną jego część zajmuje płaskodenna, miejscami o stromych brzegach, dolina rzeki Woronicza...

27 Pułk Ułanów

27 Pułk Ułanów im. Króla Stefana Batorego - stacjonował w Nieświeżu. Należał do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. Pułk sformowano 27.VII.1920 roku w Kaliszu. Początkowo nosił on nazwę 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. Kadra tego pułku początkowo składała się z ochotników (głównie na własnych koniach)...

W PUSTYNI I W PUSZCZY, powieść dla młodzieży H. Sienkiewicza

W PUSTYNI I W PUSZCZY, powieść dla młodzieży H. Sienkiewicza, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1910-11, wyd. os. w Warszawie 1911, utwór o rozgłosie równym Quo vadis. Wyrosła ona z podniet lit., do których należała Księga dżungli Kiplinga - cykl nowel o człowieku wychowanym w świecie drapieżnych zwierząt i...

W puszczy Białowieskiej.

Położenie, powierzchnia, historia Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Park znajduje się w centralnej części Puszczy Białowieskiej, najbardziej naturalnego kompleksu leśnego na niżu Europy. Powierzchnia parku (powiększonego o ponad 5 000 ha w 1996 r.) wynosi 10 502 ha, w tym najstarsza część Obszar Ochrony Ścisłej zajmujący 4 747 ha, Park Pałacowy (48 ha) i Ośrodek Hodowli Żubrów (274 ha).

Analiza SWOT, wizja, misja i strategia rozwoju obszarów wiejskich regionu Puszczy Białowieskiej.

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ (praca w załączniku) Tabela - Analiza SWOT MOCNE STRONY: - Unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe Walory przyrodnicze Największym naturalnym bogactwem regionu jest Puszcza Białowieska ? ostatnia ostoja naturalnych lasów kontynentu europejskiego. Jej bogactwo przyrodnicze i pierwotny charakter to rezultat wielowiekowej ochrony, jaką otaczali ją władcy wschodniej części Europy. Różnorodność biologiczna Puszczy to ...

Wykorzystanie lasów do rekreacji i turystyki Podlasia

Najbardziej naturalną formacją przyrodniczą, nierozerwalnie związaną z polskim krajobrazem są lasy. Tworzą warunki do wypoczynku, rekreacji, poprawy zdrowia. Lasy tworzą najwyżej zorganizowane ekosystemy, w których procesy wykorzystania energii słonecznej i akumulacji produktów fotosyntezy oraz neutralizacji skażeń osiągają bardzo wysoki poziom. Dzięki procesom fotosyntezy lasy odnawiają zapasy tlenu w atmosferze, wiążąc zaś dwutlenek węgla z powietrza łagodzą ...

Pojęcia z turystyki.

1.Wyjaśnij następujące pojęcia: turystyka - jest zjawiskiem przestrzennym, należy poznac zagospodarowanie turystyczne tej przestrzeni, stanowi przedmiot badań różnych dyscyplin (politologia, geografia, ekonomia, urbanistyka (...)). Jest to specyficzny rodzaj migracji ludności, gałąź ekonomiki, sposób spędzania wolnego czasu w miejscu nie związanym ze stałym miejscem zamieszkania. Jest zjawiskiem psychologicznym, gdzie człowiek jest podmiotem podróżowania. Jest zjawiskiem ...

Puszcza Białowieska

Jeśli komuś me uda się zobaczyć żubra na wolności, może mu się dokładnie przyjrzeć w Rezerwacie Pokazowym Zwie­rząt Puszczańskich niedaleko Białowieży.

To ostatni pierwotny las nizinny na naszym kontynencie -naturalny charakter zachował m.in. dzięki temu, ze stano­wi! teren łowiecki polskich...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (Nad Niemnem E. Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

I. WSTĘP: Wszystkie wymienione w temacie utwory to obszerne powieści realistyczne, a więc zgodnie z konwencją gatunku są w nich ukazani prawdopodobni, typowi bohaterowie...

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

Człowiek - jego związek z natura i społeczeństwem (NadNiemnem E.Orzeszkowej, Chłopi W. S. Reymonta, Noce i dnie M. Dąbrowskiej)

I. WSTĘP: Wszystkie wymienione w temacie utwory to obszerne powieści realistyczne, a więc zgodnie z konwencją gatunku są w nich ukazani prawdopodobni, typowi bohaterowie...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

I. Wstęp

1.Jan Kochanowski pierwszym twórcą w którego twórczości spotykamy zagadnienie domu i rodziny: “Na dom w Czarnolesie”, “Treny”, pieśń “Wsi spokojna,wsi wesoła...”.Przedstawienie powinności gospodarza i pozostały członków...

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

Pan Tadeusz, “Nad Niemnem”, “Noce i dnie” - historia polskiego domu

I. Wstęp

1.Jan Kochanowski pierwszym twórcą w którego twórczości spotykamy zagadnienie domu i rodziny: “Na dom w Czarnolesie”, “Treny”, pieśń “Wsi spokojna,wsi wesoła...”.Przedstawienie powinności gospodarza i pozostały członków...

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

Indywidualista - istota społeczna. Bohater literacki szuka tożsamości.

 

Człowiek jest istotą społeczną czy też indywidualistą? Bohaterowie literaccy na przestrzeni epok prezentują różne postawy. Jedni szukają miejsca dla siebie w społeczeństwie, w środowisku. Uznanie otoczenia staje się dla...