Puszcza

Czytaj Dalej

PUSZCZA

Dawn. miejsce puste, bezludne, pustynia; wielki las dziewiczy; pierwotny; wielkich puszcz liczono w dawnej Polsce sześć: Białowieska, Kampinoska, Kozienicka, Niepołomicka (zob. Niepołomice), Łomżyńska i Zielona; obecnie - większy kompleks leśny; zob. też Las. Głos wołąjącego na puszczy zob...

Analiza SWOT, wizja, misja i strategia rozwoju obszarów wiejskich regionu Puszczy Białowieskiej.

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH REGIONU PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ (praca w załączniku) Tabela - Analiza SWOT MOCNE STRONY: - Unikatowe walory przyrodnicze i kulturowe Walory przyrodnicze Największym naturalnym bogactwem regionu jest Puszcza Białowieska ? ostatnia ostoja naturalnych lasów kontynentu europejskiego. Jej bogactwo przyrodnicze i pierwotny charakter to rezultat wielowiekowej ochrony, jaką otaczali ją władcy wschodniej części Europy. Różnorodność biologiczna Puszczy to ...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ

Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej to rozległy kompleks leśny rozciągający się na północ od Białegostoku i zajmujący 73094 hektarów, z otuliną 125349 hektarów. Niedostrzegany przez naukowców i turystów, zapatrzonych w sąsiednią Puszczę Białowieską, późno doczekał się uznania. W 1970 r...

W puszczy Białowieskiej.

Położenie, powierzchnia, historia Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Park znajduje się w centralnej części Puszczy Białowieskiej, najbardziej naturalnego kompleksu leśnego na niżu Europy. Powierzchnia parku (powiększonego o ponad 5 000 ha w 1996 r.) wynosi 10 502 ha, w tym najstarsza część Obszar Ochrony Ścisłej zajmujący 4 747 ha, Park Pałacowy (48 ha) i Ośrodek Hodowli Żubrów (274 ha).

Krótko o Puszczy Białowieskiej i Białowieskim Parku Narodowym

BIAŁOWIESKA, PUSZCZA, największy w Europie naturalny kompleks leśny, w pd.-wsch. części Niz. Północnopodlaskiej (Równina Bielska) i na Białorusi, w dorzeczu gł. Narwi i Jasiołdy; pow. ok. 1460 km2, z czego w granicach Polski ponad 580 km2; drzewostan P.B. reprezentują różne zbiorowiska leśne; wśród...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Jałówka

Został utworzony w 1990 roku. Jest to rezerwat częściowy. Zajmuje powierzchnię 277 hm. Za utworzeniem rezerwatu przemawiały duże walory przyrodnicze obiektu, zwłaszcza: znaczne zróżnicowanie ekosystemów ( leśnych, wód płynących, źródliskowych ), różnorodność zbiorowisk roślinnych, występujących w...

Puszcza Białowieska

Jeśli komuś me uda się zobaczyć żubra na wolności, może mu się dokładnie przyjrzeć w Rezerwacie Pokazowym Zwie­rząt Puszczańskich niedaleko Białowieży.

To ostatni pierwotny las nizinny na naszym kontynencie -naturalny charakter zachował m.in. dzięki temu, ze stano­wi! teren łowiecki polskich...

W PUSTYNI I W PUSZCZY, powieść dla młodzieży H. Sienkiewicza

W PUSTYNI I W PUSZCZY, powieść dla młodzieży H. Sienkiewicza, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1910-11, wyd. os. w Warszawie 1911, utwór o rozgłosie równym Quo vadis. Wyrosła ona z podniet lit., do których należała Księga dżungli Kiplinga - cykl nowel o człowieku wychowanym w świecie drapieżnych zwierząt i...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ochrona krajobrazu

Ochrona środowiska zmierza do zabezpieczenia przed zniszczeniem bądź degradacją walorów przyrodniczych i cech estetycznych krajobrazu na określonych obszarach, z uwzględnieniem ich znaczenia jako terenów rekreacyjnych. Jest ona realizowana przez tworzenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat Krasne

Został utworzony w 1990 roku. Ten niewielki obiekt o powierzchni 83,61 ha leży po prawej stronie szosy Białystok - Supraśl, w pobliżu stawów rybnych Polskiego Związku Wędkarskiego. Zabiegi hydrotechniczne i okresowe regulacje stanu wody w stawach mają duży wpływ na stosunki wodne w rezerwacie.

Płaski...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Rezerwat "Woronicza"

Został utworzony w 1989 roku. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Supraśl, obręb Sokółka i zajmuje powierzchnię 133,80 ha. Charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem pod względem geomorfologicznym. Centralną jego część zajmuje płaskodenna, miejscami o stromych brzegach, dolina rzeki Woronicza...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Warunki klimatyczne

Klimat charakteryzuje się znacznym kontynentalizmem. Zima trwa tu ponad 100 dni, a lato ponad 90 dni. Średnia temperatura roczna wynosi ok. + 7°C, średnia temp. lipca + 18°C, średnia temp. stycznia - 4°C, amplituda roczna 22°C. Opady są stosunkowo niewielkie ok. 550 mm rocznie. Dominują wiatry zachodnie o...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Ukształtowanie terenu

Rzeźba terenu powstała podczas zaniku zlodowacenia środkowopolskiego. Występuje tu duże zagęszczenie różnorodnych form geomorfologicznych tworzących zupełnie młody krajobraz polodowcowy, jednakże bez jezior. Najwyższe wzniesienia przekraczają 200 m npm., przy deniwelacji względnej do 80 m i nachyleniu...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Stosunki wodne

Pod względem hydrograficznym obszar ten znajduje się w większości w zlewni Supraśli. Przez wschodnie tereny przebiega dział wodny Wisły i Niemna, a przez północne dział wodny Biebrzy i Supraśli, niższego rzędu. Wytworzyły się tu rzadko spotykane torfowiska wysokie, a w dolinach rzek torfowiska...

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ - Fauna

Teren ten jest miejscem bytowania 154 gatunków ptaków w tym 139 gatunków lęgowych. Z rzadkich gatunków występuje tu między innymi bocian czarny, żuraw, orlik krzykliwy, dzięcioł trójpalczasty, kruk. Duże populacje osiągają gatunki tajgowe, takie jak: orzechówka, gil, krzyżodziób świerkowy i inne. Do...

Biomy kuli ziemskiej - Puszcza Tropikalna

Tropikalne lasy deszczowe są jednym z najstarszych i najbogatszych w gatunki środowisk naturalnych naszej planety. Chociaż zajmują zaledwie 6 procent powierzchni Ziemi, są środowiskiem życia ponad połowy wszystkich gatunków roślin i zwierząt.

Lasy deszczowe tworzą głównie szerokolistne, wieczne...

SIERAKÓW, m. w Wielkopolsce, nad Wartą, na skraju Puszczy Noteckiej

Gdzie 12 II 1813 ros. gen. Czemyszew (m.in. kozacy Jefremowa) rozbił 3-tys. jazdę lit. (m.in. 17 i 19 p. ułanów), wchodzącą w skład armii ks. Eugeniusza Beau-hamais. Do niewoli dostał się gen. Romuald Gie-droyć i kilkunastu ofic. 19 p. ułanów praktycznie przestał istnieć, jego resztki włączono do...