Pustynia lodowa

Pustynia lodowa

Pustynia lodowa (pustynia polarna) – obszar praktycznie pozbawiony pokrywy roślinnej, występuje w strefie podbiegunowej. Obszar pustyni lodowej pokrywa lądolód, czyli gruba warstwa lodu przykrywająca wielki obszar ziemi, o grubości kilku kilometrów, który powstaje w warunkach klimatu polarnego. Na pustyniach polarnych przez cały rok obserwuje się temperatury ujemne (-20 do -50 stopni C.)...

Czytaj Dalej

Pustynie świata (geneza, formy występowania, rodzaje, przykłady). Czy na pustyni spotkasz życie?

- pustynie lodowe (Grenlandia, Antarktyda) - pustynie kontynentalne (Gobi, Takla Makan, Kyzył-kum, Kara-kum) - pustynie obszarów strefy zwrotnikowej (Sahara, Wielka Pustynie Wiktorii) - pustynie związane z zimnymi prądami morskimi (Atacama, Namib) Tylko trzy cechy, tj.

PUSTYNIA - Informacje ogólne

i Irk asz-Szasz na Saharze, Wielka Pustynia Piaszczysta i Wielka Pustynia Wiktorii w Australii, Takla Makan w Kotlinie Kaszgarskiej w Azji; największe obszary pustyń żwirowych i piaszczysto-żwirowych znajdują się na Saharze, Pustyni Libijskiej, Pustynia Gibsona (Australia), Gobi, a pustynie kamieniste - na Saharze (Ahaggar, Tibasti, Al-Hamada al-Hamra, Tanizruft), w części Pustyni Arabskiej, na znacznych obszarach ...

Główne rodzaje pustyń

Pustynia tego typu występuje w centralnej części Sahary - masywy: Ahaggar, Tibesti, Dar Fur. Pustynie żwirowe występują na bardzo du­żych obszarach Sahary i pustyni Gibsona w Australii.

Roślinność strefy subarktycznej i arktycznej

Na obszarach skalistych tundra przechodzi w arktyczną pustynię skalistą. Pustynia lodowa - roślinność występuje tylko na skałach wystających ponad lodem.

Charakterystyka rolnictwa Egiptu - Charakterystyka warunków naturalnych

d) Przeważającą część Egiptu zajmują pustynie (Libijska i Arabska), stanowiące około 94% powierzchni całego państwa, bardzo ubogie w roślinność i wodę.

Człowiek a klimat - FUNDAMENT Z LODU

Ocieplanie klimatu wskutek emisji przez człowieka do atmosfery CO2 i innych tzw. gazów cieplarnianych jest nie potwierdzoną hipotezą, opartą na argumentacji teoretycznej i modelowaniu komputerowym. Najważniejszym fundamentem tej hipotezy są wyniki analiz rdzeni lodu z Grenlandii i Antarktydy.

Ze względu na...

Gleby na świecie i ich związek z roślinnością

Strefa gleb zwana jest pedosferą.

Gleba jest to mniej lub bardziej rozdrobniona, przekształcona i ożywiona powierzchniowa część gruntu. Wytwarza się z różnych skał wskutek działania klimatu, organizmów żywych, wody, rzeźby terenu, często także przy udziale człowieka. Przy powstawaniu gleby ważną...

Lasy Równikowe, Pustynie, Sawanny

Na pustyni jest zawsze bardzo ciepło. Wiatry na pustyni często mają charakter trąb powietrznych, które porywają liście i kamyki tworząc burze pyłowe.

RODZAJE CHMUR

Nazwa łacińska Nazwa polska Symbol Wysokość występowania Charakterystyka

Cirrus Pierzaste Ci 5-13 km Pojedyncze, delikatne, włókniste. Nie dają opadów, zapowiadają zmianę pogody

Cirrocumulus Kłębiasto-pierzaste Cc 5-13 km Pierzasta lub warstwowa ławica "baranków". Nie daje opadów, ale zapowiada...

Układ Słoneczny - Planety lodowo - skalne

Do tej grupy planet należy Pluton, a także większość dużych i średnich satelitów dużych planet. Gęstość planet tej grupy wynosi najczęściej od 1000 do 2000 kg/m3. Największy Ganimedes ma gęstość 1950 kg/m3. Dzięki zdjęciom sond Voyager uzyskano wiele informacji o powierzchni planet...

Biomy kuli ziemskiej - Pustynie

Pustynie chłodne są gorące w ciągu dnia i zimne w nocy, podczas gdy pustynie gorące są gorące w ciągu dnia i ciepłe w nocy. Zwierząt na pustyni jest bardzo mało i - podobnie jak rośliny - przystosowują się do braku wody.

Ekspansja pustyni

Rzeki, które niosą ziemię wypłukaną w górnym biegu i powodują przedwczesne zamulanie ujść, także przygotowują ekspansję pustyni.

Pustynia Tanami

Na Terytorium Północnym znajduje się jeden z największych australijskich rezerwatów przyro­dy - Pustynia Tanami.

Tajemnicze budowle

Mniej więcej 5000 km na południe od pustyni Mohawe znajduje się wielka kolekcja najsłynniej­szych chyba tajemniczych rysunków naziemnych - rysunki z płaskowyżu Nazca w Peru. Zaintrygowani szerokimi traktami - wytyczonymi w ten sam spo­sób jak rysunki na pustyni Mohawe.

Lasy iglaste

Na północy lasy szpilkowe graniczą z tundrą i pustynią lodową, a na południu w Azji ze stepem i pustyniami.

Pustynie

Pustynie chłodne są gorące w ciągu dnia i zimne w nocy, podczas gdy pusty­nie gorące są gorące w ciągu dnia i ciepłe w nocy. Pustynie Ameryki Północnej są pustyniami chłod­nymi, a Sahara i Atakama to pustynie gorące.

Największe pustynie

Pierwsza, Atakama, ciągnie się wzdłuż zachodnich wybrzeży Ameryki Łacińskiej i dochodzi do wschodniego wybrzeża jako Pustynia Patagońska. Druga to w zasadzie gru­pa pustyń w Azji środkowej - Pustynia Turkiestańska, Gobi, Takla Makan i Thar.

Jak powstaje pustynia?

Innego rodzaju pustynie tworzą się na ob­szarach „osłoniętych od deszczu", czyli na tere­nach, gdzie wilgotne powietrze nie ma dostępu ze względu na sąsiedztwo gór lub znaczne oddalenie od zbiorników wodnych. Paradoksalnie, pustynie powstają również tuż nad brzegami oceanów.

Jakie są największe pustynie świata?

Na terenie Afryki znajduje się nie tylko najwięk­sza pustynia świata - Sahara - lecz również, poło­żona nad brzegiem oceanu, Pustynia Namib, Pus­tynia Arabska oraz znajdująca się na południu kontynentu półpustynia Kalahari.

Co to są pustynie piaszczyste?

Dla większości ludzi, pustynia to rozległy teren przypominający piaskownicę.