Puchar Narodów Afryki 2014

Czytaj Dalej

Republika Południowej Afryki - WIADOMOŚCI OGÓLNE

Do Republiki Południowej Afryki należą także dwie niewielkie (413 km2), niezamieszkane wyspy w południowej części Oceanu Indyjskiego - Wyspy Księcia Edwarda.

STANLEY Sir Henry Morton

badacza Afryki, Pierre Savorgnan de Brazza, 1852-1905. Swoją ostatnią wyprawę afrykańską, opisaną w książce W najczarniejszej Afryce (1890, wyd. W czeluściach Afryki), przedsięwziął na polecenie rządu bryt.

Wspólnota Narodów

Sankcje ekonomiczne i negocjacje nie przyniosły rozwiązania, a afrykańscy członkowie Wspólnoty byli niezadowoleni z niezdecydowania rządu brytyjskiego w tej sprawie.

Zacznijmy może od organizacji powołanej dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa, jaką była Liga Narodów. Ale proszę nie koncentrować się tylko i wyłącznie na niej, jej członkach, zagadnieniach czysto teoretycznych, poszerzmy sobie dyskusję

Pomysł utworzenia organizacji międzynarodowej w celu obrony pokoju i organizowania współpracy państw świata wysunął prezydent USA Woodrow Wilson w swoich " 14 punktach ". Podczas konferencji pokojowej w Paryżu, 28 kwietnia 1919r. uchwalono Pakt Ligi Narodów, który został włączony do Traktatu Wersalskiego. Wśród 32 państw założycielskich była też Polska. Liga była pomyślana jako, z jednej strony, narzędzie zachowania pokoju, "aby - jak to ujmowano - zapewnić światu ...

„Trudny i trwały będzie , poeto, twój urząd”- słowa Leopolda Staffa potraktuj jako punkt wyjścia do rozważań o roli poezji i poety w Polsce w różnych epokach.

Odbiorcami poezji bywają ludzie w różnym wieku , i młodzi , i starsi , którzy szukają w niej wyrazu własnych uczuć i doświadczeń. Wszystkich łączą pytania o własną tożsamość: o to kim jestem , dokąd zmierzam i dokąd chciałbym dojść, by siebie by siebie określić...

Romantyzm pytania

Granice czasowe, wyjaśnienie nazwy epoki, sytuacja polityczna kraju.

Romantyzm to okres w dziejach kultury i literatury europejskiej przełomu XVIII i XIX w. Romantyzm powstał na fali europejskich ruchów wolnościowych, które nawiązywały do ideałów Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W Anglii romantyzm...

DEKLARACJA ZASAD PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO DOTYCZĄCYCH PRZYJAZNYCH STOSUNKÓW I WSPÓŁDZIAŁANIA PAŃSTW ZGODNIE Z KARTĄ NARODÓW ZJEDNOCZONYCH

 

Zgromadzenie Ogólne,Potwierdzając słowa Karty Narodów Zjednoczonych, że utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz rozwój przyjaznych stosunków i współdziałania między narodami należą do podstawowych celów Narodów Zjednoczonych,Przypominając, że ludy Narodów Zjednoczonych są...

Karta Narodów Zjednoczonych- cele i zasady

 

Artykuł 1

Cele Organizacji Narodów Zjednoczonych są następujące:

Utrzymać międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo, stosując w tym celu skuteczne środki zbiorowe dla zapobiegania zagrożeniom pokoju i ich usuwania, tłumienia wszelkich aktów agresji i innych naruszeń pokoju, łagodzić lub...

Karta Narodów Zjednoczinych - członkowie

 

Artykuł 3

Pierwotnymi członkami Organizacji Narodów Zjednoczonych są państwa, które wziąwszy udział w Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Organizacji Międzynarodowej w San Francisco bądź podpisawszy uprzednio Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942 r, podpisały i ratyfikowały...

„Polska Chrystusem”, „Polska Winkelriedem” czy „pawiem i papugą narodów”? Wizje Polski w literaturze romantycznej.

 

Romantyczne hasło „Polska Chrystusem narodów” wyraża ideę mesjanizmu, stworzoną przez Mickiewicza po upadku powstania listopadowego i przedstawioną w „Dziadach” cz. III. Posługując się symbolami zaczerpniętymi z Ewangelii, ukazał Polskę jako Mesjasza narodów i przypisał jej wyjątkowe posłannictwo...

"Polska Winkelriedem narodów". Hasło Słowackiego uzasadniające jego polemiczny charakter wobec hasła A. Mickiewicza "Polska Chrystusem narodów"

Hasło winkelriedyzmu głosi Kordian na szczycie Mont Blanc. Słowacki zamieszczająjako własną, specyficzną, odmienną nieco od mickiewiczowskiej, koncepcję mesjanizmu narodowego. Myśl ta odwołuje się do średniowiecznej historii Winkelrieda - rycerza szwajcarskiego, który w trakcie bitwy wbił sobie w...

Polska – Rosja – wizerunek narodów w dziełach romantyków

Dominująca w literaturze polskiego romantyzmu problematyka walki narodowowyzwoleńczej sprzyjała tworzeniu obrazów i przeprowadzaniu analizy postaw i wzajemnych relacji narodu polskiego i rosyjskiego oraz carskiej władzy. Kontakty polskich poetów z rewolucjonistami rosyjskimi skłaniały pisarzy do głoszenia...

"Polska Mesjaszem narodów" - "Polska Winkelriedem narodów". Porównaj stanowiska Mickiewicza i Słowackiego wobec walki o wolność

Mickiewicz w swoim dramacie "Dziady" podjął temat przyszłości Polski. Tę wizję proroczą pragnie najpierw wygłosić Konrad w zakończeniu "Sceny więziennej", czyli w tzw. "Małej Improwizacji". Bohater czuje w sobie moc wizjonerską, więc wznosi się ponad naród i rzeczywistość, aby czytać dzieje swej...

ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO - Średniowiecze - „Rodzina narodów chrześcijańskich”

okres średniowiecza nie sprzyjał rozwojowi stosunków międzynarodowych ani prawa regulujących te stosunki;

struktura międzynarodowego układu średniowiecznego składała się z państw o ustroju monarchii stanowej, powstało kilka państw o podobnych ustroju...

Rodzaje państw ze względu na ich strukturę - Wspólnota Narodów (brytyjska) – Commonwealth

- Szczególna forma prawnomiędzynarodowych stosunków i więzi jakie łączą państwa wchodzące w skład imperium brytyjskiego (uprzednio jako kolonie lub dominia).

- Proklamowanie w 1926 r. brytyjskiej Wspólnoty Narodów, po drugiej wojnie światowej – Wspólnota Narodów;

- W skład wchodzą dominia, republiki i...

Międzynarodowa ochrona praw człowieka - Zasada poszanowania praw człowieka W Karcie Narodów Zjednoczonych

Postanowienia Karty NZ. Zgodnie z ust.3 art.1 Karty, ONZ zmierza: do osiągnięcia międzynarodowej współpracy przy „rozwiązaniu zagadnień międzynarodowych o charakterze gospodarczym, społecznym, kulturalnym lub humanitarnym, jak również przy popieraniu swobód dla wszystkich bez różnicy rasy, płci, języka...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Karta Narodów Zjednoczonych

Podstawą istnienia i działania ONZ jest jej Karta Podpisana w San Francisco 26 czerwca 1945r. Karta jest umową obejmującą 111 art. ,załącznikiem do Karty jest Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości

„Karta”- w języku angielskim oznacza dokument szczególnej wagi , konstytucję lub deklarację o...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Cele i zasady Narodów Zjednoczonych

Art..1 Kart NZ wymienia cztery cele jakim ma służyć ONZ

-1-utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa

-2-rozwijanie przyjaznych stosunków miedzy narodami, opartych na poszanowaniu zasady równości praw i samostanowienia narodów

-3-rozwiązywanie w drodze współpracy zagadnień międzynarodowych o...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Członkowstwo ONZ

Karta rozróżnia 2 kategorie członków:

1)pierwotnych: dzielimy jeszcze na 2 kategorie:

•Państwa , które uczestniczyły w konferencji w San Francisco i podpisały i ratyfikowały Kartę NZ

•państwa , które podpisały Deklarację Narodów Zjednoczonych z 1 stycznia 1942r. oraz podpisały i ratyfikowały Kartę...

Organizacja Narodów Zjednoczonych - Organy ONZ

Podział miejsc między grupami regionalnymi: -14 miejsc dla Afryki -11 miejsc dla Azji -6 miejsc dla Europy Zachodniej -10 miejsc dla Ameryki Łacińskiej -13 miejsc dla Europy Zachodniej i innych Ad4)składa się z 5 stałych członków rady Bezpieczeństwa państw zarządzających terytoriami powierzonymi , wybranych przez Zgromadzenie Ogólne na 3 lata.