Psychoza

Czytaj Dalej

Psychoza schizoafektywna (zaburzenia schizoafektywne)

Wielu autorów traktuje zaburzenia te jako „trzecią endogenną psychozę, odrębną od psychoz schizofrenicznych, afektywnych czy „prapsychozy”.

Co to jest psychoza maniakalno-depresyjna?

Psychoza maniakalno-depresyjną występuje bardzo rzadko -dotyka przeciętnie osiem osób na tysiąc. Ponad 80% chorych na psychozę maniakalno-depresyjną moż­na skutecznie wyleczyć.

Psychoza Korsakowa

Najczęściej początek psychozy — to epizod majaczeniowy, ale może też być powolne nasilanie się zaburzeń pamięci. Choć psychoza Korsakowa- nie zdarza się często, jeśli zaistnieje, pacjent wymaga długotrwałej i stałej opieki.

Co to jest psychoza?

Tak jak w przypadku nerwicy, u pacjenta cierpiącego na psychozy występuje zaburzone zachowanie.

Psychoza maniakalno-depresyjna

psychoza maniakalno-depresyjna; dawniej stosowane określenie jednost­ki nozologicznej, w skład której wcho­dzą wyróżniane obecnie: -> choroba afektywna dwubiegunowa oraz -> choroba afektywna jednobiegunowa.

Psychozy

psychozy; choroby psychiczne; za­burzenia psychiczne nasilone w stop­niu wyraźnie zaburzającym dostoso­wanie społeczne, w których występu­ją takie objawy, jak: -> urojenia, -> omamy, -> depresja i inne zaburzenia nastroju, -> zaburzenia świadomości itp.

Psychozy reaktywne

psychozy reaktywne; grupa psy­choz, u podłoża których leżą traumatyzujące przeżycia i utrzymująca się (związana z nimi) trudna sytuacja życiowa.

Psychozy starcze

psychozy starcze; nie różnią się one w istotny sposób od p.

Gerontologia: Cechy ciemnej strony starości - Psychozy wieku starczego (zespoły urojeniowe, schizofrenia o późnym początku, parafrenia)

Jest to grupa zaburzeń psychicznych o bardzo zróżnicowanym obrazie klinicznym, niejednorodnym przebiegu. Mamy tu do czynienia z występowaniem omamów słuchowych, wzrokowych, interpretacji urojeniowych, i urojeń prześladowczych. Chorzy często mają urojenia prześladowcze, skarżą się na swoich opiekunów...

ZABURZENIA PSYCHICZNE ZWIĄZANE Z INTOKSYKACJĄ ALKOHOLOWĄ (ALKOHOLIZM I PSYCHOZY ALKOHOLOWE)

Używanie alkoholu może mieć różny charakter. Ma ono miejsce jako zwyczaj przyjęty społecznie, w różnych postaciach w poszczególnych kulturach. Jest to picie towarzyskie lub, jako środek spożywczy, alkohol używany jest regularnie do posiłków.

O nadużywaniu alkoholu (piciu nadmiernym) mówi się wtedy...

PSYCHOZA MANIAKALNO--DEPRESYJNA

Z tych badań zrodziły się dwie popularne koncepcje psychoz afektywnych: katecholaminowa i indoloaminowa.