Psychoterapia

Czytaj Dalej

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psychoterapia: Psychoterapia indywidualna i grupowa oraz rodzinna

Psychoterapia grupowa także jest różnie ujmowana przez przed­stawicieli poszczególnych kierunków - można mówić o grupowej terapii analitycznej w kilku wersjach, o grupowej terapii zachowania i o podejściu systemowym.

Pojęcie psychoterapii, jej rodzaje i metody.

W obrębie psychoterapii bezpośredniej wyróżnia się formę psychoterapii aktywnej i podtrzymującej. Badanie wyników psychoterapii wydaje mi się równie ważne jak badanie procesu psychoterapii.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psychoterapia

W prezentacji psychoterapii spec­jaliści najczęściej porządkują informacje, pisząc o następujących sprawach: • o zjawiskach i procesach zachodzących w psychoterapii, • o metodach osiągania zmian w toku psychoterapii, • o formach organizacji psychoterapii.

Psychoterapia

W praktyce terapeutycznej najważniejsza jest znajomość i umiejętność postępowania zgodnie z odpowiednią metodyką pomocy psychologicznej Psychoterapia może być metodą zasadniczą pomocy psychologicznej lub pomocniczą w farmakoterapii prowadzonej przy zaburzeniach psychicznych Cele psychoterapii a/ diagnoza przyczyn i objawów zaburzeń psychicznych b/ zmiana struktury przebiegu procesów intrapsychicznych / wewnątrz/ / poznawczych/ , emocjonalnych / ...

Rola środowiska rodzinnego w powstawaniu zaburzeń i psychoterapia.

Psychoterapia - planowe, intencjonalne, systematyczne oddziaływanie na pacjenta (klienta), przy pomocy słowa w ramach specyficznego kontaktu, w celu osiągnięcia sprecyzowanego celu, przy pomocy różnych metod czy technik Rodzaje psychoterapii - Psychoanaliza Celem terapii psychoanalitycznej jest wydobycie tłumionych przez pacjenta, głęboko ukrytych impulsów i konfliktów, które miały miejsce w dzieciństwie.

Psychoterapia Carla R. Rogersa.

Rogersa, gdyż niezależnie od własnych preferencji w tej dziedzinie może ona wiele wnieść do sposobu myślenia o psychoterapii w ogóle. Stanislav Kratochvil Podstawy psychoterapii.

Psychoterapia

Można tu mówić o psychoterapii: a) indywidualnej, b) grupowej (w której wykorzystuje &ię nie tylko związek terapeuty z pewną liczbą pacjentów, ale również ich oddziaływanie na siebie), c) psychoterapii wykorzystującej oddziaływanie środowiska, w jakim pacjent spędza większość czasu.

RODZAJE POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ KLINICYSTY - Psychoterapia: Zjawiska zachodzące w psychoterapii

W psychoterapii dyna­micznej istotne znaczenie ma zjawisko przeniesienia swoich uczuć i postaw doświadczanych wcześniej wobec osób znaczących na terapeutę.

Psychoterapia

Istnieją też kierunki psychoterapii (behawioralne) wykorzystujące teorie i techniki warunkowania instrumen­talnego i doprowadzające do zamie­rzonych zmian w zachowaniu jed­nostki nawet bez aktywnego jej udzia­łu.

Podstawy psychoterapii

Zgadzam się z poglądem Torreya, że skuteczność psychoterapii zależy od 4 czynników: 1) wspólnego obrazu świata, dzięki czemu łatwiej można określić zaburzenie; 2) od osobistych cech terapeuty, które moim zdaniem mają duży wpływ na przebieg psychoterapii, samopoczucie pacjenta i jego chęć do współdziałania; 3) od nadziei pacjenta na wyleczenie, zaufaniu terapeuty do swoich możliwości, gdyż wiara w te czynniki odgrywa moim zdaniem jeden z podstawowych ...

Arteterapia - zastosowanie rysunku w psychoterapii

Rysowanie znajduje zastosowanie w procesie poznawania chorego, stanowi też cenną pomoc w czasie samej psychoterapii. Oster Gerald, Gould Patricia, Rysunek w psychoterapii, Gdańsk 2001r.

Psychoterapia w rehabilitacji

Postępowanie psychoterapeutyczne obejmuje często nie tylko osobę, u której wystąpiło upośledzenie sprawności, ale również jej najbliższych (-> psychoterapia ro­dzin).

Czym jest psychoterapia?

Przed rozwojem psychoterapii większość chorych umysłowo poddawano elektroterapii - leczeniu elektrowstrząsami (ECT) - polegającej na przepływie prądu elektrycznego przez przednią część czaszki pacjenta.

GRUPOWA PSYCHOTERAPIA

Próby wykorzystaniaspontanicznej dramatyzacji teatralnej służącej psychoterapiirozpoczął 1911 w Wiedniu Moreno (działający później w StanachZjedn. Kratochvíl, Skupinová psychoterapie neuros, Pr 1978 (Zagadnienia g. Strojnowski, Psychoterapia, Wwa 1985; B.

PSYCHOTERAPIA

Głównym celem i warunkiempowodzenia psychoterapii i wielu jej technik i metod stosowanych zarównow medycynie klasycznej, jak w medycynie niekonwencjonalnej jest czynne -świadome lub podświadome - zaangażowanie się pacjenta w proces leczenia. Wszystkie stosowane w psychoterapii zabiegi opierają się na psychosomatycznej zasadzie -> HOLIZMU.

Psychoterapia

System wiedzy z reguły jest skutkiem przyjęcia bardziej lub mniej jednolitej koncepcji, co wyznacza kierunek lub szkołę psychoterapii (zob. też —»■ metody badań psychologicznych, —»• psychoterapia, metody).

Jakie są negatywne opinie o psychoterapii?

Trudno jest udowodnić, że któraś z psychoterapii jest naprawdę skuteczna.

Psychoterapia elementarna

psychoterapia elementarna; ochrona pacjenta przed sytuacjami jatrogenny-mi, zwiększenie jego odporności psy­chicznej, nauczenie go umiejętności lekceważenia zaburzeń mniej ważnych, a czerpania satysfakcji z osiągnięć.

Psychoterapia grupowa w padaczce

psychoterapia grupowa w padaczce; jest pomocniczą metodą terapeutycz­ną (obok zasadniczego leczenia far­makologicznego czy operacyjnego).

Psychoterapia podtrzymująca

psychoterapia podtrzymująca; bu­dzenie lub podtrzymywanie dobrego samopoczucia; wyjaśnianie, perswaz­ja, oddziaływanie leczniczo-wychowawcze.