Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Opanowywanie stresu

a) Techniki relaksacyjne – mają na celu obniżenie poziomu pobudzenia sportowców.

- technika biologicznego sprzężenia zwrotnego – polega na obserwacji reakcji naszego organizmu (temperatura ciała, tępo pracy serca). Należy w momencie gdy nie jesteśmy pod wpływem lęku i stresu zmierzyć swoje reakcje, a...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Natura postaw

a) Podejście funkcjonalne – badanie powodów dla których przyjmujemy daną postawę, oraz tego, co dzięki niej zyskujemy – przyjmowanie postaw zgodnie z tą naturą pełni trzy psychologiczne funkcje:

- adaptacyjną – polega na wykorzystaniu określonych postaw do osiągnięcia zamierzonych celów

- poznawczą –...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Pomiar postaw

Postawy można mierzyć na 2 sposoby – pośredni- fizjologiczna reakcja na wieloznaczny obraz (tarcze z plamami); bezpośredni – wybierany prze psychologów podzielony na trzy różne sposoby określonymi skalami:

a) Skala Likerta – charakteryzuje się zadawaniem pytań w oparciu o wszystkie trzy aspekty podejścia...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Kształtowanie postaw wobec sportu

a) Osobowość, geny i postawy – postawy na temat sportu mogą wynikać z genów człowieka. Mogą nas predysponować do konkretnych dyscyplin sportowych. Nie ma jednak czegoś takiego jak gen sportu. Potwierdzeniem tej teorii jest fakt, że bliźnięta jednojajowe rozdzielone, mają więcej podobnych poglądów na...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Postawy wobec sportu i działalności sportowej

Między postawą, a zachowaniem wobec sportu istnieje silny związek. Możemy wnioskować o postawach na podstawie zachowań wobec jej obiektu, przy założeniu jednak, ze mamy dodatkową informację w postaci tego, czy postawa jest postrzegana społecznie pozytywnie czy negatywnie. Obrazuje to teoria działania...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Postawy wobec sportu - Zmiana społecznych postaw wobec sportu

a) Dysonans poznawczy – jest uczuciem, kiedy dana postawa jest w niezgodności z sytuacją lub intencją. Aby uniknąć tego uczucia zmieniamy zachowanie lub zmieniamy całą postawę. W takim przypadku możemy wpłynąć na postawę poprzez podanie przykładu pozytywnego postawy w chwili dysonansu. Zostanie wtedy...

Psychologia sportu - Matt Jarvis - Przedmiot badań psychologii sportu

Opis (odnosi się zarówno do rywalizacji, treningu, nauczania i odnowy biologiczne) wyjaśnianie, przewidywanie i modyfikowanie zachowań człowieka związanych z działalnością człowieka. Zachowania te dotyczą bezpośrednio sportowców oraz nauczycieli i trenerów jak i pośrednio widzów i...

Psychologia sportu - Matt Jarvis - Zadania psychologii sportu

Poznanie wymogów, które stawiane jest człowiekowi uprawiającemu sport, z uwzględnieniem jego możliwości, różnic indywidualnych oraz warunków działania

Badanie faktów i prawidłowości ukazujących specyficzne zachowania i rozwój człowieka podejmującego formę działalności...

Psychologia sportu - Matt Jarvis - Psychologia sportu jako nauka stosowana

Stosowana psychologia sportu jest tą częścią dyscypliny, która zajmuje się, wykorzystaniem teorii, zasad i technik, zaczerpniętych z psychologii, w celu poprawy poziomu osiągnięć oraz osobistego rozwoju osób uprawiających sport Podstawowym i najistotniejszym celem psychologii sportu jest podnoszenie poziomu wykonania.

Psychologia w wychowaniu fizycznym i sporcie

Książka Matta Jarvisa, „Psychologia sportu” wydana przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne stara się wyjaśnić rolę psychologii w sporcie i polecana jest zarówno psychologom, opiekującym się zawodnikami, jak i wielu innym osobom, profesjonalnie czy też amatorsko pasjonującym się sportem.

Psychologia procesów poznawczych - Interpretacja znaczenia

1. Interpretacja znaczenia

Dane sensoryczne muszą być przechowane dopóki, dopóty nie zostaną porównane z zawartością pamięci.

Pamięć sensoryczna (ultrakrótka) przechowuje dokładny obraz przez 500 msek.

Pojemność tej pamięci wynosi około 18 elementów.

Przechowywane są w niej wyłącznie informacje...

Psychologia procesów poznawczych - Eksperyment Sperlinga

Sperling w swoim eksperymencie eksponował przez okres około 50 msek matrycę zawierającą 9 elementów, a potem dźwięk informujący, którą część matrycy należy odtworzyć.Po zakończeniu ekspozycji (odroczenie mogło wynosić do 500 msek) eksponował bodziec sygnalizujący, jaką część planszy należy...

Psychologia procesów poznawczych - Maskowanie wzrokowe

Pamięć sensoryczna wrażliwa jest na maskowanie wzrokowe.

Bodziec, który eksponowany jest po bodźcu pierwotnym w przedziale 75-300 msek, nakłada się na bodziec pierwotny.

Ludzie nie widzą żadnej przerwy między tymi bodźcami. Można zatem w spostrzeżeniu „złożyć” dwa różne elementy.

Maskowanie jest...

Psychologia procesów poznawczych - Funkcja pamięci sensorycznej

Pamięć sensoryczna pełni funkcje bufora poznawczego – tj. zatrzymuje  informacje sensoryczne (wzrokowe, słuchowe, dotykowe,  do czasu ich wykorzystania. W tym czasie następuje „przekład” z kodu percepcyjnego na kod pamięciowy. Przekład ten został ukazany w eksperymencie Posnera.

Psychologia procesów poznawczych - Eksperyment Posnera

W eksperymencie tym eksponowano litery równocześnie albo jedną po drugiej.

Zadaniem badanych było porównywanie liter ze względu na różne kryteria:

a) identyczność fizyczna np. za identyczne uznawano pary AA, aa, bb

b) identyczność nominalna np. za identyczne uznawano pary Aa, Bb

c) identyczność...

Psychologia procesów poznawczych - Gotowość percepcyjna

W okresie przechowania w pamięci sensorycznej człowiek szuka schematu, do którego najlepiej pasują elementy sensoryczne. Gotowość percepcyjna zależy zarówno od determinant zewnętrznych jak i wewnętrznych. Do determinant zewnętrznych zaliczamy:

1. Częstość uprzednich doświadczeńSmakosz alkoholi bardzo...

Psychologia procesów poznawczych - Percepcja bezpośrednia - Gibson

Gibson uważa, że informacja o otoczeniu jest pełna i nie wymaga przy interpretacji korzystania z danych pamięciowych. Mamy specjalne zdolności (affordances), przystosowane do wyodrębniania cech ważnych adaptacyjnie. Na rysunku przedstawiono sytuację, w której różne wskaźniki odległości i perspektywy są...

Psychologia procesów poznawczych - Trafność ekologiczna

Co właściwie spostrzegamy? W eksperymentach laboratoryjnych eksponowano bardzo proste bodźce, które nie przypominały rzeczywistych przedmiotów i w związku z tym pojawia się pytanie, czy mamy prawo generalizować wyniki takich badań na sytuacje spostrzegania rzeczywistych przedmiotów w ich naturalnym...

Psychologia cech G.W. Allporta

Cechy jako podstawowe jednostki strukturalne osobowości

Definiował cechy jako predyspozycje do reagowania w określony sposób

Uważał, że cechy rzeczywiście istnieją i są osadzone w „systemie neuropsychicznym”(cechy wynikają z fizycznych i biologicznych różnic między...

Psychologia cech osobowości R.B. Cattella

Stosował analizę czynnikową

Najpierw wyróżnił 15 potem 16 a na końcu 21 cech(czynników podstawowych)

Przy pomiarze osobowości stosował obserwację, kwestionariusze i pomiar laboratoryjny

Interesował się dziedziczeniem cech (1/3 dziedziczenie, 2/3 środowisko)

Interesował...