PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA C.G. JUNGA

We wspomnianych wykładach dokonał określenia metodolo­gicznego punktu widzenia tej psychologii, którą reprezentował:   “Ten punkt widzenia ma charakter wyłącznie fenomenologiczny, tj.

TRZY REGUŁY PSYCHOLOGII PERCEPCJI

  Reguła równowagi     Psychologia percepcji odkryła pewne reguły organizujące spostrzeganie przez człowieka obrazu.

Psychologia społeczna

  Psychologia społeczna to naukowe badanie sposobu, w jaki myślimy, odczuwamy i zachowujemy się pod wpływem rzeczywistej bądź wyobrażonej obecności innych; koncentruje się na tym, co powoduje, że nawet inteligentne i silne jednostki popełniają poważne błędy, stając w obliczu sprzecznych rad w odniesieniu do decyzji o wielkiej wadze.

Psychologia społeczna - ważne pojęcia

Socjologia dostarcza ogólnych praw i teorii dotyczących społeczeństw, a nie jednostek; Psychologia społeczna bada procesy psychologiczne pojawiające się, gdy ludzie przebywają ze sobą, co powoduje, że stają się podatni na wpływ społeczny; Psychologia osobowości bada właściwości, które powodują, że jednostki są unikatowe i różnią się od siebie.

Psychologia a antropologia

Psychologia wyrosła z filozofii, kiedyś była to psychologia filozoficzna. Psychologia racjonalna korzysta z badań psychologii doświadczalnej, ale musi pamiętać, że jest nauka filozoficzną i opiera się na metafizyce.

Teorie władzy - Władza jako właściwość jej nosiciela (ujęcie bliskie psychologii)

- władza jako zespół środków do osiągnięcia przyszłych celów (siła fizyczna, umiejętności, zasoby finansowe)

- władza jako charakterystyka osobowa, grupy społecznej czy instytucji

- jest niezależna od systemu

- krytyka tego ujęcia: proces powstawania władzy determinują tu tylko warunki...

Model psychologii poznawczej

Termin „poznanie” oznacza proces poznawania w najszerszym sensie, obejmującym percepcje, pamięć, ocenianie, mowę itd. Lecz odnosi się on również do wyniku czy wytworu aktu poznawania. Koniecznym warunkiem wszechstronnego rozwoju intelektualnego jest uwolnienie się procesu konceptualizacji od jego...

Tradycje paradygmatu poznawczego w psychologii

Psychologowie od dawna interesują się badaniem rozwoju procesów poznawczych. Istnieje pewien brak ciągłości pomiędzy procesami poznawczymi u dzieci i u dorosłych. Dzieci zaczynają życie jako naiwni realiści przyjmując pozory za dobrą monetę. Według PIAGETA, rozwój poznawczy zachodzi wtedy, gdy dzieci...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Definicja agresji

Agresja – nie jest rywalizacją bo rywalizacja jest postawą, nie jest tez gniewem, bo gniew jest emocją. Jest zachowaniem, którego celem jest sprawienie drugiej osobie przykrości.

Agresja wroga – jest zachowaniem, którego intencja jest wyrządzenie drugiej osobie krzywdy.

Agresja instrumentalna – jest to takie...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Teorie agresji

a) Teoria instynktów – instynkt – wrodzona skłonność do zachowania się w określony sposób. Zgodnie z Freudowską teoria rodzimy się wyposażenie w dwa instynkty (popęd śmierci –tanatos; popęd życia –eros). Popęd śmierci wywołuje u nas skłonności agresywne. Agresji nie możemy wyeliminować z naszego...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Czy sport nasila, czy redukuje agresję

Zgodnie z teorią instynktów i frustracji agresji sport łagodzi agresję, gdyż ćwiczy nam się lepiej, gdy jesteśmy sfrustrowani lub zdenerwowani. Jednak teoria społecznego uczenia się mówi, że trenowanie sportów agresywnych modeluje zachowania agresywne. Nowe badania zaprzeczają temu, ponieważ trenowanie...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Agresja w sporcie - Redukowanie agresji

Warunki kontraktu są omawiane wspólnie z trenerem, zawodnikiem i psychologiem.

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna

Motywy wewnętrzne – uczestnictwa w sporcie to podniecenie, radość zamiłowanie do działania oraz możliwość zaprezentowania i poprawy swoich umiejętności – czyli w skrócie to wszystko co sprawia, że sport nas bawi i cieszy.

Motywy zewnętrzne – mogą przejawiać się w formie trofeów, nagród, oraz...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja w perspektywie humanistycznej

Teoria potrzeb Maslowa – opracował on teorię motywacji odnoszącą się do potrzeb wyszczególniając jakie potrzeby musza być zaspokajane w pierwszej kolejności, dopiero po zaspokojeniu potrzeb niższego rzędu rodzi się w nas motywacja do zaspokojenia kolejnej potrzeby w hierarchii potrzeb. Priorytetem są...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Motywacja osiągnięć

Teoria potrzeby osiągnięć McClellanda i Atkinsona – jest związkiem między pragnieniem sukcesu, a lękiem przed porażką można to zobrazować w następującym równaniu – motywacja osiągnięć = pragnienie sukcesu – lęk przed porażką – wynika z tego, w celu osiągnięcia większej motywacji musimy bardziej...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Motywacja w sporcie - Podejście poznawcze do motywacji

a) Atrybucja – czyli, szukanie przyczyn zachowań innych poprzez zadawanie pytań „dlaczego tak postąpili”.

b) Atrybucje wewnętrzne i zewnętrzne.

- atrybucja wewnętrzna – oznacza przypisanie odpowiedzialności za zachowanie i wynik samemu sobie. ( np. po przegranym meczu tłumaczymy przyczyny porażki tym, ze...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Definicje pobudzenia, lęku i stresu

Pobudzenie – ogólna aktywacja fizjologiczna i psychiczna zróżnicowana między intensywnym snem, a podnieceniem. Jest odczuciem neutralnym, czyli, że może występować zarówno gdy jesteśmy zdenerwowani, jak i kiedy jesteśmy podnieceni.

Lęk – negatywny stan emocjonalny połączony z uczuciem nerwowości...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Czynniki wywołujące lęk i stres

a) Czynniki sytuacyjne:

- znaczenie wydarzenia – im ważniejsze znaczenie osobiste tym jest dla nas ono bardziej stresujące.

- oczekiwania – zbyt duże oczekiwania wywołują silną presję, a co za tym idzie owocuje to większym lekiem. Może tez wystąpić reakcja odwrotna, gdy nikt nie interesuje się naszym...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między pobudzeniem i działaniem

a) Teoria popędu – uznaje, że jeżeli stawiane są przed nami zadania proste to pod wpływem pobudzenia będziemy je skuteczniej je wykonywać, gdyż będziemy to robić mechanicznie (wynik = pobudzenie x nawyk). Jednak jeżeli zadanie będzie złożone, wówczas pobudzenie wpłynie na nie negatywnie.

Ocena...

Psychologia sportu, Matt Jarvis, Pobudzenie, lęk i stres - Związki między lekiem, a wynikiem sportowym

a) Model katastrofy – mówi, że jeżeli zawodnikowi towarzyszy niski poziom lęku poznawczego, czyli że nie ma obaw związanych ze swoim lekiem hipoteza odwróconego „U” jest prawdziwą i spełnia się, jeżeli jednak zawodnik ma wysoko poziom leku poznawczego, nawet najmniejsze przekroczenie optymalnego poziomu...