ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Orientacja ta obejmuje kilka kierunków, wszystkie jednak nawiązują do fenomenologii, filozofii egzystencjalnej i personalizmu. Istotę człowieka określają fenomeny świadomości. Poznanie psychiki człowieka jest możliwe tylko przez poznanie subiektywnego świata jednostki, przez odkrywanie subiektywnych...

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

W tym podejściu zakłada się, że człowiek jest istotą społeczną i to, co jednostkowe jest pochodne względem tego, co społeczne. Człowiek żyje i rozwija się w środowisku społecznym, ono też współdecyduje o zagroże­niach i patologii. W ujęciu tym człowiek jest ujmowany jako element systemu...

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Podejście komunikacyjne do analizy zdrowia i zaburzeń, diagnozy i terapii

Do twórców podejścia komunikacyjnego zalicza się badaczy działających w Mental Research Institute (MRI) w Pało Alto w Kalifornii; należą do nich - Don Jackson, Yirginia Satir, Jay Haley, John Weakland, Pauł Watzlawik i lider grupy, antropolog Gregory Batesom.

Aby jednak w pełni ocenić wkład tej szkoły...

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Koncepcja podwójnego związania Batesona, Jacksona, Haleya i Weaklanda

Odkrycie tego sposobu komunikowania, wiąże się z faktem, że w życiu człowieka, w jego rodzinie i w ramach instytucji wychowawczych stosuje się sposoby informowania, które z natury swojej są wewnętrznie sprzeczne, niemożliwe do zrealizowania. Dotyczy to, np. zachęcania lub nakłaniania, czasem nawet pod...

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Podejście Watzlawicka i szkoła mediolańska Selivini-Palazzoli

Autor ten wywarł znaczny wpływ na rozwój ujęcia komunikacyjnego w interpretowaniu psychopatologii i psychoterapii. Jego zdaniem każde zachowanie człowieka jest komunikatem, zarówno mó­wienie, jak i milczenie. Nawet symptomy chorobowe mogą być komunika­tem. Ludzie komunikują się nieprzerwanie w sposób...

ORIENTACJA INTERAKCYJNO - SYSTEMOWA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Koncepcje strukturalne - strukturalna terapia rodziny

Reprezentantem tego podejścia jest Salvatore Minuchin. Rodzina jest człowiekowi absolutnie niezbędna dla jego rozwoju, daje ona poczucie bezpieczeństwa, przynależności i społecznej tożsamości. Rodzina jest otwar­tym społeczno-kulturowym systemem, który adaptuje się do zmieniających warunków i wymagań...

PSYCHOLOGIA KLINICZNA A INTERWENCJA W KRYZYSIE, SYTUACJACH TRAUMATYCZNYCH I KATASTROFICZNYCH

Interwencję kryzysową można ujmo­wać także szerzej jako odrębną dziedzinę, gdyż posiada odrębny obszar badań i zastosowań (kryzys i sytuacje kryzysowe) oraz specyficzne metody działania. Jest to także dziedzina działań interdys­cyplinarnych, gdyż w ośrodkach interwencji kryzysowej współdziałają...

Psychologia kliniczna- ściąga

Etiologia zaburzeń 1. Ze względu na charakter przyczyny. - przyczyny genetyczne, nie prawidłowe geny - aberracje chromosomowe- bloki metaboliczne - urazy czaszkowo-mózgowe- zatrucia - infekcje wirusowe i bakteryjne- niedotlenienie, niedożywienie- konflikt Rh- promienie szkodliwe - powikłania chorób zakaźnych - patologia w rodzinie 2. Ze względu na stopień czy głębokość wywoł.zaburzeńa) głębsze- przyczyny genetyczne - działanie promieni- cięższe urazy czaszkowe - ...

Psychologia kliniczna

Cztery główne kierunki psychologiczne: 1) behawioryzm, 2) podejście poznawcze, 3) podejście psychodynamiczne, 4) podejście systemowe. Ad.1) BEHAWIORYZM Behawioryści uważali, że człowiek jest jak skrzynka i oddziałuje na niego bodziec ze środowiska i on na niego reaguje. Badali oni zachowanie się w warunkach laboratoryjnych (głównie na zwierzętach). bodziec→→reakcja Zaburzenia to wyuczone bodźce na różne reakcje. Warunkowanie: a) klasyczne – ...

Psychologia Kliniczna "wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym uzależnionym od środków psychoaktywnych"

„ Wytyczne postępowania pedagogicznego z dziećmi w wieku szkolnym uzależnionych od środków psychoaktywnych” I – Zapoznanie uczniów z rodzajami uzależnień występujących we współczesnym świecie: - prezentowanie filmów na temat wszelkich uzależnień - utworzenie biblioteczki dotyczącej rodzajów uzależnień - redagowanie do gazetki szkolnej artykułów związanych z tą tematyką - przeglądanie i omawianie artykułów z prasy na godzinach wychowawczych - ...

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Wiedza

• Obejmująca podstawy teoretyczne psychologii klinicznej, podobna do tej - jaką w zarysie zaprezentowano w pierwszej części podręcznika oraz wiedza z różnych specjalnych obszarów zastosowania psychologii do rozwiązywania problemów zdrowotnych - jaką zawarto w części drugiej podręcznika.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego

W całym toku kształcenia warto jednak kierować się pewnym modelem czy założeniami do tego modelu, co zwykło się nazywać profilem (sylwetką) absolwenta psychologii - przyszłego psychologa klinicznego.

USTAWA O ZAWODZIE PSYCHOLOGA A JAKOŚĆ I CELE KSZTAŁCENIA PSYCHOLOGÓW KLINICZNYCH - Założenia do profilu absolwenta psychologii ze wstępnym przygo­towaniem do roli psychologa klinicznego: Przygotowanie osobiste do zawodu

W najnowszym, akademickim podręczniku psychologii pod redakcją Jana Strelaua nie tylko napisano dwa rozdziały na temat etyki w psychologii, ale zamieszczono też w charakterze odrębnego rozdziału tekst Kodeksu etycznego psychologa.

Psychologia i wychowanie

2 Szeroko rozumiana wiedza psychologiczna" to nie tylko psychologia ogólna, lecz te wszystkie działy psychologii (osobowości, społeczna i inne), które wykorzystuje się często bezpośrednio w analizie problemów psychologii wychowania.

Wprowadzenia do Psychologii

  Psychologia poznawcza   Stworzono kilka zupełnie oryginalnych i trafnych portretów funkcjonowania człowieka, które można by nazwać koncepcjami poznawczymi człowieka.

Osobowość czy sytuacja oraz aktywność czy geny - wyjaśnianie w psychologii.

 

Czemu tak jest, że jabłko pada nie daleko od jabłoni, albo nie chcemy być podobni do rodziców, ale później stwierdzamy, że jesteśmy tacy jak oni? Dlaczego coś jest typowe dla nas, a coś nie jest?

Kształt czaszek morderców jest inny niż u zwyczajnych ludzi ,czy jest dobrym matematykiem czy nie...

Elementy psychologii reklamy

Reklama jest procesem komunikacji o charakterze perswazyjnym. Ingeruje w wypracowane przez konsumenta, względnie trwałe ustosunkowania do produktów. Postawy te można kształtować i zmieniać poprzez manipulację cechami nadawcy komunikatu jak i charakterem samego przekazu. Skuteczność apelureklamowego zależy...

„Psychologia pracy”

        Poza wymienionymi działami w psychologii pracy można wyróżnić ponadto takie gałęzie, jak:   psychologia czynności roboczych, zajmująca się analizą procesu pracy z punktu widzenia możliwości usprawnienia tego procesu, psychologia szkolenia zawodowego, psychologia bezpieczeństwa pracy.