Psychologia Kliniczna

psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; 2. psychologia kliniczna dorosłego.

Psychologia kliniczna - wykłady

psychologia kliniczna dzieci i młodzieży; 2. psychologia kliniczna dorosłego.

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Psychologia ego z perspektywy psychologii klinicznej: Erica Eriksona koncepcja psychospołecznego rozwoju ego

Eric Homburger Erikson wyróżnia się wśród reprezentantów psychologii ego tym, że przedstawił całościową koncepcję rozwoju człowieka w ciągu życia i zaburzeń tego rozwoju. Z tego względu ma ważny wkład zarówno do psychologii rozwoju, jak i psychologii klinicznej.

Na czym polega specyfika procesu badania diagnostycznego, metod i technik stosowanych w psychologii klinicznej dziecka?

Specyfika metod psychologii klinicznej dziecka polega więc na doborze metod diagnostycznych, procedury i organizacji badań. w Psychologii klinicznej dziecko w wieku przedszkolnym (Bogdanowicz 1985) oraz w oddzielnych publikacjach, np.

KIERUNKI BEHAWIORALNE, PSYCHOLOGIA UCZENIA SIĘ, PSYCHOLOGIA POZNAWCZA I ICH ZNACZENIE Dla PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Jest to bardziej psychologia zachowań, procesów i struktur poznawczych niż psychologia człowieka.

Psychologia kliniczna

test psychologia kliniczna dr.

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Psychologia humanistyczna Abrahama H. Masłowa

Jourard przedstawił model zdrowej osobowości, łącząc podejście egzystencjalne i podstawowe założenia psychologii humanistycznej, a ujmo­wał człowieka jako istotę zdolną do świadomego doświadczania świata i siebie, realizującą potrzebę sensu, wolną i odpowiedzialną zarazem.

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Terapia Gestalt Fredericka Perlsa

Jego koncepcja - wyjaśniająca zaburzenia schizofreniczne - mieści się na pograniczu psychologii humanistycznej i ujęć systemowych.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Problem

Niektórzy badacze, w tym także psychologowie kliniczni, ale i psychologowie wychowawczy czy społeczni stają często przed dodatkowym, bardzo trudnym pytaniem o to, kiedy przeprowadzać pomiar (pomiary) interesującego ich zjawiska.

PODEJŚCIE ETIOPATOGENETYCZNE W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ

Psychologa klinicznego interesuje oczywiście głównie etiologia i etiopa-togeneza zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych, a także zaburzeń zachowania oraz osobowości.

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Psychologia ego z perspektywy psychologii klinicznej

Zasadniczą zmianę w podejściu do funkcjonowania psychiki podjęli re­prezentanci psychoanalizy ego. Należą do nich Heinz Hartmann, David Rapaport, Anna Freud i Eric Erikson.

Do głównych założeń tego kierunku należą twierdzenia o adaptacyjnych funkcjach ego, które nie wyłania się z id, ale tworzy się...

ZDROWIE, ZABURZENIA, DIAGNOZA I TERAPIA W PODEJŚCIU PSYCHODYNAMICZNYM - Psychologia ego z perspektywy psychologii klinicznej: Mechanizmy obronne ego

Podwaliny dla teorii obrony i mechanizmów obronnych dał Freud, a pod­stawą było strukturalne podejście do psychiki i sygnałowa teoria lęku. Wyodrębnił on kilka mechanizmów obronnych, głównie zajmował się jednak mechanizmem wyparcia, który w ślad za nim został uznany za mechanizm centralny obrony ego i...

ORIENTACJA FENOMENOLOGICZNO - HUMANISTYCZNA W PSYCHOLOGII KLINICZNEJ - Logoteoria i logoterapia V.E. Frankla

Frankl zajmuje w naukach humanistycznych, medycynie i w psychologii wyróżnione miejsce.

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Badane zjawisko: operacjonalizacja zmiennej zależnej Y

Odpowiedź na pytanie pierwsze pozwala na zakreślenie obszaru poszukiwań badawczych albo tylko do obserwacji, opisu i oceny zachowania jednostki, albo także do opisu i oceny różnych jej właściwości (percepcyjnych, poznawczych, emocjonalnych, wolicjonalnych, struktury osobowości, jakości relacji...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Uwarunkowania badanego zjawiska: operacjonalizacja zmiennych niezależnych głównych (Xg) i ubocznych (Xu)

Drugi ważny problem to ustalenie, które czynniki i jak powiązane są z interesującym badacza zjawiskiem, z wszystkimi bądź tylko niektórymi jego wymiarami i jak je mierzyć. Podziałowi na zmienne niezależne główne i uboczne odpowiada podział zaproponowany przez M. Przetacznikową (1973) na tzw...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Zmienność w czasie badanego zjawiska: operacjonalizacja modelu zmiany tego zjawiska

Trzeci istotny problem to wybór lub konstrukcja modelu przebiegu zmiany interesującego badacza zjawiska w czasie. Tak, jak pierwszy krok, tj. operacjonalizacja badanych zmiennych dotyczy wszystkich psychologów-badaczy, tak krok drugi odnosi się tylko do niektórych. Badacz ma do wyboru wiele modeli ujmujących...

Operacjonalizacja pojęcia zmiany w psychologii klinicznej - Operacjonalizacja modelu cykliczno-fazowego zmiany rozwojowej (przykład)

E. H. Erikson (1997) dzieli życie człowieka na osiem etapów. W każdym z tych etapów stają przed jednostką nowe wymagania, nowe naciski, tak biologiczne, jak i społeczne. Nie może ona im podołać korzystając z już nabytych w poprzednich etapach rozwoju kompetencji. Doświadcza więc kryzysu i aby go...

Klasyczny behawioryzm w psychologii klinicznej

Zaburzenia somatyczne i emocjonalne mogą powstać w drodze klasycz­nego warunkowania. Przykładem tego jest eksperyment Watsona z Albertem, u którego wytworzono fobię białych zwierząt futerkowych, kojarząc w czasie awersyjny bodziec dźwiękowy z białym szczurem. Powstała w ten sposób warunkowa reakcja...