Psychofizyka

Psychofizyka - dział psychologii, zajmujący się głównie zależnościami między fizycznymi właściwościami bodźców działających na zmysły a wrażeniami psychicznymi, jakie się wtedy pojawiają. W końcu XIX wieku, początkowym okresie naukowego rozwoju psychologii, wyniki eksperymentów psychofizycznych złożyły się na treść pierwszych praw psychofizycznych (np. prawo Webera-Fechnera). Współczesny...

Czytaj Dalej

Psychofizyka

Zatem psychofizyka to ? Psychofizyka miała być samodzielną nauką, której przedmiotem byłyby zagadnienia z pogranicza przyrodoznawstwa i psychologii.

PSYCHOFIZYKA

  PSYCHOFIZYKA ang. Psychofizyka, która dla różnych bodźców fizycznych ustaliła —> próg wrażliwości, zwany też progiem czułości, przyczyniła się do zapoczątkowa­nia -^ psychometrii.

Co to jest psychofizyka i mechanizm psychofizyczny?

  Psychofizyka – nauka zajmująca się już od XIX wieku badaniem obiektywnych relacji między światem psychicznymi i fizycznym.

PSYCHOFIZYKA

Dział nauki zajmujący się wyjaśnianiem za pomocą praw fizycznych zjawisk-> PSI, a także tworzeniem hipotetycznych praw fizyki wychodzących pozajej dotychczasowe obszary, a których powstanie wyjaśniałoby istniejące iobserwowane procesy psychiczne na gruncie fizyki.

EKSPERYMENTALNA PSYCHOLOGIA

zagadnienie progów wrażliwości sensorycznej, stawiane przez klasyczną psychofizykę, adaptacja sensoryczna, nieprawidłowości spostrzegania), spostrzeganie głębi (m.

FECHNER GUSTAV THEODOR

o p u n k t em wyjścia do opracowaniaprogramu psychofizyki, której przedmiotem są zagadnieniauwagi, wyobrażeń, snu (psychofizyka wewn.

HEINRICH WŁADYSŁAW

, powinna badać człowieka tak, jakbada się każde zjawisko świata rzeczy - nie może ona byćnauką o duszy-świadomości, lecz winna być nauką o ludzkimzachowaniu się; metody introspekcyjne należy zastąpić metodamipsychofizyki i psychofizjologii.

PRÓG

Pojęcie z zakresu psychofizyki: wyznaczone statystycznie minimalne na­tężenie bodźca zdolnego do wywołania określonej reakcji organizmu (próg abso­lutny /absolute Schwelle/, czyli próg wrażli­wości, zwany też progiem pobudliwości bądź progiem podniety / Reizschwelle/) lub minimalna różnica między bodźcami zdolnymi do wjrwołania takiej reakcji (próg różnicy / Unterschiedsschwelle/, czyli próg czułości).

Rozwój nauki, techniki, literatury i sztuki w Niemczech w 2 połowie XIX wieku

Twórcami psychofizyki byli Ernest Weber i Gustav Teodor Fechner.