Przyspieszenie grawitacyjne

Czytaj Dalej

Pole grawitacyjne

Obraz pola grawitacyjnego : kształt pola linie sił pola grawitacyjnego – tory wzdłuż których poruszały by się masa prubna wprowadzona w obszar pola , linie wzdłuż których działają siły grawitacji .

Model akceleratora (przyspieszenia)

 

Model akceleratora (przyspieszenia) - zakłada że przedsiębiorstwa oceniają przyszłą wielkość produkcji i zysków poprzez ekstrapolację dotychczasowego wzrostu produkcji. Wzrost produkcji w stałym tempie prowadzi do niezmiennego poziomu inwestycji i stałego tempa wzrostu pożądanego majątku...

Grawitacyjne ruchy masowe

Zalegające na powierzchni ziemi luźne skały oraz zwietrzelina mogą w pewnych sytuacjach być przemieszczane. Warunki takie zachodzą na na­chylonych powierzchniach - stokach, gdzie luźny materiał znajduje się pod wpływem działania siły ciężkości. Do jego przesunięcia w dół - tj. grawita­cyjnych...

Finanse w eurologistyce - Przyspieszenie i opóźnienie płatności

Często wykorzystywanym w eurologistyce systemem przepływu środków finansowych jest przyspieszanie lub opóźnianie płatności z tytułu produkcji i dystrybucji przemieszczanych w kanale logistycznym produktów.

Istota tej metody głównie sprowadza się do modyfikowania warunków kredytowania zobowiązań...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Przyspieszenie tempa

Pedagogika wypracowała wiele szczegółowych sposobów (technik) umożliwiających szybsze przyswojenie przez uczniów materiału nauczania. Należą do nich klasy „półroczne". Rozwiązanie to umożliwia uczniom uczącym się szybciej wcześniejszą realizację programu nauczania obowią­zującego w danej klasie...

Pole grawitacyjne, siła, natężenie pola grawitacyjnego, rzut ukośny - Definicje

Natężenie pola grawitacyjnego w danym punkcie nazywamy stosunek siły grawitacji działającej na umieszczone tam ciało do masy tego ciała. Kierunek i zwrot natężenia pola grawitacyjnego w danym Punkcie jest zgodny z kierunkiem siły grawitacji.

OGÓLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM

Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało pole sił nazywamy polem grawitacyjnym Podstawową właściwością pola grawitacyjnego jest to, że na każdy punkt materialny umieszczony w tym polu działa siła zwrócona w stronę pewnego punktu zwanego środkiem ciężkości źródła pola.

PRACA W CENTRALNYM POLU GRAWITACYJNYM

Praca siły pola grawitacyjnego różni się od pracy, jaką wykonałaby równoważąca ją siła zewnętrzna (gdyby działała) tylko znakiem: Fg = - Fz WFz = - WFg Wykażę teraz, że centralne pole grawitacyjne jest polem zachowawczym.

POTENCJAŁ POLA GRAWITACYJNEGO

Potencjał pola grawitacyjnego charakteryzuje pole, a nie (w przeciwieństwie do energii potencjalnej) ciało w tym polu umieszczone.

Pomiary grawitacyjne w poszukiwaniu ropy naftowej

Analogicznie do pola magnetycznego, również ziemskie pole grawitacyjne zmienia się w zależ­ności od przebiegu warstw skalnych. Skały podłoża są zwykle gęstsze od powstałych na nich skał osadowych, przez co w ich otoczeniu pole grawitacyjne jest silniejsze.

Jak przyspieszyć realizacje marzeń dzięki śmierci?

Ludzie mają swoje marzenia, cele i pragnienia. Każdy czegoś chce i do czegoś dąży. Czasem udaje nam się osiągnąć swój cel szybko, ale częściej odkłada się wszystko w czasie. Nagle dochodzi do sytuacji, że nasze marzenia nigdy nie stają się rzeczywistością. Rodzą się w naszych umysłach i tam umierają. Jest tak dlatego, że brakuje nam motywacji i chęci. Odpowiednio silna motywacja jest niezbędna przy planowaniu i realizowaniu celów i marzeń. Motywacja wywołuje ...

WENTYLACJA GRAWITACYJNA HIGROSTEROWANA,PRZEPŁYWA LAMINARNY I BURZLIWY,CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA KOMFORT CIEPLNY

Higrosterowana wentylacja grawitacyjna jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wentylacji. Re > 2320 --> ruch burzliwy Re< 2320 --> ruch laminarny ZALETY I WADY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

Mięśnie antygrawitacyjne

mięśnie antygrawitacyjne; mięśnie, które przy normalnej postawie stoją­cej lub siedzącej przeciwdziałają sile ciężkości. Mają one na ogół prze­wagę nad swymi antagonistami w tym sensie, że mogą działać z większymi siłami. Mając na względzie przewagę mięśni antygrawitacyjnych, wskazane...

Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu

Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu można powodować różnymi metodami. W zatruciach truciznami o dobrym współczynniku oczyszczania nerkowego powszechnie stosowana jest intensywna diureza. Metoda ta polega na podawaniu choremu płynów w ilości przekraczającej 3- lub 4-krotnie jego zapotrzebowanie...

Fale radiowe i grawitacyjne z kosmosu

Po prostu emitujący fale grawitacyjne pulsar traci energię, a to powoduje zbliżanie do siebie składników i skracanie okresu ich obiegu. Tak więc, wprawdzie tylko pośrednio, udowodniono istnienie fal grawitacyjnych.

Ćwiczenia antygrawitacyjne

Szczególną odmianę ćwiczeń z oporem stanowią ćwiczenia antygrawitacyjne. Cechą charakterystyczną tych ćwiczeń jest osiowe obciążenie kręgosłupa ponad siłę grawitacji, z dodatkowym ciężarem. W praktyce najczęściej wykorzystuje się noszenie określonego ciężaru na głowie podczas stania, w...

Zranienie kręgosłupa w wyniku przyspieszenia

W obecności osoby poszkodowanej w wypadku, należy w ogóle unikać słów „uraz” i „traumatyzacja”, brzmią bowiem gorzej niż „zranienie w wyniku przyspieszenia”. Dopóki nie dysponujemy jednoznacznymi danymi diagnostycznymi, nie powinno się mówić o poważnej chorobie powypadkowej.

Stosunkowo nowy jest także...