Przyspieszenie grawitacyjne

Przyspieszenie grawitacyjne – przyspieszenie ciał wynikające z przyciągania grawitacyjnego. W warunkach spadku swobodnego ciał jest ono po prostu przyspieszeniem ich ruchu. W sytuacji statycznej, np. ciała spoczywającego na poziomej powierzchni, przyspieszenie grawitacyjne odpowiada za mierzony ciężar.

Czytaj Dalej

WENTYLACJA GRAWITACYJNA HIGROSTEROWANA,PRZEPŁYWA LAMINARNY I BURZLIWY,CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE WPŁYWAJĄCE NA KOMFORT CIEPLNY

Higrosterowana wentylacja grawitacyjna jest najprostszym i najtańszym rozwiązaniem wentylacji. Re > 2320 --> ruch burzliwy Re< 2320 --> ruch laminarny ZALETY I WADY WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ.

Systemy sieci kanalizacyjnej obecnie wykonywane

System kanalizacji zewnętrznej służy do grawitacyjnego odprowadzania ścieków sanitarnych, deszczowych oraz ogólnospławnych z miejsca ich powstania do odbiornika ścieków, tj.

Pole grawitacyjne

Obraz pola grawitacyjnego : kształt pola linie sił pola grawitacyjnego – tory wzdłuż których poruszały by się masa prubna wprowadzona w obszar pola , linie wzdłuż których działają siły grawitacji .

Model akceleratora (przyspieszenia)

 

Model akceleratora (przyspieszenia) - zakłada że przedsiębiorstwa oceniają przyszłą wielkość produkcji i zysków poprzez ekstrapolację dotychczasowego wzrostu produkcji. Wzrost produkcji w stałym tempie prowadzi do niezmiennego poziomu inwestycji i stałego tempa wzrostu pożądanego majątku...

Pedagogika dzieci zdolnych i uzdolnionych - Sposoby pracy z uczniem zdolnym: Przyspieszenie tempa

Pedagogika wypracowała wiele szczegółowych sposobów (technik) umożliwiających szybsze przyswojenie przez uczniów materiału nauczania. Należą do nich klasy „półroczne". Rozwiązanie to umożliwia uczniom uczącym się szybciej wcześniejszą realizację programu nauczania obowią­zującego w danej klasie...

Pole grawitacyjne, siła, natężenie pola grawitacyjnego, rzut ukośny - Definicje

Natężenie pola grawitacyjnego w danym punkcie nazywamy stosunek siły grawitacji działającej na umieszczone tam ciało do masy tego ciała. Kierunek i zwrot natężenia pola grawitacyjnego w danym Punkcie jest zgodny z kierunkiem siły grawitacji.

OGÓLNE WIADOMOśCI O POLU GRAWITACYJNYM

Na ciało umieszczone w skończonej odległości od innego ciała, działa siła grawitacji (ciężkości), a wytworzone przez to ciało pole sił nazywamy polem grawitacyjnym Podstawową właściwością pola grawitacyjnego jest to, że na każdy punkt materialny umieszczony w tym polu działa siła zwrócona w stronę pewnego punktu zwanego środkiem ciężkości źródła pola.

PRACA W CENTRALNYM POLU GRAWITACYJNYM

Praca siły pola grawitacyjnego różni się od pracy, jaką wykonałaby równoważąca ją siła zewnętrzna (gdyby działała) tylko znakiem: Fg = - Fz WFz = - WFg Wykażę teraz, że centralne pole grawitacyjne jest polem zachowawczym.

POTENCJAŁ POLA GRAWITACYJNEGO

Potencjał pola grawitacyjnego charakteryzuje pole, a nie (w przeciwieństwie do energii potencjalnej) ciało w tym polu umieszczone.

Teoria Względności Alberta Einsteina

Materia zmuszona do swobodnego spadku na promień grawitacyjny nie może zatrzymać się na powierzchni Schwarzschilda (zewnętrzne pole grawitacyjne wokół promienia grawitacyjnego, nazwane tak na cześć fizyka, który jako pierwszy rozwiązał równania Einsteina).

Pomiary grawitacyjne w poszukiwaniu ropy naftowej

Analogicznie do pola magnetycznego, również ziemskie pole grawitacyjne zmienia się w zależ­ności od przebiegu warstw skalnych. Skały podłoża są zwykle gęstsze od powstałych na nich skał osadowych, przez co w ich otoczeniu pole grawitacyjne jest silniejsze.

Globalizacja

Za początki globalizacji powszechnie przyjmuje się lata dziewięćdziesiąte XIX wieku. Związane było to z faktem, iż podczas intensywnego rozwoju kapitalizmu, kapitał nie natrafiał na spore ograniczenia. Ludzie mogli wtedy inwestować praktycznie na całym świecie, co wykorzystywali chcąc osiągnąć najwyższy poziom produkcji, przy minimalnych kosztach. Pionierami globalizacji są takie firmy jak: Ford, Singer, Gilette, National Cash Register. Pierwsza faza globalizacji wynikała ...

Praca z uczniem zdolnym.

Przy organizacji procesów nauczania i wychowania bierzemy pod uwagę różnice indywidualne między uczniami, zwłaszcza dotyczące zdolności i uzdolnień, specjalna opieka nad uczniami zdolnymi stale jest spostrzegana jako kontrowersyjna. Budzi ona kontrowersje zarówno wśród zwolenników jak i przeciwników poglądu iż nawet najzdolniejszym potrzebna jest troska a niekiedy i wyraźna pomoc. Często praca z uczniem zdolnym w warunkach typowej szkoły może stwarzać wiele problemów ...

Dostosowanie polskiego rolnictwa do wymogów UE (20 stron)

1. WTĘP Rolnictwo to największy obszar negocjacji a zarazem najbardziej problematyczny. Nie chodzi tu tylko o dopłaty dla polskich rolników ale o wiele skomplikowanych kwestii. Polityka unijna ma (wraz z polityką strukturalną) prowadzić do rozwoju rynku pracy na obszarach wiejskich, kształcenie ludności wiejskiej, poprawę warunków technicznych i wspieranie administracji na terenach wiejskich. Bardzo ważne jest, żeby już teraz zmniejszyć różnice dzielące rolników ...

Słońce

Znajomość L pozwala określić jeszcze jeden, obok przyspieszenia grawitacyjnego, istotny parametr dla struktury atmosfery gwiazdy: temperaturę efektywną, Tef.

Elastyczność tłokowych silników spalinowych.

Spis treści 1. Wstęp 2. Elastyczność silnika 3. Sposób określania elastyczności silnika 4. Elastyczność wybranych grup silników wysokoprężnych 5. Literatura WSTĘP Od chwili zbudowania silników spalinowych ich konstruktorzy poszukują metody umożliwiającej w ostatecznym efekcie uzyskanie większej pracy użytecznej z jednostki objętości cylindra.Już Rudolf Diesel próbował zastosować w swoim silniku doładowanie w celu polepszenia parametrów roboczych ...

Mięśnie antygrawitacyjne

mięśnie antygrawitacyjne; mięśnie, które przy normalnej postawie stoją­cej lub siedzącej przeciwdziałają sile ciężkości. Mają one na ogół prze­wagę nad swymi antagonistami w tym sensie, że mogą działać z większymi siłami. Mając na względzie przewagę mięśni antygrawitacyjnych, wskazane...

Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu

Przyspieszenie eliminacji trucizny z organizmu można powodować różnymi metodami. W zatruciach truciznami o dobrym współczynniku oczyszczania nerkowego powszechnie stosowana jest intensywna diureza. Metoda ta polega na podawaniu choremu płynów w ilości przekraczającej 3- lub 4-krotnie jego zapotrzebowanie...

ZAPALENIE OSIERDZIA

Zapalenie obejmuje blaszkę trzewną i blaszkę ścienną osierdzia. Choroba ta może przebiegać jako ostre zapalenie włóknikowe (suche) lub jako zapalenie wysiękowe. Zwykle do zapalenia włóknikowego dołącza, się wysięk. Przewlekłą postać zapalenia osierdzia charakteryzuje wytworzenie grubej warstwy...

Fale radiowe i grawitacyjne z kosmosu

Po prostu emitujący fale grawitacyjne pulsar traci energię, a to powoduje zbliżanie do siebie składników i skracanie okresu ich obiegu. Tak więc, wprawdzie tylko pośrednio, udowodniono istnienie fal grawitacyjnych.