Przysięga Hipokratesa

Przysięga Hipokratesa – składana przez lekarzy w starożytności, zawierała podstawy dzisiejszej etyki lekarskiej. Wbrew powszechnej opinii jej autorem nie był sam Hipokrates, lecz jego uczniowie, należący do kręgu pitagorejczyków (stąd między innymi niechęć do leczenia operacyjnego). Zaś samo sformułowanie podstawowych zasad etycznych zawodu lekarza wielu przypisuje...

Czytaj Dalej

PRZYSIĘGA

Dwuznaczna przysięga motyw folklorystyczny, pop. zwł. w literaturze śrdw., którego znany przykład zawiera legenda o Tristanie (zob.) i Izoldzie. Udając się na sąd, który ma orzec, czy jest winną stosunków miłosnych z Tristanem, Izolda wysyła mu pisemne polecenie, aby przyodział się w szaty ubogiego...

Różne rodzaje i formy patriotyzmu. Omów na przykładach wybranych utworów literackich i tekstów kultury

Czym jest patriotyzm? Czy każdy może czuć się patriotą? Jak ludzie traktowali patriotyzm kiedyś a jak traktują dziś?

Według encyklopedii patriotyzmem możemy nazwać postawę szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz chęć ponoszenia za nią ofiar.

Taka postawa charakteryzuje się...

Przysięga w Sali do Gry w Piłkę

 

Serment du Jeu de Paume, dramatyczne wydarzenie, jakie miało miejsce w Wersalu, w pierwszym etapie rewolucji francuskiej.

Stan trzeci, wchodzący w skład Stanów Generalnych, zebrał się 17 VI 1789 pod przewodnictwem Jeana Bailly, przedstawiciela Paryża, i ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym, uznając...

AKT TESTACYJNY

Ang. Test Act, akt prawnopubliczny, wyd. przez parlament Anglii 21 III 1673. Mocą A.t. każdy obywatel obejmujący stanowisko państw., cywilne lub wojskowe, musiał złożyć przysięgę na wierność zwierzchnictwu króla nad Kościołem, przyjąć komunię wg obrządku anglikańskiego oraz oświadczyć, iż w...

Prawo konstytucyjne wshe

Konstytucja (od łac. constituo,-ere - urządzać, ustanawiać, regulować) - akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, który zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. W skład materii konstytucyjnej mogą wchodzić różne zagadnienia. Konstytucja może więc określać: podstawy ustroju społeczno - gospodarczego państwa, ponadto organizację, kompetencje i sposób powoływania najważniejszych organów państwowych, oraz podstawowe prawa,

Kryzysy małżeńskie i ich znaczenie w powstawaniu przemocy.

1.Małżeństwo Przysięga małżeńska stanowi dla młodej pary próg psychologiczny. Przysięga kończy czas huśtawki, niepokoju, niepewności. Wszystkie zapewnienia miłości, wierności jakie padały przed tym decydującym momentem, nie miały waloru nieodwołalności. Jedna i druga strona liczyła się z tym, że może zaistnieć taka trudność, może wyniknąć taka sytuacja, która doprowadzi do rozejścia się. Dopiero przysięga w sakramencie małżeństwa złożona przed ...

Instytucje i organy władzy na Litwie

Litwa Republika Litewska (Lietuvos Respublika) w skrócie Litwa (Lietuva) to państwo położone w północno – wschodniej Europie. Stolicą kraju jest Wilno. Litwa graniczy od zachodu z Rosją, od południa z Polską, od wschodu z Białorusią i od północy z Łotwą. Jest częścią homogenicznego regionu gospodarczego zwanego Republikami Bałtyckimi oraz od 1 - go maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Państwo litewskie jest niepodległą republiką demokratyczną. Nikt ...

Ustrój polityczny Republiki Litewskiej

Republika Litewska (Lietuvos Respublika) w skrócie Litwa (Lietuva) to państwo położone w północno – wschodniej Europie. Stolicą kraju jest Wilno. Litwa graniczy od zachodu z Rosją, od południa z Polską, od wschodu z Białorusią i od północy z Łotwą. Jest częścią homogenicznego regionu gospodarczego zwanego Republikami Bałtyckimi oraz od 1 - go maja 2004 roku jest członkiem Unii Europejskiej. Litwa należała do pierwszych państw byłego Związku Socjalistycznych ...

Skład i kompetencje Rady Ministrów w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rada Ministrów jako drugi obok Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej organ państwa w zakresie władzy wykonawczej wyodrębniony organizacyjnie funkcjonalnie i kompetencyjnie. W art.146 ust 2 Ustawy Zasadniczej z kwietnia 1997 roku zawarto zasadę domniemania właściwości Rady Ministrów w dziedzinie polityki państwa. Jeśli powstaje wątpliwość w gestii jakiego organu leży dane zadanie, a postanowienia prawne dotyczące organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego go ...

Kryzysy małżeńskie i ich znaczenie w powstawaniu przemocy.

1. Małżeństwo Przysięga małżeńska stanowi dla młodej pary próg psychologiczny. Przysięga kończy czas huśtawki, niepokoju, niepewności. Wszystkie zapewnienia miłości, wierności jakie padały przed tym decydującym momentem, nie miały waloru nieodwołalności. Jedna i druga strona liczyła się z tym, że może zaistnieć taka trudność, może wyniknąć taka sytuacja, która doprowadzi da rozejścia się. Dopiero przysięga w sakramencie małżeństwa złożona przed ...

PRZYSIĘGA HIPOKRATESA

Treść przysięgi Hipokratesa wraz z innymi zasadami i normamipostępowania lekarskiego, np. A oto fragment tekstuprzysięgi Hipokratesa: ".

Rewolucja w literaturze

Zygmunt Krasiński „Nie Boska komedia”

W części III NieBoskiej komedii oraz we fragmentach wstępu do niej Zygmunt Krasiński dokładnie scharakteryzował rewolucjonistów oczekujących na decydującą rozprawę z arystokracją, która schroniła się w Okopach Świętej Trójcy. We fragmencie czwartym i ósmym...

„DOBRO I ZŁO muszą istnieć obok siebie, a człowiek powinien dokonywać wyboru”. Jak rozumiesz słowa M. Gandiego? Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

Dobrowolnie wziął na siebie obowiązek walki z zarazą, ponieważ złożył przysięgę Hipokratesa i uważa swoje postępowanie za coś oczywistego.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

 

Pojęcie państwa , jego rola oraz zadania to problemy , które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów , ponieważ nie tylko w prozie ale także w poezji pojawiało...

Typy bohaterów romantycznych

Typy bohaterów romantycznych

 

Typy bohaterów romantycznych (literatura europejska): - bohater bajroniczny - uosabia romantyczne konflikty moralne i namiętności; twórca: Jerzy Gordon Byron; typ ten widoczny w "Giaurze"; główny bohater mści się na mordercy kobiety, którą kochał i później dręczą go...

„Byc człowiekiem – to być odpowiedzialnym”. Ustosunkuj się do podanej tezy, wykorzystując znane utwory literackie i własne przemyślenia. 

Choć bardzo cierpi z powodu rozłąki z żoną, ma świadomość, że przysięga Hipokratesa obliguje go do pozostania w mieście i walki z zarazą.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

Krytyka szlachty w literaturze polskiej.

 

Szlachta przez wiele wieków naszej historii była nie najliczniejszą, ale za to najważniejszą grupą społeczną, dbając o obronę granic, tworząc kulturę i tradycję narodową. Mimo to wielokrotnie była wówczas krytyko­wana i atakowana przez przedstawicieli samej...

CIERPIENIE, OFIARA, WINA, KARA W TWÓRCZOŚCI A. MICKIEWICZA

CIERPIENIE, OFIARA, WINA , KARA W TWÓRCZOŚCI A. MICKIEWICZA

„Na szczycie góry jesteśmy bliżej nieba niż na równinie. Ale nie jesteśmy bliżsi temu, żebylatać”. Te słowa Simone Weil, francuskiej myślicielki, filozofa i etyka mówią o ograniczonościludzkiego poznania. W jakikolwiek sposób dążyć by do...

HISTORIA LITERATURY - Romantyzm

ROMANTYZM

Nazwą „romantyzm" określamy ogólnoeuropejskie zjawiska (prądy filozoficzne, literackie, artystyczne), które zaistniały z końcem XVIII w. i trwały mniej więcej do połowy wieku XIX.

Założenia filozoficzne i ideologiczne romantyzmu ukształtowały się w wyniku przemian społeczno-politycznych...

NAJDAWNIEJSZE ZABYTKI PIŚMIENNICTWA POLSKIEGO

1.  „Geograf bawarski”  IX w. - spis nazw polskich plemion

2.  „Dagome index” X w. - najdawniejszy polski dokument, Mieszko I oddaje państwo pod opiekę papieżowi, nazwy geograficzne

3.  „Kronika Theimara” X-XI w. - nazwy plemion (Ślązanie), nazwy rzek (Odra, Bóbr) i nazwy miast (Krosno)

4.  „Bulla...